Μαθήματα είς το πλανητήριον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3161.-Μαθήματα είς τό πλανητήριον. Έν Σμύρνη. Έτυπώθη ύπό Χ. Χαλλοκίου. 1839 Είς 16°ν, σ. 26. #·