Τα Καϊρεια εκ της Εφημερίδος ο Αίων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3204. Τά Καΐρεία h τής Εφημερίδος ό Αίών. Μετατυπωθέν εις φυλλά- διον παρά Γ. Α. Έκ τή; τυπογραφία; Π[αντελή] Κ. Π[αντελή]. Έν Σΰρφ 1839 Εις 16ον, σ. 53. ΕΒΕ. Θ. 6861, ΓΕΝ. Theol. 1860. *
  3. Γ. Α