Το πνεύμα τών εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3209. Το πνεϋμα τών έςοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων. Ήτοι συλλογή γνωμικών, αξιωμάτων, παραγγελμάτων, και άπο- φθεγμάτιον, άφορώντων τήν ήθικήν πολιτικήν, και Αν γένει την τέχνην τοΰ ανθρωπίνου βίου. ύπό Σολομώντος Νίκολαΐδου Κυπρίου. Φυλλάδιον πρώτον. Περιέχον τά τοΰ Φι- λόσοφοι» 'Αριστοτέλους. Έν Έρμουπόλει τής νήσοι» Σΰρου, εκ τής τυπογραφίας Γ. Με- λισταγοΰς. 1839. Εις 8ον, α. 32. ΕΒΕ. Ε. Φ. 900, ΓΕΝ. MGL 377.
  3. Σολομώντος Νίκολαΐδου