Τριώδιον ψυχωφελέστατον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3236. - Τριώδιον ψυχωφελέστατον περιέχον άπ%σαν την πρέπουσαν άκολου- θίαν τή αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή, Έκδοσις πρώτη Ένετίησιν. Έν τη Τυπογρα- φία Πάνου Θεοδοσίου τοΰ εξ 'Ιωαννίνων. 1811. Etc 4<>ν, φ. 1 α. ά. + σ. 2 ά. ά. + 494. ΜΑΓ—. *