Πράξεις της έκτης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3194. Πράξεις της έκτης Γερουσίας τοΰ 'Ηνωμένου Κράτους των 'Ιονίων Νήσων έκδοθεΐσαι υπό το πολίτευμα των 1817, έπι τής πρώτης αυτής συναθροίσεως συγκροτηθείσης το έτος 1839. Τυπωθεΐσαι με άδειαν τής γενικής Κυβερνήσειος. Κέρ- κυρα, εις την χυπογραφίαν τής Κυβερνήσεως. 1839. Είς 4°ν, ο. VI + 11. 'Ελληνιστί, άγγλιστ'ι καί ιταλιστί. ΔΒΚ—· *