1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ
  5. Αλέξιος ή αι τελευταίαι ημέραι των Ψαρρών, ιστορικό διήγημα | Ακολουθία και βίος του αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά Του εν Αλβανία μαρτυρήσαντος | Αι περιπέτειαι ενός Έλληνος | Αί μεγάλαι επιστημονικαί και βιομηχανικαί ανακαλύψεις παρά τοις αρχαίοις και τοις νεωτέροις | Αι εν τη Βουλή συζητήσεις επί του Εξωτερικού δανείου | Αδελφοί Επταννήσιοι | Άγιος Μηνάς | Άγγελος και Βιργινία | Αγγελία συνδρομής εις το σύγγραμμα | Αγγελία | Ωδή | Ωδή | Ψαλτήριον | Μαθήματα Χριστιανικής Διδασκαλίας | Χριστιανική Ηθική | Τραγούδια εθνικά | Θούριος του κρασοπατέρα προς τον Επτανησιακόν λαόν. | Ύμνος εις Αμαλίαν βασιλείαν ως εγήματο Οθωνι τω των Ελλήνων βασιλεί, | Τοις σεβαστοτάτοις νεογάμοις Όθωνι και Αμαλία χαίρειν | Epitome Historiae Sacrae | Ο Γεωργάκης και ή μηλιά | Orationes et Epistolae | Αμαρτωλών Σωτηρία | Άνθος Χαρίτων | Υπόμνημα Δ' κατά των συνταγματικών παρανομιών του Όθωνος. | Ποιήσεις Πολιτικαί. | Περίληψις Ιεράς Ιστορίας | Θυμέλη | Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω η Ένωσις. | Αναστασιματάριον | Υπόμνημα Γ' κατά της κακής εν γένει πολιτικής πορείας του Όθωνος. | Υπόμνημα Β' κατά της Κυβερνητικής πορείας του Όθωνος | Τα κομψά συμβεβηκότα | Ο φίλος των παίδων | Odhos tu Stavru | Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού Συλλόγου | Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής | Η φωνή του Τυρταίου | Έκτακτων Παράρτημα του Φωτός | Νόμος περί μεταλλείων. Loi sur les mines. | Λόγος | Κατάλογος των βιβλίων των παρά τω ελληνικώ τυπογραφείω του Αγίου Γεωργίου ευρισκομένων. | Η γλυκεία φλόξ, | Ανθολογία | Το Πεπρωμένον | Τοις απανταχού Ελλησιν ιατροίς | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και ΝέαςΔιαθήκης, | Προσευχαί των Αγίων και Οδηγίαι περί Προσευχής | Έκθεσις Της παρά της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδ Μεγάλου Αρμοστού | Καταστατικόν της Αλληλεπικούρου Εταιρείας των Ελλήνων Ιατρών, | Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη της εν Βιέννη εθνικής Σχολής βιβλίων. | Κανονισμός της παρά τους πρόποδας των Ταταούλων κειμένης νεοσύστατου έλληνο - αλληλοδιδακτικής σχολής. | Il saluto alia Grecia | Η φωνή των ανθέων, | Διοργανισμός της Λέσχης | Γύμνασμα Σχολαστικόν | Γραμματεία της Γερουσίας | Αναφορά προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου Περί των από α' Ιανουαρίου 1856 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1859 γενομένων δημοσίων έργων | Αλφαβητάριον | Το βιβλίον εις τας χείρας με φακέλλους σφραγισμένους | Ξεφυτρόνουν ξεφυτρόνουν ως να ήσαν μανιτάρια | Χάρτης τοπογραφικός των παρά την Κωνσταντινούπολιν Νήσων. | Privilegien | Τελωνιακόν Δασμολόγιον του Βασιλέως της Ελλάδος | Συλλογή 'Ανθέων | Πίναξ γενικός των ασθενών της Αστυκλινικής του έτους 1858. | Νέον έτος | Η Καθαριότης είναι, δεν το αγνοεί κανείς | Λόγος Του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χ. Κώνστα. | Λόγος | Λόγος περί φιλομάθειας. | Λόγος | Καταστατικόν της εν Πάτραις Ασφαλιστικής Εταιρίας | Καλλιγραφία Ελληνική, Γαλλική, και Γερμανική | Ένστασις κατά της βουλευτικής εκλογής Δωρίδος. | Εκ του νεοστί δημοσιευθέντος αυτοκρατορικού ποινικού κωδικός | Δοκίμιον περί Ανωμάλων και Ελλιπών Ρημάτων της Γαλλικής Γλώσσης | Διαταγαί και Οδηγίαι του Υπουργείου των Στρατιωτικών | Διακήρυξις της ΙΑ' Βουλής περί Ενώσεως. | Βασιλικός λόγος | Αλφαβητάριον περιέχον τους εις τα δημοτικά σχολεία εν χρήσει της δευτέρας εκδόσεως πίνακας της αναγνώσεως | Αγόρευσις | Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ | Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα τμήματος Γ'. Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις, | Οχληρόν το νέον έτος! μέ την λύραν εις τας χείρας | Υμνος Εις την παρά της Αυτού Εξοχότητος του κυρίου Βαρόνου Σίμωνος Σίνα | Σύντομος Πραγματεία περί των διαθέσεων του Χριστιανού προςτον Θεόν | Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, | Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν της | Πρόγραμμα περί των από Πειραιώς αναχωρήσεων των Γαλλικών και Αυστριακών ατμόπλοιων. | Χρηστοηθείας μαθήματα | Οργανισμός του Καταστήματος της Εταιρίας. | Ενώ συμβαίνωσι πολλά ς' όλην την οικουμένην, | Με της αυγής την δρόσον, που νέον έτος φέρει | Λόγος | Λόγος είς το μνημόσυνον της μακαρίτιδος Χριστίνης Ψυχάρη | Λεξικόν Γαλλο-ελληνικόν | Κωστάλ ό Ινδός. | Καταστατικόν της Εταιρείας της Ελληνικής Οινοποιίας | Κανονισμός της έν Αθήναις υπό την προστασίαν της Α. Μ. του βασιλέως Όθωνος Ιατρικής Εταιρείας. | Η Γ. Σεπτεμβρίου 1858---- | Ελαίαν ή 'Ανατολή Τ' την κεφαλήν φορούσα | Εκπαιδευτικόν κατάστημα διευθυνόμενον υπό των εν Σύρω Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων. | Έκθεσις Περί μαθητών και μαθημάτων του έν Σύρω εμπορικού εκπαιδευτηρίου μετά τίνων σχετικών παρατηρήσεων | Δύο έπιστολαί προς τον κ. Κωνσταντίνον Λομβάρδον, συντάκτην της «Φωνής του Ιονίου» | Διάταγμα Περί τροποποιήσεως του εξαγωγικού και εισαγωγικού τέλους διαφόρων εμπορευμάτων | Αραβικόν Μυθολογικόν | Περί διαγραφής δέκα εκλογέων εκ του εκλογικού καταλόγου | Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ' | Το Νομοσχέδιον περί αδάσμου κυκλοφορίας | Σύστημα Δογματικού και Πρακτικού Χριστιανισμού. | Σύντομος Πραγματεία περί αληθούς μετανοίας | Σύντομος επίκρισις της προς την Γερουσίαν Αναφοράς του Δρος Ι. Σκαλτσούνη. | Σύντομα Απομνημονεύματα περί Διονυσίου του Σολωμού | Σύμβασις | Τελωνιακόν Δασμολόγιον. | Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Λίβελλος κατά των Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου | Selections from modern Greek writers in prose and poetry | Πρόχειρος Κανονισμός του εν Σμύρνη Έλληνικου Σχολείου | Παραβολή της Πρώτης Εκδόσεως της του Γ. Δούκα Γαλλικής Γραμματικής | Ομιλία κατά της πολυτελείας των φορεμάτων. | Νόμος ΥΛΓ". Περί τελωνιακού δασμολογίου. | Η Μέλισσα τοις αναγνώσταις | Λόγος περί ανατροφής και παιδεύσεως | Λόγος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Η κυριακή ήμερα | Η εύμορφη βοσκοπούλα | Αν και υπάρχουν πολλαχού Ναοί ευδαιμονίας | Ο Διανομεύς Ευστάθιος Παππασταυροπούλου | Ενώπιον της Εκλαμπροτάτης Γερουσίας των Ιονίων Νήσων | Ελληνική Ατμοπλοία | Διατάξεις εις χρήσιν των εν τη Ενετίησιν Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου υπηρετούντων σεβασμιωτάτων κληρικών. | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | μύθοι | Χρονολόγιον | Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας, | Χρηματική Κατάστασις | Ενώ μάχονται της Άρκτου και της Δύσεως οι στόλοι | Χάττι Χουμαγιούν | Τριώδιον κατανυκτικόν | Του Κουτρούλη ο γάμος | Το Μόναχον κατά τον περιηγητήν του υποκόμητος Δαρλινκούρ | περί του Αγίου Πνεύματος | Σύντομος απάντησις | Selections from modern Greek writers in prose and poetry | Μαθήματα Φυσικής | Σειρά Ελληνικών μαθημάτων προς χρήσιν των εν τη Ανατολή Ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων | Ικετήριος | Περί υπάτων και υπατείας | Περί του Θείου Νόμου, | Περιληπτική Έκθεσις της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως | Παράρτημα της Οικογενειακής Βιβλιοθήκης. | Χρηστοηθείας μαθήματα Περί Συμπεριφοράς του πολιτισμένου ανθρώπου | Οδηγός της Συρίας | Νικόλαος ελέει θείω Μητροπολίτης Ζακύνθου. | Λόγος | Λόγος Εισαγωγικός εις την Δογματικήν Θεολογίαν | Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, | Κανονισμός των Χρεών των Ιερέων της εν Μασαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου | Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής | Κανονισμός της εν Μασσαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου | Κανονισμός έπι των Μονών παραδεχθείς παρά του εν Κεφαλληνία Έπαρχιακοΰ Κεντρικού Εγχωρίου Συμβουλίου | Η τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων, κατά την διάταξιν της Ηνωμένης Εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας. | Η Μήδεια | Ημερολόγιον Καζαμίας του 1857 | Η δίκη | Έκθεσις της Καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας κατά το σχολικόν έτος 1855-1856, | Έκθεσις Περί της κατά Ζον Σχολειακόν έτος διευθύνσεως και προόδου του Έλλην. Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Διοργανισμός της Δ'. Περιόδου της Λέσχης η Αδελφότης | Γεωγραφία | περί Πίστεως. | Σύντομος διακήρυξις περί της αληθούς, ζώσης, και Χριστιανικής Πίστεως. | Selections from modern Greek writers in prose and poetry | Προφητικόν ημερολόγιον | Προς την Ευγενεστάτην Νομοθετικήν Συνέλευσιν του Ιονίου Κράτους. | Prolusiones | Προεισαγωγική ακρόασις του διοικητικού δικαίου διδασκομένου εν τω Πανεπιστημίω | Ποιητικά Πατεριμά | μαθήματα αριθμητικής | Ο Σκαρλάτος | Ορέων Άνθη | Ονοματολογία του υλικού του πυροβολικού προς χρήσιν της Διευθύνσεως του Οπλοστασίου | Nuthesies psichofelis | Μικρά Διηγήματα | Λόγος περί παιδείας | Λόγος επιτάφιος | Κανονισμός της εν Σταυροδρομίω Σχολής των άπορων κορασιών | Η παραμόρφωσις του αληθούς σκοπού της προτάσεως μου | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας | Εκκλησιαστική και πολιτική Ιστορία | Έκθεσις | Έκθεσις Περί της κατά την Αην εξαετίαν διευθύνσεως και προόδου του Ελ. Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Εισαγωγική ακρόασις του διοικητικού δικαίου | Εγχειρίδιον Ιταλοελληνικών Διαλόγων | Δια την τρίτην τάξιν Κυψέλη | Δημώδεις Οδηγίαι περί Χολέρας | Γυμνάσματα Ελληνικής και Γαλλικής αναγνώσεως | Γεωγραφίας Στοιχειώδη Μαθήματα | Απάντησις Είς τον εκφωνηθέντα Λόγον υπό του κ. Κοσμά Λευκαδίτου, κατά τας εξετάσεις των Μαθητών του. | Αναστασιματάριον | Ο ενδεής προς τους φιλάνθρωπους. - | Τω τεθλιμμένω πατρί της τεθνηκυίας Ελισάβετ τον λόγον τούτον ανατίθησιν | Τρεις ημέραι της εξουσίας Λέοντος του Δεκάτου | To cata Ioannin Evanghelion | Περί του Θείου Νόμου | περί Ανθρώπου. | Στρατιωτικός Φαρμακευτικός Ελεγχος. | Στοιχειώδης Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | Καζαμίας | Ηρωικοτραγικόν δράμα | Περί δικαιοδοσίας των Πρωτοδικείων Αργολίδος και Ληξουρίου. | Ευχαί, δεήσεις και άσματα αδόμενα εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος, | Εμπορική αριθμητική | Έκθεσις περί του ελληνικού παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Προσθήκη τριών άρθρων εις τον Εκκλησιαστικόν Κανονισμόν | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | Πράξις της Κυβερνήσεως τροπολογούσα τον ΙΘ'. Νόμον του Γ. Κοινοβουλίου. | Απλαι συμβουλαί | Abbecedario | Ιεράς ΙστορίαςΣύνοψις | Χρησμοί | Χειραγωγία της Εμπορικής διπλογραφίας | Φυσική ιστορία των ζώων | Άσμα Πολεμιστήριον | Τάα κατά τας εξετάσεις του εν Φιλιππουπόλει Παρθεναγωγείου και οεκ φωνηθείς κατά την περίπτωσιν ταύτην | Σύντομος Πραγματεία περί Θεού | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων | Συλλογή | Συλλογή κωμωδιών | Συλλογή κωμωδιών. | Σοφίας Απάνθισμα | Προφητικόν ημερολόγιον | Προφητικόν ημερολόγιον | Προϋπολογισμός του έτους 1853. | Προς τους συμπολίτας μου Ορθοδόξους Χριστιανούς | Πρόγραμμα της Χριστιανικής Ανατολικής Εταιρίας | Παράρτημα του Φίλου του Λαού 'Αριθ. 98. | Officium Hebdomadae Sanctae | Ο νόμος της μητρότητος. | Ομιλία | Ό Λάμπρος. | Ό 'Επίκτητος | Ό βασιλεύς | Απάντησις εις την Διατριβήν την παρά του γενικού Εισαγγελέως Κ.ου Δ. Κουρκουμέλη | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδημον Μιχαήλ Αγέλαστον | Λόγος Επιτάφιος εις την μνήμην Των πεσόντων Ψαριανών | Λόγος επικήδειος | Λόγος | Κανονισμός του εν τη κατά το Χωρίον Παλτά Λιμανί, ή Φειδαλίαν Κόλπον Σχολή της Ευαγγελιστρίας | Ιταλική Στιχουργία | Ιστορική εποψις της Εφορίας | Ηθική προς Χρήσιν των Παίδων | Εξωτερικαί τινες ειδήσεις και ή εγκύκλιος διακοίνωσις της Ρωσσίας εξαχθείσαι εκ του αριθμού 1367 του Αιώνος | Ελεγχος και Συνέχεια των από τα 1841, 1847, 1848, 1849, 1851 και 1852 εκδοθέντα βιβλία μου, λαλούντα περί των όσων μέλλουν να γίνουν από το τρέχον έτος 1853, μέχρι του 1857. | Έκθεσις περί εισαγωγής του συστήματος της κτηματικής πίστεως(credit foncier) προς το Συμβούλιον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος | Έγγραφα | Διάταγμα κανονίζον την εσωτερικήν υπηρεσίαν του πεζικού | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις. Πόλεμος εν Επτανήσω | Δάμων και Φιντίας | Γραμματική της ομιλούμενης ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης | Άσμα Πολεμιστήριον. | Το Υπουργείον της Έκκλησ. και της Δημ. Εκπαιδεύσεως. Προς απαντάς τους Δημοδιδασκάλους του Κράτους. | Αρθρον εξαχθέν εκ του Αριθμού 1361 του Αιώνος Εις άνάμνησιν της εικοστής εννάτης Μαΐου του 1453 | Άπάντησις εις την ιστορικήν εποψιν της Εφορίας του Κ[υρίου]Δ. Καρβωνίδου. | Αγορεύσεις του επί των Οικονομικών | Πούφφεντορφ | Πινακίδες ή νέον άλφαβητάριον έκ των εγκεκριμένων πινάκιον της αναγνώσεως | Πινακίδες ή νέον άλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως | Απάντησις είς τας διατριβάς τας είς τα υπ' αριθ. 1236 καί 1240 φύλλα της Εφημερίδος ό Αιών καταχωρισθείσας κατά των βουλευτών Φθιώτιδος | Περί του Nullis muneribus corran pendi judiciiillius του έν τω όρκω των συνοδικών της ρωσσικής Εκκλησίας, αντιπαρατηρήσεις είς τας παρατηρήσεις του εν Σύρω καθηγητού κ. Κλεάνθους. | Ασμάτιον | Ό Στράβων | Ο Κατατρεγμός της Πατρίδος | Ο Θησαυρός των Παίδων | Ο Δον-Κισώτος της Μάγχης | Νεκρολογία | Νεκρολογία | Lyra Hellenica | Λόγος Επιτάφιος εις τον πολίτην Παναγή Τυπάλδο Ξυδιά | Λόγος | Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος | Η πρώτη Μαΐου, | θεία Λειτουργία | περί του Ραλλείου. | Εγχειρίδιον Φυσιολογικής Ανατομίας Παθολογίας Ιατρικής και θεραπευτικής | Έγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας | Διαμαρτύρησις | Ασμα εις την αυτοχειριασθείσαν Πηνελόπην την 12 Μαρτίου 1852 | Αποθήκη των Παίδων | Αγγελία περί συστάσεως Παρθεναγωγείου | The Ionian Islands | Σύντομος πραγματεία περί της ψυχής | Ώς από τα Υπουργεία εύγαινε λεοντοχαίτης | Περί της παρούσης ελληνικής γλώσσης | Παράρτημα του Κανονισμού της υπηρεσίας των στρατευμάτων είς τας πόλεις, και φρούρια | Τα φώτα λάμπουν | Ο Κυνηγός | Ο Βαλμιέρος | Νεκρολογία | Κύριοι Συνδρομηταί της Ελπίδος | Κατήχησις ή Ορθόδοξος Χριστιανική διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας, | Η νεολαία και οι τεχνήται | Εσωτερικός προσωρινός Κανονισμός | Ερωτόκριτος | Επιστολάριον ήτοι Υποδείγματα διαφόρων επιστολών | Εpiskepses pros to aghiotaton mistirion tis efcharistias pros tinPanaghian dhia cath'imeran tu minos | Εκθεσις περί του ελληνικού παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Δυνηθέντες να λάβωμεν αντίγραφον της επομένης περιγραφής της έν τη Νήσω Ζακύνθω τελεσθείσης εορτής, εις την εν αυτής του Προέδρου της Ιονίου Γερουσίας Κόμητος Δημήτριου Σολομου άφιξιν | Άσμα προς την αυτοχειριασθείσαν Πηνελόπην Βαλσαμάκη. | Αρθρα τινά εξαχθέντα Έκ του 'Αριθ. 10 της Εφημερίδος Ό Ρήγας. Ζακύνθω, | Αλμενάχιον του έτους 1851 | Άθηνα Γραμματική των δέκα μερών του λόγου | Αγγελία. Τα Ελληνικά | Ai socii del Giornale italo - greco il Corriere italiano | Ύμνοι, | Τόμος Συνοδικός | Πινακίδες ή νέον άλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως, | Περί του εν Τίρυνθι γεωργικού σχολείου | Ή μαύρη γη . . . Έπι τον ήχου Fra poco a me ricovero (Lucia diLammermoor). | Ασμάτιον Νέον | Νέον Ασμάτιον | Παγκόσμιος Τράπεζα. | Ό φίλος του Λαού | Ονομαστικός κατάλογος | Ο καθρέπτης του έρωτος | Νουθέτησις | Ναπολέων Α' ήτοι δοξασίαι αυτού περί Χριστιανισμού και ιδίως περί του θεανθρώπου Σωτήρος. | Μέθοδος διά της οποίας δύναται τις ν' ανάγνωση ολόκληρον την Πάλαιαν και Νέαν Διαθήκην εις εν έτος. | Λόγος του καθηγητού της ιστορίας και βουλευτού παρά τη ισπανική βουλή | Λόγος | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της ΑΑνατολικής Εκκλησίας προς χρησιν των ελληνικών σχολείων, κατ' έγκρισιν της Ιερούς Συνόδου και του επί των Έκκλ. και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Β. 'Υπουργείου | Κατάλογος τvν συνταξιοδοτουμένων εκ του Υπουργείου των Εσωτερικών. | Θούριος | Θεωρητική Aριθμητική | Η πολ[υ]θρύλλΥτος εκλογή της επαρχίας Μεγαλοπόλεως. | Η Πετιμεζαϊκή Οικογένεια. | Εφηρμοσμένη Ηθική | Επάνοδος του Κρασοπατέρα | Εκθεσις περί του ελληνικού παιδαγωγείου Ερμουπόλεως, | Αρχαιολογία Ελληνική | Αρθρον Εον. Κατά της αγυρτίας. | Αρθρον Δον. Κατά της Αγυρτίας | Αρθρον Γον. Κατά της άγυρτίας | Άρθρον Βον. και τελευταίον. Αιωνία η Μνήμη αυτής! | Άρθρον Αον. Κατά της αγυρτίας | Αι ημέραι του Στρατοδικείου | Φραγγίσκος Καρβελλάς. | Υμνος εις την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα τον Α'. | Υμέναιος είς τους γάμους της χαριτοβρύτου κ. Αικατερίνης Α. Νάκου και του ευγενούς των Μουσών προστάτου κ. Δημητρίου Καλλιφρονά | Τροπολογίαι εις τον περί Τύπου νόμον | Περί των καθηκόντων των ανδρών Λόγος, | Πρακτικά | Ποιητικά Δοκίμια | Ασμάτιον Νέον | Νέον Ασμάτιον έπι του Ήχου questo brando del suo sangue | Ομιλία | Ό Αρπαξ με 40 παθήματα του Στενοκέφαλου | Μνημόσυνον | Λόγος Γρηγορίου του Θεολόγου του Ναζιανζηνού | Λεξικόν πρόχειρον Γαλλοτουρκικόν | Ιστορική περίληψις των Πράξεων των Αποστόλων | Ιεροδιακονικόν | Έτυμολονικόν της Γαλλικής Γλώσσης | Εγχειρίδιον περί Ναυτικής Εμπορίας | Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας | Ελληνική Χρηστομάθεια | Δηλοποίησις Του Εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου Κέρκυρας | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης δια τους αρχαρίους | Vios tis aghias Veronikis | Άσματα αδόμενα είς τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος | Αρχαιολογία 'Ελληνική | Ή Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Με του νέου μας ηλίου τας μαγευτικάς ακτίνας | Υπομνήματα αναγνωσθέντα εις την εν Κέρκυρα Εταιρίαν των Φιλομαθών από της συστάσεως αυτής μέχρι τέλους του 1847. | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα | Σκλάβα Ψαρριανή | Περί ηλιοτυπίας και ανεκδότων τινών αρχαίων χειρογράφων νεωστι ανακαλυφθέντων. | Ο πρώτος ναύτης | Νέον έτος | Μαυρομουσουροκοδράδα | Λόγος αυτοσχέδιος | Κλίμαξ της Ελληνικής Γλώσσης | I imera tu christianu, | Θεωρία της Ξιφασκίας | Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής | Διηγήματα Αστεία και Περίεργα | Διάλογος μεταξύ της Ιεράς Γραφής, και τίνος αμαρτωλού | λόγος | Οδηγίαι τινές περί χολέρας, | Απολογία | Ψαλτήριον | Ημερολόγιον | Το εξωκκλήσιον του δάσους | Τα κατά της επιβολής του κατά το 1841 αποβιώσαντος Τρύφωνος Μαλέα ορφανικά παράπονα | Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας | Περί του Πλατωνικού Διαγράμματος | Περί τίνων νεωστί ανασκαφεισών κατά το Βυζάντιον Αρχαιοτήτων. | Περί της παλαιάς ονομασίας του Αλέμ-δάγι. | Πανουργίαι υψηλότατοι | Ό Περιπλανώμενος Ιουδαίος | Νόμος περί εκλογής των βουλευτών | Μήτηρ οικουρούσα | Λόγος | Λόγος Επιτάφιος εις τον αοίδιμον αρχίατρον της Κεφαλληνίας Δρα Ιερώνυμον Σκιαδάν | Cinquanta capriccj | Ιστορία Εβραιοπούλας της Μαρκάδας | Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής | Ελληνική Χρηστομάθεια η συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια | Δείγματα των χαρακτήρων του τυπογραφείου των Παρισινών Απόκρυφων | Βίος του Μπερτολδίνου | Ωδή είς τον αείδιμον Ρήγαν | Ψαλτήριον | περί κορασιών ανατροφής | Το θείον και ιερόν Εύαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου | Συνοψις της ιεράς Χριστιανικής Κατηχήσεως δια τους μαθητάς της παιδαγωγίας | Πίνακες αριθμ. δια τα δημοτ. σχολεία | Περί Βενεδίκτου | Χύνε τα ρόδα τα σεμνά της καλλονής σου χύνε | Λόγος Επιτάφιος εις τον αρχιδιάκονον και πρωτοψάλτην Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα τον Δαφαράναν | Λόγος Επιτάφιος εις τον αοίδιμον Οδυσσέα Τ. Χαριτάτον | Λόγος Δια τας δημοσίους εξετάσεις εις το μεγαλείον της φύσεως. | Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν πρόχειρον | Η Πυθία | Η διαθήκη, ή ο Μέστερ - Σπιθαμών | Εγχειρίδιον περί συστάσεως μεταξοκλωστηρίου έν Πρόνοια Ναυπλίας Παρατηρήσεις | Δίκη του κ. Ιωνά Κίγγ, ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αίτησις περί αναιρέσεως κατά βουλεύματος των εν Αθήναις Εφετών. | Gran Scena, | Αρχαιολογία ελληνική | Φυσικής Ιστορίας Μαθήματα. Περί ζώων | Φυσική Ιστορία | Filosofia christianiki | Υπόμνημα είς την προς Κορινθίους δευτέραν επιστολήν. | γράμμα περί της ιεράς Θεολογικής Σχολής της Μ. του Χρίστου Εκκλησίας της εν τη κατά Χάλκην Ιερα Μονή της Αγίας Τριάδος Ομού δέ και έκθεσις του Οργανικού Κανονισμού της αυτής Σχολής | Τη ποθεινή Πατρίδι | Ταχυπρόοδος | Σύντομος Έκθεσις περί της αρσενορατίας παρά τοις ανατολικοίς λαούς και τοις αρχαίοις Έλλησιν | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Στοιχειώδης Πραγματεία, περί της Πρόσκαιρου Οχυρωματικής προς χρήσιν του Ελληνικού Στρατού | Πάτερ Ημών | Ο Ροβινσών εν Τη νήσω του | Οργανισμός της Ελληνικής Εταιρίας υπέρ της προόδου των επιστημών, των τεχνών και της γεωργίας, | Ο καθρέπτης του Μαντζαρίου | ΟΘεμιστοκλής | Ο άριστος παίς | Τρίτον έτος του Συντάγματος.Ο διανομεύ[ς] της Ελπίδος. Προς τους συνδρομητάς αυτής | Meletes dhia tes imeres tou chronou dhia tin neotita | Ή νομοθεσία του Έθνους ύβρισθείσα και καταπατηθείσα υπό των δικαστών Χρ. Κλονάρη, Δρ. Ν. Δρόσου, Κ. Γαλάτη κ.τ·λ. αρεοπαγιτών | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1845. | Ερωτομανής Χατζή Ασλάνης | Εκφρασις ειλικρινής αισθημάτων | Εις την ανάστασιν του Ελληνικού κόσμου | Διατριβή Απολογητική περί του εσχάτου Πάσχα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Επιχώριος Κανονισμός περί του προϊόντος των αγροληπτικών Βαλανοδένδρων | Κανονισμός περί Διαχειρίσεως των Επιχωρίων Κτημάτων Κέρκυρας. | Απάνθισμα Ναυτικής | Αγγελία Περί εκδόσεως σειράς Λατινικών Μαθημάτων | Δεν σας ψάλλω με τραγούδια πώς ο Ήλιος ανατέλλει | Τροπολογίαι επι του 3 άρθρου τοΰ σχεδίου του Συντάγματος και προσθήκαι είς αυτό. | Σύντομος Απάντησις | Σκέψεις περί εθνικού στρατού της Ελλάδος | Ποίημα εις την βαρονέσαν Σοφίαν Τοσίτζα | Πίνακες ΑΑναγνώσεως και Ιεράς και Φυσικής Ιστορίας | Μαυροφορούσα Κυρία. | Κυριακοδρόμιον | Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | τροποποίησις εις το περί θρησκείας κεφάλαιον του σχεδίου του Συντάγματος | Η Σειρήν | Έλληνικόν Υελοποιείον | Εις την έναρξιν της μεταρρυθμημένης Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά την ημέραν του Πάσχα του 1844 ετους είς την εν Βιέννη Εκκλησίαν της Αγίας Τριάδος | Έγχειρίδιον περί ανατροφής των κορασιών | Διοργανισμός του έν Κωνσταντινουπόλει κατά το Φανάριον εκπαιδευτηρίου των κορασιών | Άτλας Σχολαστικός προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων. | Ανθολογία Ιερογραφική | Αναγνωσματάριον | κατά Κτησιφώντος λόγος | Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις δια τ' αλληλοδιδασκόμενα παιδία | Ευμενώς, ως κατα των άλλων, τας ευχάς μου δεχθήτε | Το έτος εύχομαι καλά κ' ευδαιμονίαν φέρον | Πώς ακτινοφέγγων ήδη ο ωραίος ήλιος μας | Η καλή εφημερίς μου η Ταχυπτερός μου Φήμη | Η Άθηνα προς τους συνδρομητάς της | Τραγωδία | Το εξωκκλήσιον του δάσους. | Περί του νομοθετικού σώματος της Ελλάδος ή περί των δύω Βουλών. | Πανηγυρικός είς την 25. Μαρτίου | Ό Θρασύβουλος και ωδαί του Συντάγματος | Οδηγός ορθογραφίας | Λόγος περί χριστιανικής Θρησκείας | Λόγος περί ηθικής ανατροφής του ανθρώπου | Εγκώμιον | ιστοριών λόγοι Θ' | Η κερκυραία επιγραφή | Ηθική | Η Ελένη, ή η μικρά θεραπαινίς | Η Βαβυλωνία | Επιστολάριον | Έγκώμιον εις τον σντιστράτηγον και σύμβουλον του Κράτους Θεόδωρ. Κωλοκοτρώνην | Εγκυκλοπαίδεια ελληνική | Διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας | Βιβλίον Αναγνώσεως | Αριθμητική | Anapafsis tis cardhias is to aghion thelima tu Theu | Αλφαβητάριον | Εις το έτος που παρήλθε | Ιδού ως κόρη ανθηρά ροδοστεφανωμένη | Στασιασμός πολιτικός άρχων και φρονημάτων | Οταν εύρισκε τριγύρω δεσμά, αίσχη και βασάνους | Το νέον έτος άρχεται κ' η Τράπεζα κατόπιν | Με βαθείαν γενειάδα, περί την οποίαν μένουν | ΗΣφήκα. | Σχεδιον οικοδομής Διδασκαλείου | Στοιχειώδης Αριθμητική | Roberto Devereux | Ό Ερωτομανής, | Παράρτημα του Υπομνήματος | Ο Μεταμορφωμένος Διάβολος | Ο Διανομεύς του Αιώνος | Όδηγίαι προς χρήσιν του Β. Νιτροκαθαρτηρίου | Nuthesies Psichofelis | Λόγος | Λόγος εισαγωγικός | Θρηνωδία της Κρήτης | Έτος Νέον 1842. Ό Σωκράτης προς τους συνδρομητάς του. | Έγγραφαι Προτάσεις | Διαταγή του Στρατού. | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων εκ της ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέντα | Περί περιορισμού της βοσκής των ζώων | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Η φωνή μου ελευθέρα εις την γήν όταν ηχή | Το Πάνθεον της προόδου και η ποικίλη στοά των αρχαίων Ελλήνων. | Σύντομος ιερά ιστορία διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία | Σύνοψις της ιεράς ιστορίας | Περί χορηγήσεως αμνηστίας, περί ελαττώσεως και καταργήσεως φόρων. | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Λόγος | Κανονισμός των Αλληλοδιδακτικών Σχολείων | Ηθικά Διηγήματα | Ή Ελισάβετ η οί εξόριστοι της Σιβηρίας | Επιστολή προς τον εκδότην του Ελληνικού Ταχυδρόμου περί πανοπλιών του μεσαίωνος ευρεθεισών εις Χαλκίδα της Ευβοίας | Επιστολαί ηθικαί | Διαταγή του Στρατού | Gemma di Vergy | Περί αποκλεισμού ωρισμένων λιμένων της Κρήτης | Αντίγραφον του εκ Κωνσταντινουπόλεως προς την Α. Υ. τον Καπετάν Πασσά και Μουσταφά πασσά Φερμανίου | Αναγνωσματάριον προς χρησιν των έν τοις Δημοτικοίς σχολείοις πρωτόπειρων δια την κατ' οίκον μελέτην | Ύμνος Ψαλλόμενος Κατά την Εορτήν του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Λαζάρου | Αι Προσευχαί | Norma | Λόγος | Λόγοι Ψυχωφελείς | Λόγοι | Κανονισμός της εν Αθήναις Φιλολογικής Λέσχης | μετάφρασιν των εκλεκτών μελών του πανευφήμου Ιωάννου μέλι | Εγκόλπιον των Ιατρών | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Διαταγή του Στρατού | Dialogues Familiers | Βίος του Σωκράτους | Κυριακοδρόμιον | Απολογία | Αθώωσις | Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος Επιστολή περί της νεωστί αναφανείσης αντίχριστου διδασκαλίας του Θεοσεβισμού | Μετάφρασις υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου | Λόγος κατά Λεωκράτους | Κατάλογος συνδρομής υπέρ του εν Άνδρω Ορφανοτροφείου | Η προανάκρισις και η προφυλάκισίς μου, κατά την 15, 16 και 17Αύγουστου 1839 | Erminie evssevis tu psichofelestatu ke thaumastu vivliu onoma-zonienu Peri Mimisseos Christu | Αντίρρησις εις το περί κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφώτιστων της Αττικής | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Χαρακτήρες ιερογραφικοί | Συνοπτικοί πίνακες των Χρεών των Ουλαμαγών και Οδηγών εις το Σχολείον του Λόχου | Συνθήκη περί ναυτιλίας και εμπορίας. | Συνθήκη Περί Εμπορίας και Ναυτιλίας Μεταξύ του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Βορείου Αμερικής, | Συγχαριτήριον | Περί Χρεών του ανθρώπου | Προς τας μητέρας οικογενειών | Select modern Greec poems | Μαθήματα ήθικής δια τους νέους και τους μαθητεύοντας πασών των κλάσεων | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1839 | Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Καινής διαθήκης βιβλία | Διοργανισμός της Ευαγγελικής Σχολής | Διάλογος μεταξύ δύο φίλων. | ο κατά Κτησιφώντος | Αι άρχαι και αι πρόοδοι της Αμαρτίας.— | Ύμνος προς την βασίλισσαν Αμαλίαν | συνδιάλεξις | Τοπογραφία των Αθηνών και των Περιχώρων αυτής | Σύνταγμα | Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας Παλαιάς και Νέας | Συλλογή των περί του Ελληνικού Ναυτικού Πολεμικού τε και Έμπορικού επισήμων Πράξεων | Προγράμματα | Λογίδριον | Λογίδριον | Λογίδρίον | Λογίδριον | Λογίδριον | Εκλεκτά μυθιστορίας ούτω αρμοσθέντα και διαταχθέντα ώστε τοις στοιχειακοίς οδόν τέμνειν επί την ελληνικήν γλώσσαν | Δίκη του Σωτήρος. Jugement du Sauveur | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διάταγμα περί Συστάσεως Πανεπιστημίου | Περί μέτρων καθαριότητος της πόλεως Χανίων και ιδία του λιμένος. | Βασίλειον της Ελλάδος Ό Επίσκοπος Αττικής Ευλαβέστατοι Ιερείς και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί | Το Σύνταγμα της Τροιζήνος | Συνοπτική Διδασκαλία περί Συντάξεως των του λόγου μερών | Σάλπιγξ | Προς άπαντας τους φιλαδέλφους και φιλόμουσους Χριστιανούς | Ποινικός Νόμος | Περί καλλιεργείας του υπνοφόρου Μήκωνος και της κατασκευής του μηκωνίου (οπίου) κατά βασιλικήν διαταγήν | Μαθήματα Παιδικά | Ομιλία | Ομιλία | Νηπιακόν Αλφαβητάριον | Λόγος | Η νύμφη της Αβύδου | Επιστολή περί του τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινώς λεγομένων Αμερικανών), | Ελληνικά μαθήματα | Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή, Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξους εις αποφυγήν των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών | Διατίμησις των Φαρμάκων κατ' έγκρισιν του Βασιλικού Ιατρικού Συμβουλίου. | Dhidhaskalia ckristianiki | Εγχώριος Κανονισμός | Γύμνασμα | Γραμματική | Απόστολος | Istruzioni pel cholera | Αλφαβητάριον Νέον Προς χρήσιν των εις τα δημοτικά της Ελλάδος σχολεία διδασκομένων παίδων | Ωδή | Ώδή επί τή ήμερα της στέψεως της Αύτοΰ Μεγαλειότητος "Οθωνος,βασιλέως της Ελλάδος | Λόγος | Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως κατ' ερωταπόκρισιν προς χρήσιν των μαθητών πάσης κλάσεως. | Ομιλία | Neugriechische Gesprache mit einem Anhange von neugriechischen Volksliedern und der 'Ιστορία του Ιωσήφ aus dem alten Testamente,in Prosa | Λόγος | Τράπεζα Κερκυραϊκή | Κανονισμός του Ελληνικού Μουσείου. Της Ερμουπόλεως Σύρου | Προς τοις εν παροικούντας Χίους Συμπολίται! | Έλεγείον εις την αποθανούσαν πριγκιπέσσαν Λουϊζαν Καντακουζηνήν | Δεήσεις των Ανατολικής Εκκλησίας Χριστιανών | Δάκρυ φίλου εις τον τάφον Λουΐζης Καντακουζηνής | περί του συνοικισμού των Χίων | Περί τηρήσεως μείζονος επιμελείας εις την άπόδοσιν των λογαριασμών. | Ομιλία | Οδηγίαι προς τους υπολόγους περί κλείσεως καταστίχων εκάστης Χρήσεως και περί αποδόσεως ενιαυσίων λογαριασμών παρ' αυτών. | Κατάπλοι του λιμένος της Ν. Σύρας | Απλούν Αλφαβητάριον | Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας | Ομιλία | Όδηγίαι των Προξένων, | Λόγος | Κανονισμός της Λέσχης του Ναυπλίου | Η μικρή Ανέτα. | Το κείμενον - συγχωρητική ευχή - περιβάλεται υπο δώδεκα εικόνων | Τω Μεγαλειοτάτω και Γαληνοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος 'Οθων | Σχολείον Ιδιάζον είς Εμπόριον | Πρόγραμμα | Πανόραμα της Ελλάδος | Ποιημάτιον | Ο Βοσκός της Αργολίδος | Λόγος | Λόγοι Εκκλησιαστικοί | Ιστορία | Ιστορία της Ελένης | Ερωτικόν | Χριστιανοί της Κρήτης! Ο ένας από ημάς, επέστρεψε πάλιν εις τον τόπον σας | Εγκύκλιος | Dhromos tu Stavru | Το Φίλημα | Βίος | Ψήφ. Ε' Ή Ε' Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις. | Περί του κινήματος των Ίω. Κωλέττη, Κάτση Μαγγίνα και Τσανετάκη Γρηγοράκη | Προς τον συνθέτην καιΕκδότην του δευτέρου διαλόγου Γ. Πανταζίδην. | Λόγος | Θεωρίαι τινές μεταφυσικά! κατά Τεμμάχια εκδιδόμενοι. | Johannis Miltoni fabulae | Ευσεβείς Κύριοι. Ναι, ουδείς μακάριος να κληθή δύναται | Εξήγησις της Χριστιανικής Διδασκαλίας | Εκθεσίς του Γραμματέως των Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως προς την Σ.Δ' κατ' επανάληψιν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν. | Διάλογοι περί Γραμματικής | Περί της εκλογής του Όθωνος. | Γαλεωμυομαχία | Περί των καθηκόντων των εφορωντών διδακτικών καταστημάτων. | Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος.Θεωρούσα την ανάγκην-----Διατάττει Α' Πάσα νέα στρατολογία ή νεοσυλλεξία είναι απαγορευμένη εις το εξής- | Απόσπασμα εκ της Γενικής Εφημερίδος | Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών | Versione | Το Λείψανον του Ιωάννου Καποδίστρια | Σχέδιον περί της προβληθείσης μεταρρυθμίσεως της κοινώς καλούμενης Ιεράς Συνάψεως | Προκήρυξις του κατά τα Χανία συμβουλίου του Αντιβασιλέως Αιγύπτου κτλ.! | Προκήρυξις Β' | Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος. | Περί προόδου τών επιστημών και τεχνών | Ο Ψευδοκυβερνήτης της Ελλάδος Αυγουστίνος Καποδίστριας από το πλοίον της φυγής του. | Οι Ελληνες προς τον Καποδίστριαν. | Με σέβας το βαθύτατον, επευχομέν υγεία | Προς τους Χριστιανούς της Επαρχίας. | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία | Λόγος | Ιστορία της Βασιλίσσης Εσθήρ | I Alithini Sofia | Η Συνταγματική Ρούμελη εις το έμβασμα της εις την Πελοπόννησον | Εγχείρίδιον περί προφυλάξεως διαίτης, συμπτωμάτων, διαγνώσεως,θεραπ[ε]ίας και καθαρισμού της Θανατηφόρου Χολέρας | Ερμηνεία του σπαρσίματος των γεωμήλων | Ελληνική Πολιτεία.Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος | Περί συνεισφοράς υποχρεωτικής εκ λεπτών 40 παρ' εκάστου πολίτου υπέρτων εκ Κρήτης προσφύγων | Περί παραχωρήσεως κτημάτων και χορηγήσεως χρηματικής βοηθείας προς τους εκ Κρήτης πρόσφυγας. | Περί κοπής νομισμάτων | Περί εκτυπώσεως χαρτονομίσματος | Οργανισμός των χαρτονομισμάτων. | Αγγελία περί της εν Μοναχίω της Βαυαρίας, αδεία βασιλική, συστηθείσης Σχολής χάριν των Ελλήνων. | Τίμησις αμαρτιών | Περί εκδόσεως της έφημ. Απόλλων | περί των χρεών του ανθρώπου | Περί της ανακαλυφθείσης μυστικής Εταιρίας | Ο πολίτης Έλλην και ή ψήφος αυτού | Μικρόν Βιβλίον | Λόγος Προτρεπτικός κατά του φόβου του θανάτου. | Ιεσσή Αλλάν | Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία. | Περί των υποθέσεων του αμφισβητουμένου διοικητικού. | Διήγημα περίεργον και ωφέλιμον, | Grammaire | Γεωργία | Ψήφισμα Β | Περί αποδόσεως χρεών συνωμολογημένων εις τουρκικά νομίσματα | βίος και μύθοι | Αγιασματάριον | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα | Μηνολόγιον Πρόχειρον του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού έννατου | Ασπασία | Orationes et epistolae | Είδοποίησις της κατασκευής χαρτιού εις την πόλιν του "Αργούς | Διάταγμα της Ελληνικής Εταιρείας. Reglement de la SocieteHellenique | Aspasia | Περί καταχρήσεων εκ μέρους των ενοικιαστών των εθνικών προσόδων | διαδικασίαν των αγωγών περί χρεών | Οδηγίαι γενικής φύσεως | Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον | Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον. | ΑγάπηςΥπόμνημα | Πράξις της Γερουσίας, | Εγκύκλιος ιδιαιτέρα. | Δηλοποίησις. Ό Ύπαρχος των Κορφών | Περιορισμός του τόκου εις 10 % | Περί «Υγειοαστυνομείου». | Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως | Διάταξις αφορώσα τον κανονισμόν των ασφαλιστικών μέσων | Ιστορία | Επιτομή των αξιόπιστων μαρτυριών | Αριθ. Ι. Πράξις της Διοικήσεως | Ιώνων Ενωσις. | Κατηχησίς πολιτική | Καλλιγραφία Ελληνική μετά χαλκογραφικών υποδειγμάτων εις χρή-των κοινών Σχολείων του Γένους | Κατάλογος των αποδοχών εις ενδύματα, όπλα, τροφήν και μισθόν των κατατασσόμενων εις τον Τακτικόν Στρατόν | Επικήρυξις φονέως αντί χιλίων ταλλήρων | Τελωνειακοί διατάξεις | Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως, | Αριθ. Α'. Πράξις της Διοικήσεως | Αλληγορία | Προκήρυξις | Έλληνες ! Μόλις αναλαμβάνων από την πολυήμερον και δριμυτά την νόσον | Υπέρ των Ελλήνων | Μία Δημόσιος Αποθήκη ιατρικών | Διήγησις αληθινή και ωραία της ανδραγαθίας και του ευτυχούς θανάτου του Ιακώβου Κοβία | Avviso Εϊδησις | Αι τρεις ναυτικαί νήσοι "Υδρα, Πέτζαι και Ψαρά Προς τους Έλληνας απαντάς. | Προκήρυξις | Πρόδρομος των Ελληνικών Χρονικών Μεσολογγίου | Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης | «Πραγματεία περί των της Ψυχής ενεργειών». | Περί παραδόσεως των χρυσών και αργυρών σκευών των εκκλησιών και μοναστηριών επι αποδείξει, διά τας ανάγκας της πατρίδος. | Παράγραφος γραφής ενός Γραικού Α. προς τον φίλον του Ν[ι-κόλαον Παγκαλάκην] περί της καταστροφής της Χίου | Θέσπισμα του Βουλευτικού Σώματος | Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγελία | Όρκος | Νόμοι Στρατιωτικοί | περί αποδόσεως των πραγμάτων «όπου έπάρθηκαν από τα αρχοντικά οσπήτια υπό των στρατιωτών. | Ημερούσιος Επιταγή | Ημερούσιος Επιταγή | Ωρολόγιον το Μέγα | Χριστιανική Διδασκαλία | Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιημάτων | Οιδίπους επί Κολωνώ | Σεχτεραϊκόν Αλφαβητάριον | Ερμιόνη | Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. | Αγγελία | Γραμματικής | Κανόνες των Διοικητών του Ελληνικού Εμπορικού Σχολείου των εν Οδησσώ Γραικών. | Κανόνες της εν Σμύρνη Εμπορικής Λέσχης, | Ευχαί Κατανυκτικοί | Επιστολάριον | Γρηγόριος έλέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας | Δηλοποίησις | Περί εκλογής υπό της Βουλής των Επαρχων έκαστης Νήσου | Περί των εκλεγέντων υπό του Νομοθετικού Σώματος μελών της Γερουσίας. | Φορολογικά μέτρα της Βουλής | Ομιλία | Διατά βαρύτατα και υπέρογκα χρέη, εις α περιέπεσε το Κοινόν | Ευαγγέλιον το Ιερόν και η Αποκάλυψις Ιωάννου | περί του εν Παρισίοις Γυμνάσιου | Ακολουθία του Αναγνώστου | Των αγίων | Τράγου Κατάργησις | Γραμματικής | περί επιβλητέας ποινής εις τους Σπυρίδωνα Αύγ. Λεπενιώτην και Νικόλαον Θ. Καρακόπουλον, επί συνωμοσία. | Περί άφίξεως εις Ζάκυνθου του John Jordan ως Διοικητάρχου και Εξουσιαστού της νήσου, εις αντικατάστασιν του κόμητος Rivarola. | Περί εκλεγέντων αντιπροσώπων της νομοθετικής Συνελεύσεως. | Προκήρυξις εκλογών δια την εξ 29 μελών νομοθετικήν Συνέλευσιν | Περί διατιμήσεως του γαλλικού φράγκου εν σχέσει προς το τάλληρον | Προκήρυγμα | Επικήρυξις επτά δραπετευσάντων υποδίκων αντί 300 ταλλήρων | Πολιτειογραφία | Μηναίον | Γνωμολογικόν | Ακολουθία του Αναγνώστου | περί εξαλείψεως της πανώλους εκ του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας | Περί άρσεως αποκλεισμού του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας | Περί προσωρινής ισχύος του πρότερον ισχύοντος νομοθετικού συστήματος | Περί ελευθέρας επικοινωνίας μεταξύ των Νήσων, πλην της Λευκάδος, εξαλειφθείσης της επιδημίας πανώλους | Περί αρσεως του αποκλεισμού της περιοχής Λευκίμμης, επιβληθέντος λόγω της πανώλους | Περί απογραφής των λέμβων Κερκύρας, δια φορολογικούς και αστυνομικούς λόγους. | Μέτρα κατά της πανώλους | Πληροφορίαι περί της πορείας της πανώλους | περί πανώλους | Περί περιορισμού των κρουσμάτων πανώλους | Προκήρυγμα | Προκήρυγμα | Acoluthia tis meghalis evdhomados | Περί υποχρεωτικής εγγραφής εις το λεξικόν της Κιβωτού | Το εν Βερτυδίω της Καμπανίας Ρωσσικόν στρατόπεδον | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Περί αυξήσεως της "δασμοφορίας" του κρέατος του βασιλικού Ταμείου | Αποθήκη των παίδων | Ακολουθία | Προσευχαί | υγιονομικούς και ναυτικής Αστυνομίας Κανονισμούς | Περί πληρωμής δασμού 1/2 ταλλήρου «δια κάθε βαρέλλαν Κρασιού και ενός ταλλήρου δια κάθε βαρέλλαν Ρακιού» διά την μεταφοράν των από πλοίου εις πλοίον | Περί της υποχρεώσεως των δικαστηρίων να πέμπωσι καθ' εβδομάδα περίληψιν των αποφάσεων των προς τον πολιτικόν επίτροπον. | Διατάγματα | Διακήρυξις | Επειδή ύπερισχυουσι πολλαι ψευδείς και απατηλαί γνώμαι | Ευαγγέλιον το Ιερόν Και η Αποκάλυψις Ιωάννου Φυλακτήριονενθεον | Ειρμολόγιον | Των αγίων Αποστόλων αι Πράξεις και Επιστολαί | Νέα Παιδαγωγία | Αναίρεσις | Προκήρυξις | Κανονισμοί Των 'Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων | Ειρμολόγιον | Οκτώηχος | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χριστιανική Διδασκαλία | Οι είκοσιτέσσαρες Οίκοι Της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου | de marasmosenili | Πανουργείαι υψηλόταται Βερτόλδου | Κήρυγμα | Eclogue panegyrique | Αναίρεσις νοσοκομικής τίνος αναφοράς και Σύντομος Διήγησις των εν τω του Γαλατά των Γραικών νοσοκομείω αρτίως συμβάντων | Ποίος είναι ο άδικων και η αφορμή των πολέμων, ή Αούστρια ή η Γαλλία | Επιστολάριον | Άνθος Χαρίτων | Η Μαγνησία | Διδαχαί | Γραμματική | Αγιασματάριον Μέγα | Ερωφίλη | πρακτικήν άριθμητικήν ημάλλον ειπείν την λογαριαστικήν και περί του πώς να εύρίσκη έκαστος το Άγιον Πάσχα και τέλειον Πασχάλιον πάντοτε | Ερωτόκριτος | Ό Πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας προς τους εγκατοίκους της Επτανήσου Πολιτείας | Κατάνυξις ωφέλιμος | Ακολουθία του Αναγνώστου | Ποιμενικά | Ακολουθία του Αναγνώστου | Προγνωστικόν παντοτινόν | Νέον Αλφαβητάριον | Μηνολόγιον Πρόχειρον | Lessico | Dizionario | Grammatica, dizionarij e colloqui | Γνωμολογικόν | Γραμματική | Άνθολόγιον τοΰ όλου Ένιαυτοΰ | Χριστιανική ανατροφή των αρσενικών παίδων. | Χρηστοήθεια προς χρήσιν του λαού. | Φίλοι μου Έλληνες. | Περί της αρχής του Πάπα | Το τέλος του Χρόνου, | Το Ευαγγελικόν έργον του Ιεραποστόλου Κίγγ. | Το άσμα του Κολοκοτρόνη | Σχέδιον Κανονισμού | Σάτηρα κατά της Μαυρέτας Πυλαρινο]ού και Διονυσίου Δελλαπόρτα. | Προς τους Έλληνας ή Ελληνική Εταιρία των Παρισίων | Προπαιδεία | Περί της στρατιωτικής εφορίας. | Ο περί δίκης Μαυροκορδάτου Λόγος | Ελάτε ολοι να ιδήτε εδω από πάνο Τον Τσαρλατάνο. | Οι πνιγμένοι πιάνοντε οχ τα μαλιά τους. | Ομιλία | Memoria patriotica | Λόγος | Λόγος | Λόγος | «Λάλει και μη σιωπήσης». | Κώδηξ πολιτικός | Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω Σ. Κ. Βλαστού τετυπωμένων Βιβλίων. | Κανονισμός των Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων. | Η συκοφαντηθείσα σύζυγος | Η Νόρμα | Η Καινή Διαθήκη | Η ηθική των παίδων | Η αυτοκρατορική Επιστασία | Επιτομή της Αγγλικής Γραμματικής. | Επιστολαί ηθικαί | Ελληνικής γραμματικής δια τα παιδία | Εις τον θάνατον του Σπυρίδωνος Πιεροτάσση, κλητήρος του εν Κέρκυρα Γενικού Ταχυδρομείου. | Δρομοδείκτης της Ελλάδος. | Διαμαρτύρησις κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας | Διάλογος μεταξύ Δεσπινούκας και Διδιμοτοίχου. | Δηλοποίησις | Για σε ώ ροδοθέατε---------- | Εις τον Ναπολέοντα Ωδή | Αφορισμός | Ωδή προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον τον πρώτον | Ωδή Κορωναίω ως αρχηγώ της των φοιτητών φάλαγγος | Ωδή επί τη ουσία ελεύσει του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'. | Ωδή εις την έλευσιν του τρισεβάστου Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α' | Χρονολογία μαθηματική και Ιστορική | Χριστιανική διδασκαλία | Συνέχεια Λόγων | Ο διανομεύς του ιατρικού περιοδικού συγγράμματος Ιπποκράτης. | Ο Διανομεύς του Εθνοφύλακος | Ο διανομεύς της Ευνομίας | Ο διανομεύς Της Εθνοσυνελεύσεως. | Ο διανομεύς του Τηλεγράφου. | Ό Διανομεύς του Μέλλοντος της Ελλάδος. | Ο Διανομεύς του Εθνικού ΦΥονήματος. | Ο Διανομεύς του Αστέρος της Ανατολής | Ο διανομεύς της Νέας Γενεάς. | Οι Γραμματοκομισταί του Ταχυδρομείου 'Αθηνών. | Ο Διανομεύς της Επαναστάσεως. | Φλυαρίαι Ελληήνος | Φιλοσοφία | Φειδίας και Περικλής | Φάροι και Φανοί | Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1861 | Υπόμνημα προς την εν Αθήναις δευτέραν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν. | Ύμνος | Ύμνος | Ύμνος αφιερωθείς εις την νέαν ελευθερίαν της Ελλάδος | Ύμνοι διάφοροι | Των γερόντων το μάθημα | Τριώδιον κατανυκτικόν | Τρία μαθήματα περί Ομηρου και του ομηρικού ζητήματος | Τριακονταετής ζωή ενός Χαρτοπαίκτου | Τρεις εκθέσεις δοθεείσαι το 1862 Ιουλίου 31 εις το της Εκπαιδεύσεως Υπουργείον εν αι προσετέθησαν καί τίνα περί Κυβερνήσεως | Το φυλλάδιον τούτο αφιερούται εις τους εισέτι απολιπομένους ολίγους θιασώτας της πρώην εν Ελλάδι Βαβαρο — Όλδενβουργικής δυναστείας | Το φρικτόν λάθος | Το φανάρι του Διογένους | Το ράπισμα. | Το πολιτικόν Καλενδάριον | Τό νέον έτος | Το νέον εκκλησιαστικόν Κύμβαλον | Τοις φοιτηταίς του Εθνικού Πανεπιστημίου εις Ενθύμησιν αρχαίου συμμαθητού | Το ατέλεστον μνημόσυνον | Tο άνθος της ορτενσίας και το φύλλον της Μυρσίνης | Τινά των διηγημάτων | Τη Εθνική Συνελεύσει των Ελλήνων. Κύριοι! Υπείκων τη ορμή της καρδίας μου | Τετραλογία πανηγυρική | Τέσσαρες ημέραι εν Αθήναις. | Τεμάχιον Λόγου | Τα φώτα. | Τα τέσσαρα θεία και Ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα τερατουργήματα του εν Αιγύπτω Προξένου της Ελλάδος Γ. Σπανοπούλου | Τα πρώτα βήματα | Τα περί της διενέξεως μεταξύ των βουλευτών Λευκάδος κυρίων Αριστοτέλους Βαλαωρίτου και Γερασίμου Σέρβου | Τα νέα της ημέρας. Η πατρίς προς τους Επτανησίους, | Τα νέα δείγματα της Εθνοκαπηλίας | Τα Μπερναϊκά | Τα μετά την επανάστασιν της δεκάτης Οκτωβρίου. | Ταμείον Ανθολογίας | Τα κατά την τελετήν την γενομένην εν τη Ισραηλιτική συναγωγή εν Γάλατα Κωνσταντινουπόλεως δια την Ενωσιν της Επτανήσου μετά της Ελλάδος και την ευτυχή άφιξιν της A.M. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α' | Τα κακουργήματα του Όθωνος | Τα δύο θύματα | Τά απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής | Σχέδιον περί Νοσοκομείου | Σύντομος σκιαγραφία της δουλείας και απελευθερώσεως της Ιταλίας. | Σύντομος γραμματική νέας διαλέκτου χρησιμευούσης δι' έρωτικάς και αλλάς κρύφιους συνδιαλέξεις | Σύνταγμα της Δανίας. | Σύνοψις της ιστορίας της Ελλάδος | Σύνοψις της Ελληνικής Μυθολογίας προς χρήσιν των παίδων. | Σύνοψις Μυθολογίας των Ινδών, των Περσών, των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, και των Λατίνων | Σύνοψις Γενικής Ιστορίας | Συνοπτική έξιστόρησις των απόκρυφων της Αυστριακής Κυβερνήσεως. | Συνεδρίασις ΛΕ' της 28. Ιανουαρίου 1863 | Συνδρομή των αγνών Ριζοσπαστών | Συμφορά καί αιχμαλωσία Μωρέως | Συμπολίται, Γινώσκει ο καθείς ότι απεδοκίμασα την κατά τον Όκτωβριον 1862 εκραγήσαν επανάστασιν της Ελλάδος | Συμπατριώται Θράκες και συμπολίται Έλληνες. | Τα Άπαντα | Συμβάντα της οικογενείας Βίλδ | Συλλογή των υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως εκδοθέντων έγγραφων ένεκα των κατά την 18, 19, 20, 21 [Ιουνίου] συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων. | Συλλογή των διαφόρων τελωνικών κοινοβουλευτικών νόμων του Ιονίου Κράτους | Συλλογή | Συλλογή | Συλλογή | Συλλογή βίων τινών αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών | Σύγγραμμα της μαγειρικής | Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη | Στόμα θανάτου, σωτηρία των Χριστιανών, η νίκη κατά του διαβόλου. | Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | ιερά Κατήχησις | Ιερά Κατήχησις | Ελληνική γραμματική | Γεωγραφία | Στοιχειώδη Μαθήματα της Οχυρωτικής | Στοιχειώδη μαθήματα της Γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν των πα-δων | Στοιχεία Φυσικής | Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία ηθικής | Στοιχεία Γενικής Ιστορίας | Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής | Ο Δήμος | Σκιαί και Σπινθήρες | Σκέψεις περί του συντακτέου πολιτεύματος της Ελλάδος | Σκέψεις Περί Ελλάδος | Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων | Σαλβατόρος Συνέχεια και τέλος των Μοικανών των Παρισίων | Προφητικόν ημερολόγιον | Προς τους κ. κ. Εκλογείς Κεφαλληνίας | Πρός τον λαόν της Κέρκυρας η «Αναγέννησις» | Προς τον Κυρίαρχον και Βασιλέα Λαόν. | Προς το Πανελλήνιον και τους κατοίκους της Πρωτευούσης | Προς την Σεβ.Εθνικήν Συνέλευσιν | Προς την Σεβαστήν Β! εν Αθήναις Έθνικήν Συνέλευσιν των Ελλήνων, | Προς την Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν | Έκθεσις της πλειονοψηφίας της περί του αγροτικού Κέρκυρας ζητήματος εκλεχθείσηςΕπιτροπής. | Προς την Β' Εθνικήν συντακτικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν έκφρασις των αρχομένων λαών και ορισμοί ποθούμενου Συντάγματος | Προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων | Προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον | Προς την Αυτού Μεγαλειότητα Γεωργιον Α' Βασιλέα των Ελλήνων. | Προς την Α. Μ. τον Βασιλέα Γεωργιον Α | Προσλαλιά | Προπαιδεία | Προκήρυξις της Προσωρινής Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος | Πρόγραμμα του Εθνικού Πανεπιστημίου | Πρόγραμμα | Πρακτικής Ηθικής Ιστορίδια | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος | Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως. | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Από 24 Δεκεμβρίου 1861 μέχρι 25 Μαρτίου 1863 | Πρακτικά της δευτέρας ετησίας συνελεύσεως της εν Σταυροδρομίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών | Πρακτικά της Δευτέρας Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εν Χάλκη Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών. | Πραγματεία περί του Αγγλικού Συντάγματος | Πραγματεία περί κατασκευής αλεξικέραυνων | Ποικίλα | Τιμολέων | Πίναξ χωρογραφικος τής Ελλάδος | Πινακίδες | Πέτρα σκανδάλου | Περί Φραγκίσκου του Κόκκου επιστολή | Περί των οφειλομένων προς το Δημόσιον. | Περί των εν τω γραπτώ λόγω γραφομένων σημείων προς χρήσιν των όμογ. Σχολείων, | Περί των εν Κέρκυρα επιδημικών νόσων 1862-1863 | Περί των εκκλησιαστικών | Περί της θανατικής ποινής αινέσιμος διατριβή | Περί ποτιστικών και ποσίμων υδάτων εν τη Αττική | Περί πολιτείας αυτοσχέδιοι στοχασμοί. | Περί οργανώσεως συστήματος εγχωρίου παραγωγής και των προς τούτο τρόπων | Περιληπτική βιογραφία του φιλέλληνος Ελβετού Ι. Γ. Ευνάρδου | Περί λειβαδίων, κτηνοτροφίας και δενδροφυτείας | Περικλής | Περί καταργήσεως των τελωνείων της Ελλάδος | Περιγραφή | Περιγραφή μιας τελετής γάμου εν Κέρκυρα | Παροιμιαστήριον | Παράφρασις της Ομήρου Ίλιάδας | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | διαμαρτύρησιν | Επίκρισις της Ελληνικής Χρηστομαθίας | Εγκύκλιος | Παραινέσεις προς την Αυτού Μεγαλειότητα του μέλλοντα Βασιλέα | Παράδεισος | Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως καί πατρίδος αγωνισαμένων, | Ύμνος είς την ηρωίδα Καλλιόπην Παπαλεξοπούλου. | Ο Χρόνος | Ο Χρόνος | Ό Χριστιανισμός των Βουλγάρων | Ό Φιλάργυρος | Ο υποφαινόμενος κ. Χαράλαμπος Βαλσαμάκης Μπάλτσας του Σπυρίδωνος | Ό τυχοδιώκτης Αλέξ. Καβάκος, αξιωματικός του ρωσσικού στρατού. | Συλλογή του τυπικοού των συμβολικών βαθμών | Ο τελευταίος θρήνος των φοιτητών του μαθήματος της φιλοσοφίας ,εν τη Μ. του Γένους Σχολή, | Ο Ταρτούφος | Στρατιώτης και ο Εθνοφύλαξ | Ο Σκαρλάτος Σούτσος Αυλάρχης | Ο Ροβινσών Κρούσσος | Ορθογραφικά γυμνάσματα | Προς απάσας τάς στρατιωτικός Αρχάς. Την νύκτα ταύτην, 11 μ.μ. συνελθούσα εκτάκτως | Ο Πέτρος Άρβουες | Ο Μουστοξύδης και αι κατ' αυτού συκοφαντίαι | Ο Μάιος | Ολλενδόρφου νέα μέθοδος εφηρμοσμένη είς την Γαλλικήν γλώσσαν | Ολίγαι λέξεις εις όσα ο κ. Ί[ωάννης] Τυπάλδος Καπελέτος εξέμεσενεν τη Βουλή μετά την αναβολήν αυτής, | Ο Λεωτσάκος | Ό Λέλεκας και ο Σπαρτσίνης | Ο Κορνήλιος Κ. Φέλτων | Ό κερδοσκόπος Αμερικανός ιεραπόστολος Χίλλ | Οι υπογεγραμμένοι Πρεσβευταί της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας δεν ηδύναντο να μένωσιν αδιάφοροι θεαταί του εμφυλίου πολέμου | Οι τάφοι της Αργολίδος | Οι νέοι Εφιάλται | Οι Μοϊκανοί των Παρισίων | Οικονομολογικοί τίνες σκέψεις | Οικογένεια Πεναρβάν | Οι Επτανήσιοι προς την μητέρα Ελλάδα και η Ελλάς προς τους Επτανησίους | Οι δίδυμοι βλαστοί | Οι Άθλιοι | Οθωμανικός κώδιξ | Ο θρίαμβος της ηθικής, | Ο Θεός και η Ελλάς. | Ο ερχομός του κόμητος Πέτρου Ρώμα | Ο ενθουσιασμός του Κρασοπατέρα | Ό έναστρος ουρανός | Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος | Ο Γεροστάθης | Ο Γεροστάθης | Ο Γέρο - Θανάσης ή η ιστορική αλήθεια των πραγμάτων | Ό γενναίος Έλλην | Ο Βασιλεύς και το Σύνταγμα | Ο Βασιλεύς Αλφρέδος | Oate obolum Lancastriae | Ο ασπασμός | Ου γαρ εστινκρυπτόν,--------και εις φανερόν έλθη. | Ό απατρις | Ό Αλέξανδρος Μανσόλας | Ο άγιος Βασίλειος του 1863 | Νύξεις | Νύξεις επί τίνων νομοθετικών αντικειμένων ως επιδόρπιον προσφερομένων τη Εθνοσυνελεύσει | Νόμος ΨΜΔ | Νόμος περί Μεταλλείων | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | εναρκτήριον μάθημα | Μελέτη | Εγκύκλιος προς τους έντιμους εκλογείς και άπαντας τους συμπολίτας της νήσου ταύτης | Νέος Ερωτόκριτος | Σαν αστραπή οι χρόνοι μας διαβαίνοντες ως μόνων | Η καθαριότης είναι δέν το αγνοεί κανείς | Όταν ο Γέρο - Προμηθεύς το πύρ από τον Δία | Νέον έτος | Ηλθε κι' έφυγεν ο χρόνος | Ενω τοσαύτ' ακούσματα της υψηλής πολιτικής | Η Φήμη ή Ταχύπτερος τα πάντα σαλπίζει | Το σύστημα το άθλιον εις μίαν νύκτα κρύαν | Η δεκάτη Οκτωβρίου νυξ προς δόξαν των Ελλήνων | Με βλέπετε εις της χαράς πως ισταμαι ως βέλος | Ακτινοβολείς ήμερα εις το έθνος λαμπρότερα | Όχληρόν το νέον έτος ! μέ τήν λύραν εις τας χείρας | Ηλθε κι έφυγεν ό χρόνος | Αρχ.Ελαίαν ή Ανατολής την κεφαλήν φορούσα | Ο Έλλην του Ολύμπου | Εις εποχήν καθ' ην ζητεί ανάπλασιν το γένος | Νέον Εκλόγιον | Μύθοι | Μία φωνή διαμαρτυρήσεως | Μία λέξις επι του ζητήματος των φρουρίων Κέρκυρας | Μία Αλήθεια | Μηναίον | Μαρία Παδέλλα | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι επιτάφιοι | Λόγοι επιτάφιοι | Λόγοι | Λόγοι επικήδειοι | Λόγοι | Λογοδοσία | Λογίδριον | Λογίδριον | Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας | εναίσιμος πράγματεία περί της επιρροής του Χριστιανισμού | Έκθεσις της 'Επιτροπής της μετάβασης εις Κοπεγχάγην | Κύριε Σπυρίδων Μελισσηνέ συντάκτα της εφημερίδος ή Εθνεγερσία κλπ. | κανονισμός της υπηρεσίας των πολεμικών πληρωμάτων | Κρυγέρου Γραμματική | Κρίσις αιμοβόρος των Ιουδαίων | Correspondance entre le Ministre de France en Grece et leMinistre des affaires Etrangeres, relative a l'affaire Soulie. (Bureau de l'AssembleeNationale). Ή μεταξύ του εν Ελλάδι Πρεσβευτού της Γαλλίας και του επι των Εξωτερικών Υπουργού αλληλογραφία | Αγαπητέ μου φίλε! | Η Εθνεγερσία | Καταστατικόν της εν Πειραιεί Ασφαλιστικής και Προεξοφλητικής Εταιρείας ο Πειραιεύς | Κατάλογος Α', σπανίων βιβλίων της νεοελληνικής φιλολογίας | Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων | Κανονισμός των εργασιών της Συνελεύσεως | Κανονισμός του Συλλόγου «Ή Ένωσις» | Κανονισμός του Παρθεναγωγείου της Αγίας Φωτεινής | Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου | Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας των εν τοις Πατριαρχείοις γραφείων. | Κανονισμός της εν Φαναρίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών και Κυρίων. | Κανονισμός της εν Φαναρίω Λέσχης Μνημοσύνη | Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής. | Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ιατρικής Εταιρίας | Κανονισμός Εκπαιδευτικής Αδελφότητος | Κανονισμός ακροβολιστών, λογχομαχίας, διδασκαλίας του ρίμματος, συντηρήσεως των όπλων και καθηκόντων των αρχιφυλάκων και σκοπών | Καθήκοντα των Παίδων προς τους γονείς αυτών | Προοίμιον εις το Ελληνικόν Πνεύμα | Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας | Ιστορία της Επτανήσου | Ιστορία της Αειπαρθένου Μαρίας | Ιστορία κολποκυστικής σύριγγος | Ιστορία δύο ψυχών | Ιερά Ιστορία κατ΄ επιτομήν. | Έκθεσις Περί της ανάγκης νέου διοργανισμού των διατηρουμένων Μονών του Κράτους | Θυμέλη | Θρησκευτικαί μελέται | φιλολογικός άγων | Ο ακούσιος ιατρός | Η Χρυσαλλίς | Η Φωνή της Πατρίδος | Η Φωνή της Ορθοδοξίας | Η φιλομειδής Αφροδίτη | Η φάσις της Ελλάδος. | Η υπέρ του υποστρατήγου Κ. Δ. Μακρυγιάννη συνηγορία κατά το 1843 | Η τυραννομάχος Ελλάς | Η σφαγή και αιχμαλωσία της Κρήτης | Ησυνάντησις. | Η συκοφαντία αι καταμηνύσεις και ο φοβερός των προγραφών κατάλογος. | προσλαλιά | Η Σαμία Ορφανή | Η πρωΐα | Η προς τον Βασιλέα παράστασις και τα επτά προσέχετε! | Η Πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ηγεμών | η πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ήγεμων | Η πόλις Αιγίου πανηγυρίζουσα την κάθοδον του Βασιλέως | Η πλήρεις Ενωσις | Η πανήγυρις της παρά ΙΓ'. και τελευταίας Ιονίου Βουλής ψηφισθείσης λαοσωτηρίου ενώσεως της Επτανήσου μετά της μητρός ημών Ελλάδος έν Αργοστολίω Κεφαλληνίας | Η Παλιγγενεσία της Ελλάδος | Η νεολαία | Η Νέα Πυθία | Η μυστηριώδης συμμορία | Η μνήμη | Ημερολόγιον | Ήλθεν! Έπανάστασις! Γεώργιος! Ένωσις! | Η λέμβος της Εθνικής Κιβωτού | Η κατά τον Ιούνιον μήνα στάσις | Η κατά την έκτην Σεπτεμβρίου 1861. υπο Αριστείδου Δοσίου Μακεδόνος απόπειρα φόνου Αμαλίας | Ή θεία και ιερά Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.Ψαλλομένη Κατά την δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου. | Ή επανάστασις καί ό Ρούφος | Η ένωσις των Ιονίων νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος | Η ένωσις της Επτανήσου μετά του Βασιλείου της Ελλάδος | Η ένωσις και η επανάστασις της 10 Οκτωβρίου, | Οι μιαρόφωνοικλητήρες του άδου | Η Ελλάς και η Σερβία η Ιταλία και η Αγγλία εν τη Ανατολή | Η Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος και η αναμόρφωσις του Κλήρου | Η 25 Μαρτίου | Η ΚΕ'. Μαρτίου | Η Έθνοσυνέλευσις και η αντιπροσωπεία των Ιονίων νήσων, | Η Εθνική όδός | Η δημοκοπία ή οι αυτοχειροτόνητοι κηδεμόνες του Έθνους | Η δάφνη του Οκτωβρίου | Η αόρατος φωνή | Η ανασκευή | Η αληθής κατάστασις των ημετέρων εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων και ή φωνή του έθνους | Η αλήθεια κατά του ψευδούς | Η αλήθεια βασιλεύει | Η Αγλαΐα ή τα δεινά της Ελλάδος | Η Αγία Γραφή εν τη φυλακή | Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ο Αο .Ζήτωσαν αι τρεις ευεργέτιδες Δυνάμεις, | Λόγος | Ζάκυνθος | Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας | Ευαγγελίζου Ανατολή χαράν μεγάλην χαίρετε ώ αδελφοί Κεφαλλήνες | Έτος νέον | Έτος Νέον | Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου | Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία της παλαιάς και καινής Διαθήκης, | Επιτομή της Ιστορίας των Παπών | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας κατά τον Γολδσμίθ και τας αρχαίας πηγάς, | Επιτομή της γενικής ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ελεύσεως του Γεωργίου Α' | Επιτομή της Βυζαντινής ιστορίας από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της πτώσεως της Ελληνικής αυτοκρατορίας | Επιστολή | Επιστολή | Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως Προσωρινή Προεδρεία | Επιθεώρησις των ανατολικών εθνών: ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις . Τόμος Α', φυλλάδιον Α' | Εξομολόγησις | Εξήγησις των εις την εξαήμερον ένδεκα ομιλιών και των ηθικών του εν Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένην | Εναίσιμος πραγματεία | Έλληνο-τουρκικοί συνήθεις Διάλογοι | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνικής Καλλιγραφίας Δείγματα | Ελληνική ιστορία | Ελληνική γραμματική | Καταστατικόν | Ελληνες, ό Θεός άγαπα και βοηθεί την Ελλάδα | Έλληνες! Αναβαίνων τον Θρόνον | Οθωμανικόν Αλφαβητάριον | Ελεγχος των δημοσιευθέντων εντός και εκτός της Ελλάδος εγγράφων περί των συμβάντων του Ιουνίου | Εκτελεστική δίκη του μονομελούς Εμποροδικείου | Έκτακτον παράρτημα του άρίθ. 35. της εφημερίδος ή Δεκάτη Οκτωβρίου | Εκθεσίς των τελωνείων της Ελλάδος | Έκθεσις των συμβάντων κατά την 29 Ιουλίου 1863 | Έκθεσις Των συμβάντων εν Αθήναις από της 17 μέχρι της 23 Ιουνίου, | Έκθεσις των εν τη πρωτευούση συμβάντων από της 17-23 Ιουνίου 1863 | Έκθεσις του Υπο[υ]ργού των Εκκλησιαστικών, | Έκθεσις του κατά το έτος 1863 Ποιητικού Διαγωνισμού | Έκθεσις της κατά το 1862-1863 Γενικής καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας | Έκθεσις της κατά την 3ην 4ην 5ην και 6ην του Οκτωβρίου μηνός εν Παλαίω Κεφαλληνίας τελεσθείσης πανηγύρεως | Έκθεσις προς τον Δήμαρχον Αθηναίων ή το περί διορισμού τετάρτου εφημερίου εν τω ιερώ ναώ της Ζωοδόχου Πηγής | Έκθεσις περί της καταστροφής της πόλεως Κυπαρισσίας | Έκθεσις. Περί τακτοποιήσεως ελλείμματος του δημοσίου ταμείου, προερχομένου εκ πληρωμών παρά τους κείμενους νόμους. | Εις τον θάνατον του Αλεξάνδρου Σούτσου ελεγείον | Εις τον θάνατον της ευγενούς κυρίας Αμαλίας Τυπάλδου - Φορέστη Γιαλλινά | Είς την ελευσιν της Α. Μεγαλ[ε]ιότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'. | Ύμνος προς Γεώργιον πρώτον | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1862 | Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας | Εγχειρίδιον της Μητρός | Έγχείρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως | Εγχειρίδιον Επιστολικόν | Εγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής | Εγχείρίδιον Εθνοφΰύλακος | Εγχείρίδιον Γαλλικής γραμματικής | Εγχείρίδιον Αριθμητικής | Εγκώμιον | Εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής | Εγκύκλιος της μιας αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας | Εγγραφα προαχθέντα εις φώς χάριν των ατρύτων και εντίμων αγώνων των κλεινών του Βρεταννικού Κοινοβουλίου μελών | Δύο λέξεις προς την εφημερίδα η «Εθνοφυλακή» | Δυο λέξεις περί τίνος παραγράφου της δευτέρας προς τον κόμητα Καρούσον επιστολής του κόμητος Δουσμανη | Δυο λέξεις περί της προς τον Λόρδον Στάνλευ επιστολής του κυρίου Φ. Λούσιγκτον | Δύο ανέκδοτοι επιστολαί | Δοκίμιον περί Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων | Διοργανισμός της υπηρεσίας του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου. | Διονυσίου πλους | Διθύραμβος τω Γεωργίω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων | Διδαχή | Διδαχή | Διάφορα ηθικά διηγήματα και ανέκδοτα | Διατριβή περί των μέσων και επιμέσων ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης· | Διάταγμα Περί συστάσεως επιτροπής επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας. | Διαμαρτύρησις του παπού του Ολύμπου κατά του Σουλτάνου | Διάλογοι 'Αττικοί | Διαθήκη | Λατινική Γραμματική | Β' Λογίδριον αυτοσχέδιον | Περί της Ενώσεως της Επτανήσου | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης | Γραμματική Ρωμανική ήτοι Μακεδονοβλάχικη | Λόγος | Γεωργίω τω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων Ωδή Εις ανάμνησιν της ημέρας της εν Ελλάδι αφίξεώς του | Γεωπονικόν | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γενικός προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Κράτους | Γενική ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως | Γενικαί Αρχαί του Άραβος ιππέως | Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος | Βιογραφία Βενιζέλου Ρούφου | Πνευματικός Κήπος | Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός, μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών | Βιβλιοθήκη του Εθνοφύλακος. Μέρος Τρίτον. Ασκήσεις στρατιώτου και εθνοφύλακος. | Βιάγκη και Φερδινάνδος εις τον τάφον Καρόλου του Δ'. Δουκός του Αγριγεντίου | Βασιλικοί έρωτες | Βασιλικά Εγγραφα και αι προς την Συνέλευσιν εξηγήσεις της εκ Κοπεχάγης επανελθούσης Επιτροπής | Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας βιβλία | Η επί της εξελέγξεως των απολογισμών του Δήμου Σιφνίων Επιτροπή, | Απόστολος | Απολογία | Απάντησις των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Αγίων Τόπων προς το Υπόμνημα της Ηγεμονικής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Ηγεμονειών Βλαχίας και Μολδαβίας περί των Γραικικών Μοναστηριών | Απάντησις της Βουλής είς τον έκφωνηθέντα υπό της Α. Μ. λόγον κατά την έναρξιν αυτής | Απάντησις προς τον λίβελλον του Κυρίου Γ. Βερύκιου | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις εις την εν τω 252 φύλλω του Έθνοφύλακος καταχωρισθείσαν διατριβήν του κυρίου Νικολάου Ράδου πρωτοδίκου | Απάντησις εις την έν τη Συνελεύσει απολογίαν του Άλ. Κουμουνδούρου πρώην επί των Οικονομικών Υπουργού. | Απάνθισμα της Ιεράς Διδασκαλίας, της αμωμήτου ημών Πίστεως προς χρήσιν των Μαθητών και λοιπών απλούστερων ομογενών ημών | Αναστασιματάριον | Ανασκευή του τυπωθέντος εν Ζακύνθω λόγου | Αναγνωσματάριον | Αναγνώρισις υιού | Α' Λογίδρίον Αυτοσχέδιον | Αληθής και λογική ανασκευή της εκθέσεως της εβδόμης επιτροπής της Συνελεύσεως επί της εκλογής Καρυστίας | Αλζίρα | Ακροστιχίς προς την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος Γεώργιον Α' | Ακολουθία ψαλλομένη εις τους οσίους πατέρας τους εν Στροφάσι αναιρεθέντας και εις άπαντας τους παραπλήσιον τέλος λαχόντας. | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ήμων Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά | Ακολουθία του Αναγνώστου | Αι προς την Εθνικήν Συνέλευσιν κατά την 21 Ιανουαρίου 1863 υποβληθείσαι εκθέσεις της Προσωρινής Κυβερνήσεως και του Υπουργείου | Αίνιγμα Α' | Αι από της 18 Ιουνίου | Α'. Ιανουαρίου 1863 | Αθωνιάς | Κατά του Μητροπολίτου, ως επεμβαίνοντος εις τα έργα των πολιτικών Αρχών | Αγόρευσις | Αγιασματάριον το μέγα | Αγγελία Προς το Πανελλήνιον. | Ωδή προς την θεοπρόβλητον, θεοφρούρητον, φιλόλαον και λαόσσοονσεβαστήν νέαν της Ελλάδος Κυβέρνησιν | Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας (κατά τα μέτρα της Η' των Ολυμπιονικών Πινδάρου). | Ψήφισμα. Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν | Ψήφισμα περί εκλογής των πληρεξουσίων του Έθνους | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας | Χωριανοί μου. Πρέπει να ξέρετε αδέλφια μου | Χωριανοί μου Μια του φίλου, δυο του φίλου | Χωριανοί μου. Μη στοχαστήτε αδέλφια μου | Χωριανοί μου. Κύριε βγάνε με απ' άδικο κι' απ' ώρα κακή | Κεφαλονιά την Πρώτην του Τριγητιού | Ιστορία και περιγραφή της αγίας Γής | Χρονικά του 1862 | Χριστιανική ψαλμωδία | Χριστιανικής Διδασκαλίας | 1862. Ό εν Κέρκυρα Διανομεύς της Αληθείας προς τους Συμπολίτας του | 1862. Ό διανομεύς του «Παρατηρητού». | 1862. Νέον έτος | Χαρίλαος Κομνηνός και ο Θάνατος του ρήτορος. | Φυλλάδ. Θ' | Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών. Έκθεσις των εργασιών αυτής κατά το έτος 1861 | Φίλε Σε το είπα πολλάκις | Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις του πληθυσμού του 1860. | Προσωρινός Κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού | Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1860. | Απολογισμός των Εξόδων της χρήσεως 1860. | Υπόμνημα τρίτον προς τας προστάτιδας της Ελλάδος δυνάμεις και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον κόσμον | Υπόμνημα της νήσου Ψαρών | Υπόμνημα προς τας Προστάτιδας της Ελλάδος Δυνάμεις και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον κόσμον | Υπόμνημα περί των εις την Μύκονον ανηκουσών ερημονήσων | Υπόμνημα περί του γραικικού νοσοκομείου των Επτά Πύργων. | Υπόμνημα περί της εν Αλεξάνδρεια Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος. | Υπόμνημα περί Ελλάδος | Υπόμνημα δεύτερον προς τας προστάτιδας της Ελλάδος Δυνάμεις και προς άπαντα τον πεπολιτισμενον κόσμον | Ύμνος εις την ημέραν της εθνεγερσίας 25 Μαρτίου | Τω αναλφαβήτω εκθειαστή της εν Φλωρεντία ψευδοσυνόδου και του απεγνωσμένου αυτής σημαιοφόρου πρώην Δράμας Μελετίου, | Τυπικόν Εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας | Τροπάρια αδόμενα κατά την 8βριανήν ελληνικήν επανάστασιν | Το προς τον Βασιλέα της Ελλάδος περί της απαιτουμένης πολιτικής μεταβολής Υπόμνημα | Το νέον έτος 1862 Ό διανομεύς της «Νέας Εποχής» εις τους συνδρομητάς της. | Το νέον έτος 1862 Η Πρωτοχρονιά | To κάτοπτρον του παπισμού | Το κατ' αρέσκειαν ταξείδιον | Το καλώς εκοπιάσατε προς τους ευγενέστατους αντιπροσώπους Ζακύνθου κατά την χαρμόσυνον ήμέραν της εαυτών επανόδου εκ Κέρκυρας μετά την α' σύνοδον της ιβ' βουλευτικής περιόδου | Το καλόν και το κακόν | Το θαύμα | Το εξωκκλήσιον του δάσους | Το εν Έρμουπόλει θέατρον προς την κατάστασιν του λαού της ελευθέρας Ελλάδος | Το βασίλειον της Ελλάδος και η ελληνική ολομέλεια. | To αντιφάρμακον ενός παραπόνου | Το ανδραγάθημα | Το αμελές παιδίον ο Γεώργιος | de febrium differentia | Της Παλαιάς Διαθήκης Ιερά Ιστορία | Τηλεγραφική Νομοθεσία | Tη ιερά σκιά της αγνής παρθένου | Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα | Τα συμπεράσματα | Τα συμβάντα της Ναυπλιακής Επαναστάσεως | Τα προεόρτια του ελληνικού αγώνος | Τα πλήθη των Οθωμανών κατεπιίεζον ποτέ τον αρχόμενον εξευγενισμόν ενός Λαού | Ταμείον Ανθολογίας | Τα κλέη της προπαγάνδας, | Τα κατά την δίκην των έπί συνωμοσία και ενεργεία προς απόδρασιντών εν Μενδρεσέ φυλακισμένων κατηγορηθέντων στρατιωτικών γενομένην εν τω στρατοδικείω Αθηνών την κζ' και κθ' Νοεμβρίου. | Μεσσηνιακά | Τα Ιερά των αγίων και των ημετέρων προγόνων | Τα ιερά βιβλία της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης | Τα εν Πάτραις παρατράγωδα και ο Ρωσσισμός. | Τα εν Ιθάκη νέα | Τα εν Αλεξάνδρεια | Τα γενέθλια και η νομοθεσία των Εβραίων | Τα αυγά του Πάσχα | Τα απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής κατά τον ΙΘ' αιώνα | Σωκράτης και Αριστοφάνης | Σχόλια εις την δυο γροσιών Αλήθειαν των ενταύθα Ιησουϊτών | Σχέδιον Απαντήσεως | Σύντομος πραγματεία περί της ψυχής. | Σύντομος βιογραφία του εξ Ευρυτανίας των Αγράφων οπλαρχηγού Κώνστα Βελή | Σύντομος ανασκευή της 2 γροσιών Ιησουΐτικης Αλήθειας | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς θεολογίας | Σύνοψις παγκοσμίου ιστορίας | Σύνοψις Γενικής Ιστορίας | Συναλλαγματική υπ' όψιν | Συμπολίται. | Συμπολίται Κέρκυρας | Συμπολίται | Σύμμικτα | Τα Άπαντα | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1862 | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1861 | Συλλογή Κωμωδιών Το γεροντοκόρητσο | Συλλογή Κωμωδιών Τα δώρα της Α' του Έτους | Συλλογή Κωμωδιών Ο Βασιλεύς των Φροντίνων | Συλλογή κωμωδιών Θύραι και αρμάριον | Συλλογή Κωμωδιών Η Σκιά του Ρινάλδου κωμωδία μονόπρακτος. | Συλλογή Κωμωδιών Δεν ηξεύρω τίποτε ή το επανοφόριον του κ.Ιωσήφ. | Συλλογή εκ διαφόρων σπουδαίων συγγραμμάτων, | Συλλογή διαφόρων ηρωικών και ερωτικών ασμάτων | Συλλογή απάντων των νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, οδηγιών, και ειδοποιήσεων των Υπουργείων συνθηκών της Ελλάδος μετά των άλλων εθνών | Στοιχειώδης πολιτική, μαθηματική και φυσική γεωγραφία | Στοιχειώδης ιστορία Της Αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης Ιερά Ιστορία διά τους αρχαρίους | Στοιχειώδης Ελληνική γραμματική | Στοιχειώδης Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Στοιχειώδης Γεωγραφία δια τους αρχαρίους | Στοιχειώδης άλγεβρα | Στοιχεία ηθικής συνταχθέντα υπέρ της φιλομαθούς νεολαίας / υπό του ιππότου Νεοφύτου Βάμβα | Στοιχεία Γεωμετρίας | Στοιχεία Αριθμητικής | Στίχοι | Στέλλα | λόγοι | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως | Περί χορηγήσεως πιστοποιητικών προς τέλεσιν γάμου | Σκέψεις προς τον Ελληνικόν λαόν επί του Συνταγματικού πολιτεύματος, | Σκέψεις περί των αιτίων του μεγαλείου και της πτώσεως των Ρωμαίων | Σεβαστούπολις | Σαμιακά | Σαιξπήρου | Ρητορική, θεωρία και εφαρμογή | Ρεγγίνα | Rapeda idea gramateca macedonoromanesca compusa del. | Πρώτη Σύνοδος του Δωδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Πρώτη Σύνοδος του Δωδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων | Πρώτη σύνοδος του Δωδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων 'Αριθ. Β', | Πρώτη σύνοδος του Δωδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. 'Αριθ. Α' | Προφητικόν ημερολόγιον | Προς τους συγκλήτους της εξοχής | Προς τους Λευκαδίους | Προς τους Κεφαλλήνας | Προς τους εκλογείς Κεφαλληνίας. | Προς τους αναδεχομένους και δυσφημούντας το Ιερόν όνομα της Πατρίδος ολίγας τινας λέξεις, | Προς τους αδελφούς Ορθοδόξους | Προς το Πανελλήνιον και τους κατοίκους της Πρωτευούσης | Προς τον Πρόεδρον της IB' Βουλής Η Ζερβόν | Προς τον κυρ. Κωνσταντίνον Λομβάρδον και Συνεταίρους | Προς την Σεβαστήν Βουλήν της Επτανήσου, | Προς την Σ.Εθνοσυνέλευσιν της Ελλάδος. Το αδίκημα και αι ασχημίαι του πεπτωκότος συστήματος εν τη εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Μεσσηνίας | Προς την Αυτού Αγιότητα τον Πάπαν Πίον Θ' | Προσλαλιά | Προκήρυξις ΣΤ' Συμπολίται! | Προκήρυξις Ε'. Συμπολίται! | Προκήρυξις Δ'. Συμπολίται! | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προικοπαράδωσις | Πρόγραμμα του Έλληνος του Ολύμπου | Πρόγραμμα της τελετής του μνημόσυνου των κατά την ναυπλιακήν επανάστασιν υπέρ πατρίδος πεσόντων. | Πρόγραμμα της κατά την έναρξιν της Συνελεύσεως των πληρεξουσίων του Έθνους γενησομένης τελετής | Πρακτική Χωρομετρία | Πρακτικής ηθικής ιστορίδια | Πρακτική γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Πρακτική αριθμητική | Πρακτική αριθμητική | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως. | Πρακτικά της Εθνοσυνελεύσεως | Πρακτικά της Α' Γενικής Συνελεύσεως των Μελών της εν Χάλκη Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών, και ο Κανονισμός αυτής | Πρακτικά της Βουλής | Πραγματεία περί Δωδώνης | Πολλά παράπονα | Πολιτική δικογραφία | Πολιτικά αφηγήματα την Ελλάδα αφορώντα | Ποικίλα Ποιήματα | Ποίημα εις τους υπέρ ενότητος της Ελληνικής φυλής αγωνιζόμενους Επτανησίους | Πνευματικός Καθρέπτης | Πληροφορίαι τινές περί Ελλάδος. | Πίναξ των Σχολών της Ιονίου Ακαδημίας κατά το σχολαστικόν έτος 1862-1863 | Περί φορολογίας των δημητριακών καρπών εν Ελλάδι | Περί των πολιτικών των Ρωμαίων | Περί των αίτιων της του συνταγματικού πολιτεύματος αποτυχίας. | Περί του αμεταθέτου των επισκόπων | Περί στύρακος, διατριβή φαρμακογραφική | Περί οργανώσεως συστήματος | Περί μιμήσεως Ιησού Χριστού | Περί Ελληνικής συντάξεως | Περιγραφή Της υποδεξιώσεως | Περιγραφή της εν Τήνω ευρεθείσης αγίας και θαυματουργού εικόνος της Κυρίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Ευαγγελιστρίας και των θαυμάτων αυτής | Περί απορρήτου επιστολών | Πελασγιωτικών προοίμιον | Παρατηρήσεις τινές επι της φυσικής του κ. Ι. Πύρλα | Παράρτημα του αριθμού 25. της εφημερίδος «Αλήθεια». | Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική | Παιδαγωγία | Ό Χρόνος | Ό φίλος των παίδων | Αγροτικός Νόμος | Ο Τιμόθεος και ο Φιλήμων | Ό Σουλτάνος Άβδουλ Αζήζ επί του τάφου των πατέρων του | Ό σκανδαλώδης έρως | Ό ριζοσπαστισμός και πολιτικαί δοξασίαι του Προέδρου της ιβ' Βουλής των Ιονίων Νήσων και των οπαδών αυτού | Οργανισμός του Παρθενοτροφείου Ερμουπόλεως | Οργανισμός της εν Αθήναις Πολιτοφυλακής | Ό Πρακτικός διδάσκαλος του Βαφέως | Ο Πνευματισμός κατά την απλουστέραν εκφρασιν αυτού | Ο Όθων και η Μεγάλη Ιδέα | Ο νέος Ονειροκρίτης | Ονειροκριτικά | Ονάτας | Ομήρου Οδύσσεια | Ό μελάγχρους επαίτης | Ό μανιώδης έρως | Ολλενδόρφου νέα μέθοδος εφηρμοσμένη εις την γαλλικήν γλώσσαν | Ανασκευή | Οκτώηχος | Ο Κοτζαμπασισμός και το ονειρόν του | Ο Κατσαντώνης | Οι Ριζοσπάσται Κεφαλληνίας | Οι μάρτυρες της πατρίδος | Οικονομικός | Οι Ιησουΐται | Οι εν Κύθνω πεσόντες | Οι δύο Κληρικοί | Οι διδάσκαλοι της Κωνσταντινουπόλεως | Ο Ιατρός | Ο Ιακώβ και ο Ισαύ | Οι άθλιοι | Ο Ηγεμών Κούζας | Ο Εωσφόρος | Ο εφημέριος της Βακεφίλδης | Ο επιτάφιος θρήνος | Ο Επιτάφιος Θρήνος | Ο επιτάφιος θρήνος | Ό Ελληνικός καθολικισμός | Ο διανομέας της Φωνής του Ιονίου και Ρήγα εις τους συνδρομητάς της | Ο διάλογος ήγουν διάβολος πολιτικός | Ο Διάδοχος | Ό Διάβολος εν Τουρκία | Οδηγίαι Προς εκλογήν των διαφόρων έν Ελλάδι σωματείων | Οδηγίαι και καθήκοντα των επιμελητριών του Αρσακείου Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Ο Γεροστάθης | Ό γεροντισμός, τα πρακτικά και η φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου προς άπαν το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας | Ό βραχμάνος περιηγητής | Ο Β'. Διανομεύς της Αυγής | Ό Αριστόδημος | Ο απαραίτητος υγροτοποιός | Ό Αλέξιος | Ό αιρετικός διδάσκαλος | ο αγών | Θεωρία επι της φρενοβλαβίας | Νόμος ΨΜΔ΄ | Νομοσχέδιον | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των Ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νόμοι, Διατάγματα και Κανονισμοί περί του οργανισμού και της υπηρεσίας της Εθνοφυλακής του Βασιλείου της Ιταλίας, | εναρκτήριον μάθημα | Νεωτάτη μέθοδος Ολλενδόρφοο προς εκμάθησιν της γαλλική ςγλώσσης | Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας | Νέον έτος 1862 | Νέον έτος 1862 | Νέον έτος 1862 | Νέον Γεωπονικόν | Νεκρολογία | Νεκρολογία | Νέα Ολλενδόρφειος μέθοδος προς ταχείαν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης | Νέα Αφροδίτη | Μυρσίνη | Μικρά διηγήματα προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Μία στιγμή διαχύσεως | Μία Δύο και Έξω | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Αύγουστος | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Μαίου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μέρος Α'. Η Προσωρινή Κυβέρνησις προς τους Έλληνας | Μελέται της φύσεως | Μελέται περί φυλακών | Μέθοδος του κ. θ. Ροβερσένος δια την ευμέθοδον διδασκαλίαν των γλωσσών | Μαθήματα Αριθμητικής | Λόγος | Λόγος περί φορολογικής και συνταγματικής μεταρρυθμίσεως | Λόγος περί φορολογικής και συνταγματικής μεταρρυθμίσεως | Λόγος περί εκλογικού δικαιώματος | Λόγος επιτάφιος τών υπέρ τών δικαίων Της πατρίδος πεσόντωναδελφών. | Λόγος 'Επιτάφιος των περί τους ήρωας Λεωτζάκον, Μωραϊτίνην,Σκαρβέλλην, Δυοβουνιώτην πεσόντων αδελφών | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος Εισιτήριος εις το μάθημα τοΰ διοικητικού δικαίου | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λογοδοσία | Λογοδοσία | Λογίδριον | Λεξικόν Ιταλικόν και Ελληνικόν | Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας | Λεγένδρου Στοιχεία Γεωμετρίας | Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα | Λαέ της Ζακύνθου | Κωμωδία ο Καρπάθιος | Κύριοι Βουλευταί της Ζακύνθου | Στίχοι | Κρεωσκοπία | Corrispondenza fra il vescovo Graglievich ed alcuni altri impiegati Austriaci. | Κινίνο δια την θέρμην του μυαλού | Κατήχησις η Ορθόδοξος διδασκαλία της Χριστιανικής Πίστεως | Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατάταξις | Καταστατικόν της εν Πάτραις Κινδυνασφαλιστικής Εταιρίας ο Κανακάρης | Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος | Κανονισμός Φιλανθρωπικής Αδελφότητος | Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου | Κανονισμός του δικηγορικού συλλόγου | Κανονισμός της θαλασσίου υπηρεσίας της ελληνικής Ατμοπλοΐας | Κανονισμός | Λόγος | Ιστορικά ελληνικά διηγήματα | Ιστορία του ελληνικού έθνους | Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής | Ιστορία δισ στίχων απλών περιλαμβάνουσα τον βίον και τσς πράξεις του μεγάλου άρχοντος και σπαθαρίου Σταυράκη | Ι. Π. Πύρλας | II filelleno di Sfacteria | Ιεροσολυμιάς | Θρησκευτικόν Σύγγραμμα | Θρησκευτικαί μελέται | Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία | Θέλγητρον γραμματικής | Ό έρως ιατρός | Η Χρυσαλλίς | Η Φωνή του Λαού | Η σύμπνοια | Προσλαλιά | Η πτώσις της αρχαίας Ελλάδος και ο οδοιπόρος της Επαναστάσεως. | Η πρωΐα της ενδέκατης Οκτωβρίου 1862 | Η Προσωρινή Κυβέρνησις προς τους Έλληνας | Η πολιτική της Ελλάδος | Η περιστερά | Η παπική μανία | Η Ορθοδοξία | Η Ορθοδοξία | Ή Ορθοδοξία | Η νύξ της 10. προς την 11. 'Οκτωβρίου του 1862 | Η Νεολαία της Κεφαλληνίας | Η Νεολαία και οι Τεχνίται | Η Ναυπλία πρόδρομος των ελευθεριών μας | Ημερολόγιον | Ημερολόγιον Αθηναϊκόν του 186Β | Η λύσις του Δυτικού ζητήματος εις δυο λέξεις | Η Κωνσταντινούπολις | Η Κόρη του Ιεφθάε. | Η Κόμησσα Δε Σαρνυ | Η Κλάρα | Η καταστροφή των Γενιτσάρων | Η καταστροφή της τυραννίας και ο θρίαμβος της ελευθερίας | Η Κατάπτωσις της εν Ελλάδι Βαυαρικής δυναστείας | Η καταδρομές μου εξαιτίας του Λύχνου | Η Επανάστασις της Σερβίας | Η Επανάστασις και το δίκαιον | Η εξοστράκισις του τυράννου, | Η εξοστράκισις του τυράννου | Η Ένστασις του Ελληνικού Έθνους κατά της συνθήκης του 1832 και το ανύπαρκτον αυτής | Η Ελευθερία της Ελλάδος | Η εκθρόνισις | Ό Ευαγγελισμός και το φάντασμα. Μεφλόγα που 'ς το δρόμο σου Φως ουρανού σκορπάει | Η διπλωματία και η Ελλάς | Η βεβήλωσις ήτοι διατριβή περί της τροποποιήσεως του εκλογικού νόμου | Ή Άνοιξις | Η αναστολή, η καταπάτησις των νόμων και των συνταγματικών ελευθεριών, εναίσιμος διατριβή | Η Αναργυρία | Ή ανάπλασις της ανθρωπότητος δια της ομονοίας | Η Αλήθεια. | Η αγία Σοφία | Ζιλβλάς του Σαντιλλάν | Ζήτω τό Έθνος· Οκτωβρίου μηνός ή δεκάτη, και η ώρα έννάτη νυκτός | Ζήτω η Ένωσις. | Ζήτω η ιβ' Βουλή και ο Πρόεδρος αυτής μάρτυς Ζερβός | Εφεύρεσις τύχης | Ευχολόγιον το Μέγα | Μήδεια | Εύρετήριον της ελληνικής νομολογίας | Εύρεσις της πανσέπτου εικόνος του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, και οικοδομή του ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας εις την νήσον Τήνον | Ευλογημένοι Χριστιανοί της Εξοχής | Ευχαί και συμβουλαί του Ελλήνος του Ολύμπου. | λόγος | λόγος | Ερωτόκριτος | Ερμηνεία | Epitomi | Επιτάφιος | Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Επίκρισις | Επιθεώρησις εις τας πολιτικάς κρίσεις της ημέρας, | Έν τη λογοδοσία του παρελθόντος έτους υπεδείξαμεν ήδη | εν Παράπονον. | Προεκλογική προκήρυξις | Πολιτικού περιεχομένου | Ελληνικόν Ανθολόγιον | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική νομοθεσία από του 1833 | Ελληνική Γραμματική | Ελληνική Γραμματική | Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως, | Έλληνες! | Προεκλογική προκήρυξις. | Έλεχος | Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον. | Έκθεσις του υπογεγραμμένου πληρεξουσίου της Οινοπνευματικής Εταιρίας Ή Μέλισσα | Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1862. | ΈκΘεσις της κατά το 1861 — 1862 | Έκθεσις της 'Επιτροπής του Ιερού Ταμ[ε]ίου των ενδεών Ιερέων της Νήσου ταύτης | Έκθεσις της επί της παιδείας Επιτροπής, | Έκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδεύσεως | Έκθεσις περιληπτική των παρανομιών των κατά την εν Μαντινεία εκλογήν των πληρεξουσίων | Έκθεσις και γνωμοδότησις των υπαξιωματικών του Ιππικού | Έκθεσις | Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία | Στίχοι | Μελέτη Κατά τας ιστορικάς σημειώσεις πολιτικού τίνος ανδρός | Εθνοφυλακή | Εθνικόν ημερολόγιον δια το έτος 1863. | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1861. | Εθνικά Ποιήματα | Εθνικά διηγήματα | Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας | Εγχειρίδιον της κατά νουν αριθμητικής | Εγχειρίδιον περί αμπελουργίας και περί οινοποιίας | Εγχειρίδιον μετρικής | Εγχειρίδιον ιταλοελληνικών διαλόγων | Εγχειρίδιον Αστυκής Αρχιτεκτονικής | Εγχειρίδιον ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων πεζών συγγραφέων και ποιητών της Ελληνικής γλώσσης | Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντού της Χριστιανικής Ανατολικής Εταιρίας προς τά μέλη της Εταιρίας ταύτης | Εγκύκλιος, | Δώδεκα παιδικά διηγήματα | Δύω γενικαί συνελεύσεις | Δύο λέξεις προς διαφώτησιν της κοινής γνώμης, | Δοκίμιον Κυβερνητικής, ή περί Πολιτείας | Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε και πίστεως | Δοκίμιον αναθεωρήσεως του κοινωνικού οργανισμού | Διηγήσεις | Διάφορα Ποιήματα | Διάλογος του μπάρμπα Μανόλη μεταξύ πατρός και υιού | Διαθήκη Παρασκεοά, υιού Νικολάου Βάρναλη | Δημοτική Εκπαίδευσις ή Παιδικά Μαθήματα | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησίς. | Δαρτούλα, Λάτμος. | Γραφείον Δημοσίας Οικονομίας Πληθυσμός της Ελλάδος του έτους έτους 1861 Έν Αθήναις | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Grammatica della lingua italiana | Γνώσεις γενικαί Φυσικής. | Γεωγραφικός Άτλας | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γενικοί κανονισμοί | Γενικοί κανονισμοί | Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Ελληνικής Ατμοπλοΐας, | Γενική Εκθεσις των κατα τοΑκαδημαϊκόν έτος 1860-61. | Γενική Εκθεσις του διοργανισμού και της προόδου της εν Ελλάδι Ταχυδρομικής Υπηρεσίας | Γεγονότα δι' ων ανασκευάζονται αί συκοφαντικαί επινοήσεις του αρθρογράφου της «Αληθείας». | Γαλλική Χρηστομάθεια | Βουλευτικό Κομβολόγι. | Βουλευτικό Κομβολόγι | Βουλευτικό Κομβολόγι. | Βίος Κατζαντώνη | Βιογραφίαι | Βίβλος Ιερά. | Βίβλος Γενέσεως του λεγομένου Ιησουίτικου Τάγματος | Νόμος περί Εθνοφυλακής. | Σφοδρότατος λίβελλος κατά του Κλήρου | Βασίλειον της Ελλάδος. | Βασίλειον της Ελλάδος, | Βασίλειον της Ελλάδος. | Αυτοσχέδιον Λογύδριον | Αυτόγραφος μυστική διαθήκη της πλειονότητος της 12ης Βουλής, | Αττικά | Ασπίς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας | Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας | Αρχαιολογία Ελληνική | Αριθ. 2062. Προς τον στρατόν. Συστρατιώται! Στυγερόν έγκλημα διεπράχθη | Αριθ. 243. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Εφετών. | Αριθμητική προς χρήσιν γυμνασίων | Επιστολή | Απομνημονεύματα επί των Ιονίων Νήσων | Απομνημονεύματα εκστρατειών και ναυμαχιών του Ελληνικού στόλου | Απολογία του ηγουμένου της Μονής των Καθαρών κατά της κατ' αυτού συκοφαντίας ως κατασκόπου | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις εις την περί εκλογής αρχιερέων διατριβήν του Δ. Ε | Απάντησις | Αντίδοτον ορθόδοξον | Ανταπάντησις εις την υπό Δ. Ι. Μαυροφρυδου εν τω Γ' τόμω, | Ανθοδέσμις εκ λυρικών ποιηματίων | Ανθοδέσμη δια. την πλειονοψηφίαν της IB' Βουλής, | Αναφορά των κατοίκων της επαρχίας Γορτυνίας προς την Εθνικήν Συνέλευσιν | Ανασκευή | Ανασκευή | Ανασκευή | Ανασκευή | Ανάμικτα συγκείμενα έξ ύλης ποικίλης | Αναγνωσματάριον | Αναννώρισις υιού | επιστολή | Αμαλία Μανσφιέλδου | Αμαλία Μανσφιέλδου | Αλληλογραφία | Ή πυρπόλησις του συστήματος | Δράματα | Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου του νεοφανούς, | Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου ψαλλομένητη κ' του Οκτωβρίου μηνός | Ακολουθία της Ζωοδόχου Πηγής | Ακολουθία και βίος του τυράννου Όθωνος | Ακολουθίαι | Ακολουθία ιερά εις την Μετάστασιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. | Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή - Πασά | μύθοι | μύθοι | Αι περιπέτειαι του φίλου πλοιάρχου | Αί Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Βασίλειου του Μεγάλου και του αγίου Γρηγορίου | Αί έκλογαί Ιθάκης, | Στίχοι. | Αθήναι τή 19/31 'Ιανουαρίου 1862. | Αγρονομικός κανονισμός | Αγόρευσις | Αγόρευσις | ΆγΌρευσις | Αγίους Νόμους. | Αγίους Νόμους | τοις μαθηταίς του βασιλικοί γυμνασίου Πατρών. | Αγγελία. | Αγγελία | Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών καί της ερμηνείας, | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χρηστοήθεια προς χρήσιν των παίδων | Στίχοι. | Στίχοι | Στίχοι | Στίχοι. | Χημεία γενική, | Χάρτης του Οθωμανικού Κράτους | Φυσική προπαίδεια | Φυλλάδιον κατά γυναικών εν γένει, Κυριωτέρως δε κατά πονηρών και ηθικώς μοχθηρών γυναικών | Φυλλάδ. Η' | Φυλλάδιον Ζ'. | Φιλοσοφική πραγματεία περί αληθινής θρησκευτικής ζωής | Φθινοπωρινά φύλλα | Υπουργείον Οικονομικών Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως1859. | Διαχείρισις της ποινικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων έν γένει του Κράτους κατά το έτος 1858 | Υπόμνημα περί της ηθικής, φιλολογικής και πολιτικής καταστάσεως της επαρχίας Μεγαρίδος | Υπόμνημα | Ύμνος εις τον Γαριβάλδην. | Των γερόντων το μάθημα. | Τρία εγκώμεια | Translations | Του Κουτρούλη ό γάμος | Ομιλίαι KB'. | Το στρατηγείον ή ό θρίαμβος του αιώνος, | Τό πνεύμα των Τραγωδιών του Αισχύλου | Το όνειρον του Σουλτάνου, αι Ελληνίδες και ό Φαλλμεράϋερ και μονωδία ενός Πασσά | Στίχοι. | Στίχοι | Το μήλον της Έριδος | Το κατ' αρεσκείαν ταξείδιον | Τοις δεινοίς συνηγόροις του Βρεττανικού Αστέρος | Το εξακουστόν προσκύνημα | Το εντελέστερον σχέδιον συντάγματος της εν Βυζαντίω μελλούσης Ελληνικής Αυτοκρατορίας | Τό βούλευμα των συνωμοτικών | Το βουλγαρικόν ζήτημα και ή ρωμαϊκή προπαγάνδα Μία φωνή εξ 'Ανατολής | Το ανάκλιντρον ή το υπερφυές θαύμα | Το πνεύμα των τραγωδιών του Αισχύλου, | Την 26 του παρελθόντος Απριλίου | Τα χρυσά εγχειρίδια | Τά Σπετσιώτικα | λόγος | Τα κατά την βουλευτικήν Εκλογήν Μεσσήνης | Μεσσηνιακά | Τα κατά Γ. Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου ιστορηθέντα | Τα ιουδαϊκά Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων Και των εθίμων αυτών μετ' αποδείξεων εκ της Αγίας Γραφής | Τα θύματα του Σαίτου. | Τα διατί και διότι | Τα αρέσκοντα τοις ομογενέσι και ή διασάφησις της φιλικής επιστολής | Σχέδιον της κατά την γενικήν ετήσιον συνεδρίασιν της 8ης Μαρτίου 1861, | Σύντομος Πραγματεία περί χριστιανικής χαράς | Σύντομος Πραγματεία περί προσευχής | Σύντομος Πραγματεία περί μελέτης της Γραφής | Σύντομος πραγματεία περί επικού μέτρου και επικής διαλέκτου | Σύντομος διδασκαλία ή οδηγός προς εκμάθησιν της Γαλλικής γλώσσης | Σύντομος διατριβή περί της φυματικής φθίσεως των πνευμόνων | Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης | Συνοπτική Γραμματική της Αγγλικής γλώσσης | Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων | Συμβουλαί εις τας μητέρας ως προς τον Θηλασμόν και τον τρόπον της ανατροφής των νεογνών αυτών τέκνων | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους I860. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1861. | Συλλογή | Συλλογή νόμων | Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνων της Κεφαλληνίας | Στοιχειώδης ελληνική γραμματική | Στοιχειώδης Γραμματική της Απλοελληνική ς γλώσσης | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία Φυσικής | Στοιχεία οφθαλμολογίας | Στοιχεία Γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Φιλοκτήτης | Σκέψεις περί της εν Ζάκυνθω φημιζομένης συστάσεως Παρθεναγωγείου | Σκέψεις ενός ληστού, ή η καταδίκη της κοινωνίας | Σηματολόγιον προς χρήσιν των Ελληνικών πολ. πλοίων. | Σειρά εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, | Σεβαστούπολις. | Πρώται γνώσεις της γεωγραφίας | Προ της τελευταίας νόσου της αρτίως τελευτησάσης είς Ληξούριον Μπέλλας Μαρκέτο Κατσαΐτη. | Προς τους χριστιανικούς λαούς της Οσμανικής Επικρατείας | Προς τους Κυρίους Εκλογείς της Νήσου Λευκάδος | Προς τους εκλογείς των χωρίων της Λευκάδος | Προς τους αναγινώσκοντας. | Έκθεσις | Προς τον ευάγωγον λαόν της Λευκάδος | Επιστολή | Προς την κυρίαν Κ. Μαρτσι[ά]λην Εις Κεφαλλήν | Επιστολή | Προσκαλώ τόν Ναύαρχον. | Προσευχητάριον | Προκήρυξις. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα ετη 1860 και 1861 | Πρακτικά της Τριακονταμελούς Επιτροπής των Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως | Πρακτικά της Ιονίου Εταιρίας | Πραγματεία περί λουτρών | Πολιορκία της Κέρκυρας υπό των Τούρκων Έν έτει 1716 | Ποίοι πρέπει να καθήσουν εις το σκαμνί | Ποία κατά τους αρχαίους η κυριαρχία του Πάπα. | Πέτρος ό Σκληρός και οί Ραζουμόφσκαι. | Περί των εν τη Ανατολή γυναικών | Περίληψις της Παλαιάς και Νέας Γραφής | Περί της εν 'Ελλάδι γεωργίας και περί μεταβολής του φορολογικού συστήματος | Περί Προξένων εναίσιμος διατριβή | Περί ποιητικής | Περί μεταβολής των φόρων. | Περί μεθόδου Υπόμνημα | Περί κτηματικής Τραπέζης. | Περί καθηκόντων των γυναικών και των αρμοδιωτέρων μέσων ωφελείας της ευτυχίας αυτών | Περί Γαλλικής Προφοράς Σύντομος Πραγματεία. | Περί ανατροφής των Κορασιών | Πειραματικοί έρευναι περί της επιρροής του θερμογόνου επί τας εκδηλώσεις της των οργάνων συσταλτικότητος | Παράρτημα του 181 αριθ. της «Νέας Εποχής». Νικόλαος Καλονάς | Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική | Ό Χρόνος, ημερολόγιον του έτους 1862 | Ό Χρόνος Ημερολόγιον του έτους 1862 | Ό ύποπτος | Οτι η νυν Εφορεία της Ευαγγελικής Σχολής διεβουκόλησε μόνον μέχρι τούδε το δημόσιον με υποσχέσεις χάρητος | Ό Ρασέλας, βασιλόπαις της Αβυσσινίας | Ό Πλούτος | Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος | Ομιλία | Ο Μάιος | Μέθοδος εφηρμοσμένη εις την Αγγλικήν Γλώσσαν | Όλίγαι τινές λέξεις περί Ιερωσύνης | Ιλίγαι λέξεις. Προς τον Παπά Χαραλάμπη Ζερβόν | Οκταετής υπηρεσία εν τη δημοσιογραφία Μαρίνου Π. Βρετού | Ό Κόμης Μοντεχρήστος | Ό Κολωνός έν Τρωάδι | Ο κίνδυνος ον η A.M. η σεπτή Άνασσα ημών διέτρεξε | Οι περί αττικής νομοθεσίας γράψαντες. Διατριβή | Οι μάρτυρες της Ιταλίας | Οι Λευκίμνιοι καί ο υγειονομικός ιατρός | Οί Καθηγηταί! και οι Διδάσκαλοι του Έθνους ολιγωρούμενοι | Οί Έλληνες και ο Βασιλεύς Όθων | Ό Θάνατος του Καίσαρος | Ό έξυπνος ή ο ανόητος υπηρέτης | Ό εν τη Μεγάλη Εκκλησία δεσποτικός θρόνος μετά του άμβωνος,η αυτοσχέδιος διατριβή | Οδηγίαι περί της εφαρμογής του νόμου περί γραμματοσήμου | Ode to liberty | προς τον κύριον κύριον Πολυχρόνιον Κοτζαντά του Βιτζέντζου από Άγραφους | Ό Βελισάριος | Ο Αργύρης και το Υπουργείον Μιαούλη. | Ο Απόστολος Σωφρόνιος | Νύξεις. Περί της προόδου ή της χρησιμότητος της στοιχειώδους νοητικής και ηθικής εκπαιδεύσεως | Νομοσχέδιον Περί κυρώσεως των εσόδων του Κράτους | Νόμος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των Ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νέος Παράδεισος | Στίχοι | Στίχοι | Στίχοι | . Στίχοι | Στίχοι. | Νεδέλκα ή θύμα τουρκικής θηριωδίας. | Νέα σύντομος γραμματική της λατινικής γλώσσης | Νέα μέθοδος της ορθής των γραμμάτων διδασκαλίας | Μύθοι μυθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία | Μόνη. | Μνημόσυνα. Άσματα | Μικρά εκφώνησις | Μήτηρ οικουρούσα | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Εισαγωγή εις την ορθόδοξον | Μαθήματα της γαλλικής γλώσσης | Λουκιανός ο Σαμοσατεύς | Λόγος | Λόγος | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος Επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος αυτοσχέδιος | Λόγος αυτοσχέδιος | Λόγος αυτοσχέδιος, | Λόγος | Λόγοι | Λογική | Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν | Λεξικόν της Ελληνικής Ορθογραφίας, | Λεξικόν Ιταλο-ελληνικόν | Λεξικόν Εγκυκλοπαίδειας | Λεξικόν Γαλλοελληνικόν | Λάμπρω. | Κωμωδία ό Χάσης | Κλινικαί παρατηρήσεις | Κλίμαξ της Γαλλικής γλώσσης | Πίνακες αριθμητικής δια τα δημοτικά σχολεία | Κλαύδος πένης | Κίνησις του πληθυσμού έν Ελλάδι κατά το έτος 1860. | Καφενείον, | Κάτοπτρον και όνυξ | Κατάλογος των έν τω βιβλιοπωλείω του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδου Ευρισκομένων βιβλίων | Καταστατικόν ανώνυμου εταιρίας «Ή Επτάνησος». | Κάρολος Ποέριος και το Βασίλειον της Νεαπόλεως | Κάρολος ό μοχθηρός | Κανονισμός του έν Έρμουπόλει Σύρου αδεία της Κυβερνήσεως τω 1855 συσταθέντος υπό του καθηγητού Παναγιώτου Αντωνιάδου εμπορικού εκπαιδευτηρίου. | Κανονισμός του εν Αθήναις Εμπορικού Λυκείου | Κανονισμός της Εμπορικής Λέσχης «ή Πρόοδος» | Κανονισμός Ελληνικού έν Αθήναις Παρθεναγωγείου | Κανονισμός διά τας Επιστατρίας των δεσμίων και υπαιτίων γυναικών. | Καθήκοντα των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του πεζικού ειςτ άς ασκήσεις ουλαμού τάγματος | Ιωσήφ Γαριβάλδης, ιδιωτικός και πολιτικός βίος αυτού | Ιωακείμ Ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης | Ιστορία των σφαγών της Συρίας κατά το έτος 1860. | Ιστορία των νεωτέρων Ελλήνων από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ του Β'. Μέχρι του 1825 | Ιστορία του Βεδρεδίν λωλού και του Βεζίρη του Αταλμούλκ | Ιστορία της Ιουδίθ, | Ιστορία της Ρωσσίας | Ιστορία της Γαλλικής Εθνοφυλακής. | Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | Ιστορία ενός τεθνεώτος | Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγομένου Σκεντέρμπεη. | Ιερά κατήχησις | Ιερά Ιστορία κατ' επιτομήν. | Ιερά ακολουθία, | Θρησκευτικαί μελέται | Θεολογία | Φιλολογικός άγων | Ή Χρυσαλλίς Ημερολόγιον | Η φωνή της αληθείας υπό ορθοδόξου χριστιανού = Glass-tt na istina-ta ott ednoto pravoslavnoto khristtidnina | Ή Τερψίφωνος | Ή συμπλήρωσις, των δημοσιευθέντων έγγραφων της δίκης του κυρίου Βαπτιστού Ανίνου. | Ή σπάθη της εκδικήσεως | Ή σημερινή κατάστασις της Ανατολής και Ιδίως της Ελλάδος. | Ή περιστερά | Ή περί νομής και των κατ' αυτήν αγωγών. Κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον πραγματεία | Ή Πατρίς. | Η Πάργα | Ή Ονορίνη ή ο θρίαμβος της ταπεινοφροσύνης κατά της υπερηφάνειας. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων | Η νύμφη της Μεσσήνης | Η Νήσος Κρήτη και οι νόμοι του Μίνωος | Η μικρά ανθοδέσμη | Ημερολόγιον | Ημερολόγιον | Η Μαριάνθη, μυθιστόρημα | Η κρυπτή κλοπή | Ή καθολική ψήφος | Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Ηθικά διηγήματα | Ή θεία και ιερά ακολουθία του έν αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος | Ή ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως | Ή επάνοδος του Ζήση Σωτηρίου εις Αθήνας | Λόγος | Δογματικής, | Ή εκκλησία και οι Βούλγαροι | Η δίκη Καλάμου και Καστών. | Ή Διαμαρτύρησις. | Ή διαθήκη του Έλληνος το Ολύμπου Ζήζη Σωτηρίου | Ή Δέσπω της Ηπείρου και ή απροσδόκητος συνάντησις | Ή γυνή με το βελούδινον περιδέραιον | Ή Βαβυλωνία | Ή Αυστρία και η νήσος Κρήτη | Ή Αυρηλιανή Παρθένος | Η απολογία μου. | Ή Ανατολή δια της Ανατολής | Ζήτω η Γ΄ Σεπτεμβρίου 1861. | Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821-1861 | Το αυτό ακριβώς προς το ανωτέρω, άλλα μόνον ελληνιστί | Προς την Αυτού Γαληνότητατον Δούκα του Νεουκάστελ Υπουργόν των Αποικιών της Αυτού Βρετ. Μεγαλειότητος | Ευρετήριον της πολιτικής νομολογίας | Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας | Εύκολα μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας κατά το Αγγλικόν | Επίτομος ιστορία της Ελλάδος | Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία | Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας | Επιτομή της Βυζαντινής Ιστορίας | Επιτομή συντακτικού κατά το συντακτικόν Κ. Άσωπίου. | Επιτομή Εκκλησιαστικής Ιστορίας | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή προς τον κ. Μ. Δ. Θ | Επιστολάριον | Επικήδειος της κυρίας Μαριέττας Παντία Ράλλη | Ελληνικόν ανθολόγιον | Ελληνική νομοθεσία από τον 1833 μέχρι του 1860. | τα περί πολεμικής τέχνης. | Έκτακτον Παράρτημα του αριθμού 3 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. | Έκκλησιαστικόν Πόνημα | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις | Εις την μνήμην Μαρίνου Τ. Χαριτάτου π[οτέ] Νικολάου. | Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην | Έθνικόν Ημερολόγιον | Απολογισμός του έτους 1860. | Εθνεγερτήρια Σαλπίσματα. Δημοτικών ποιήσεων | Εγχειρίδιον χριστιανικής ηθοποιήσεως της Ελληνικής Φυλής | Εγχειρίδιον | Εγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως | Εγχειρίδιον Οδηγιών | Έγκόλπιον του ορθοδόξου χριστιανού | Εγκόλπιον του Ελληνόπαιδος | Δράματα τρία | Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως | Διπλογραφία | Διάφορα τραγούδια του λαού, | Διάφορα διηγήματα Ο Σελιχώ, η Βαλερία, η Κελεστίνη και Επανάστασις επί της θαλάσσης | Διατριβή περί της εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι | Διατάξεις περί εκπαιδεύσεως νοσοκόμων.Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου της Μερίμνης | Διαιτητικά παραγγέλματα | Λατινική Γραμματική, | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις διαγωνίσματος, | Δελτίον προσθέτων βιβλίων του Βιβλιοπωλείου Ο Κοραής | Γραφείον Δημοσίου Οικονομίας. | Γραμμε περσ(κ)υπεταρε | Γραμματική του έρωτος προς χρήσιν των πολυτελών. | Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης | Γνώμη περί στρατιωτικού προσωρινού Οργανισμού. | Γεωμετρίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία στοιχειώδης | Γενικόν Λογιστήριον. | Γενική συνέλευσις | Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή | Ή Ελευθερία και ό απολυτισμός | Πίναξ της διαβαθμίσεως του βάρους και των ταχυδρομικών, | Άτλας του αρχαίου κόσμου, | Αστυκός νόμος | Αστρονομία στοιχειώδης | Πίναξ Της διαβαθμίσεως του βάρους και των Ταχυδρομικών Ξένων τελών | Αριθ. 239. Το δικαστήριον των εν Λαμία Πρωτοδικών. | ΆριΘ. 168. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Πλημελλειοδικών. | ΆριΘ. ΣΤ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Δ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Β'· Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απόστολος | Απομνημονεύματα | Απομνημονεύματα πολιτικά | Απολογία. | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάνθισμα | Απάνθισμα 'Ιστορίας Σλαβικής. | διηγήσεις | Anthologie | Ανθολόγιον | Ανθολόγιον | Ανθοδέσμη η συνεννόησις διά των ανθέων | Αναφορά των Ελλήνων δια τον Διάδοχον του Ελληνικού θρόνου | Ανατροπή της θρησκείας των εβραίων | Ανασκευή του πλού και της περιηγήσεως εν Πάτμω του κυρίου Μ. Βρατσάνου Σχολάρχου Σάμου | Ανασκευή του κατά της εφορείας της Ευαγγελ. Σχολής λιβέλλου του κ. Λαιλίου | Ανασκευή της ανασκευής των κ. Εφόρων της Ευαγγελικής Σχολής | Αναμνήσεις φιλοπάτριδος | Αναγνωσματάριον | Αναγέννησις της Ελλάδος ως πρόγραμμα εις την εορτήν του Πάσχα 1821 | Δράματα δύο και λυρική ποίησις | Ακολουθία | Ακολουθία τοϋ οσίου ΙΙατρός ημών Γερασίμου τοϋ νέου άσκητοΰτοϋ εν τη νήσω Κεφαληνίας | Ακολουθία | Ακολουθία | Ακολουθία | Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου | Ακολουθία | Ακολουθία | Αι σφαγαί της Συρίας | Αι προρρήσεις | Αι Νέαι Αθήναι Συλλογή εικονογραφιών των νεωτέρων μνημείων της πρωτευούσης της Ελλάδος | Αι Κυδωνίαι προ του 1821 | Αι δυο προς την Μεγάλην Εκκλησίαν Απολογίαι | Αι γυναίκες δεν περιορίζονται, η τρείς γάμοι εις μίαν ημέραν. | Α'. Ιανουαρίου. | Αι Αθήναι και το Βυζάντιον | Αγρονομία στοιχειώδης. | Αγόρευσις | Ωρολόγιον το Μέγα | Ώραι | Ωδή | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής Εκκλησίας | Χριστιανική διδασκαλία | Στίχοι. | Χάρτης του Βοσπόρου και των πέριξ κατά τον Χάμμερ και άλλους. | Χάρτης της Ωκεανίας εκ του Άτλαντος | Χάρτης της Ευρώπηςεκ του Άτλαντος | Χάρτης της Ελλάδος εκ του Άτλαντος | Χάρτης της Αφρικής εκ του Άτλαντος | Χάρτης της Ασίας εκ του Άτλαντος | Χάρτης της Αμερικής εκ του Άτλαντος | Φωνή των ανθέων | Φυλλάδων ΤΣ. [γρ. ΣΤ] | Φυλλάδιον Ε'. Σκαλτσουνιακά ψεύδη | Φυλλάδιον Δ' Θεοδωριάνα | Φυλλάδιον Γ'. Υπέρ της εν Κεφαλληνία Αγίας Μητροπόλεως | Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1858 και Απολογισμός των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1857. | Προσωρινός κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού. | Γενικός πίνας του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1859 | Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1858. | Έκθεσις επί του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επί των Εσωτερικών Υπουργείου του 1858 έτους. | Ύμνος προς την Ευγενεστάτην, τιμιωτάτην και Ελεημονωτάχην Οικογένειαν Κόμητος Μεσσαλά | Ύμνος είς την ΚΕ'. Μαρτίου. Ό Ευαγγελισμός, | Το ιατρικόν ζήτημα. | Τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδων κτλ | Τυπικόν Εκκλησιαστικόν | Τραγωδίαι | Τραγούδια ρωμαϊκά. Popularia carmina Graeciae | Ομιλίαι | Τό υποτιθέμενον φάντασμα | Το στυγερόν τόλμημα, | Το Σούλι, | Το ράπανο όσσια διάλογος μεχαξύ Κωσταντή Περδουκάκη και Αντρία Σκουλιάμπρου. | Στίχοι. | Το λαλο΄ύν κτένιον. | Το Καθήκον | Το εθνικόν ημών καθήκον. | Τις ό προορισμός του ανθρωπίνου βίου. | Ποιήματα περί Ελλάδος. | Ή Ελλάς προς την εξευγενισμένην Ευρώπην | Στίχοι. Λίβελλος κατά του Επισκόπου | Τα πολιτικά και θρησκευτικά μυστήρια | Τα περί της πολύκροτου εκλογής των Σπετσών κατά την ς' βουλευτικήν περίοδον | Τα περί της εκλογής και χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά επίσημα έγγραφα. | Τα παράπονα του λαού. | Τα μυστήρια της γαλλικής μαγειρικής | Τα μνήματα έπος | Ταμείον Ορθοδοξίας | λόγος | Τα κατά την δίκην Των επί συνωμοσία και ενεργεία | Τα διατρέξαντα κατά την εκλογήν του διαμερίσματος Γύρου | Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος | Τα ανώμαλα ρήματα του πεζού λόγου των Αττικών | Τα άθλα της πλειοψηφίας έν τω κεντρικώ Συμβουλίω Κεφαλληνίας | Σύντομος Πραγματεία περί των καθηκόντων του Χριστιανού | Σύντομος Πραγματεία περί αυταπαρνήσεως | Σύντομος ιστορική έρευνα | Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου. | Σύνοψις της πολιτικής Γεωγραφίας | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας | Σύνοψις Μυθολογίας. | Σύνοψις ιστορική και γεωγραφική | Σύνοψις ιεράς κατηχήσεως | Συνέχεια των αναγκαιοτέρων εγκυκλίων επιστολών, | Συμβουλαί αληθούς φίλου της Ελλάδος | Συλλογή | Συλλογή | Συλλογής στρατιωτικών νόμων και διατάξεων | Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων | Συλλογή | Συλλογή | Συλλογή | Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία. | Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης ελληνική γραμματική | Στοιχειώδης γραμματική της λατινικής γλώσσης | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης "Αλγεβρα | Στοιχεία Ηθικής | Στοιχεία Γεωμετρίας | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Γ. Νιάγκα | Secreta monita societatis Jesu. Απόκρυφα παραγγέλματα του Τάγματος των Ιησουιτών | Σειρά στοιχειωδών μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσης | Οδοιπορικόν. | Report of the Commission | Προφητικόν ημερολόγιον | Προς τους κατοίκους της εισέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους, | Προς τους Θεσσαλούς, Ηπειρώτας και Κρήτας | Επιστολή Α' | Προς τον κύριον Δημήτριον Μπαχώμην | Προς την ευγενεστάτην νομοθετικήν Συνέλευσιν του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Προς την Αυτού Εξοχότητα τον σιρ Έρ. Στόρξ, | Προσλαλιά της Διαολοαποθήκης | Προξενικός Οδηγός | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πράξεις | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1858, 1859 και 1860 | Πραγματεία | Πολύτιμος θησαυρός | Πολιτικόν ενύπνιον | Ποίημα | Ποιήματα | Ποιήματα. Ό θρίαμβος του κρινολίνου | Ποιήματα Λυρικά | Στοχασμοί. | Πίνακες 'Αλφαβητικοί | Πικρά η αλήθεια | Περί των Πολεμικών των Ρωμαίων | Περί των Πολεμικών των Ρωμαίων | Περί των εν ταις ασκήσεσι και ταις τακτικαίς κινήσεσι του στρατού παραγγελμάτων | Περί του τρόπου και των μέσων δι' ων πρόκειται να μεταβληθή ή Φιλιππουπολις εις Πλόβδιφ | Περί του νέου χάρτου της Ευρώπης | Περί του νέου Κανονισμού του Πανεπιστημίου | Περί της παρ' ημίν ταφής | Περί της κατασκευής των ούτω καλουμένων προδρόμων των γιγάντων Διατριβή | Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας. | Περί της ανθρώπινης μακροβιότητος και του ποσού της ζωής επί της σφαίρας | Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών | Περιήγησις | Περί εθιμοταξίας και Χρηστοηθείας | Περί Ανατροφής Κορασίων. Λόγος | Πεντηκοστάριον | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις, | Περί αποδείξεως | Παράρτημα του Ιερομνήμονος | 0ι νεώτεροι πυθαγόρειοι, | Παράρτημα | Παράλληλοι δημόσιοι βίοι | Παραίνεσις πατρός προς υιόν | Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική | Ό ψευδής αδάμας. | Ο Χάσης | λόγος | Ό υπόδικος της Κοινώτητος | Ουδεμία Κυβέρνησις σοφή. | Ό τηρηθείς όρκος | Ό Σταυρός της Ενέδρας. | Ό σκανδαλώδης έρως ήτοι τα ερωτικά πάθη | Ό Ρωμαϊσμός. | Ό πρόδρομος του μεγάλου Ελληνικού Μέλλοντος και διάφοροι Ωδαί, | Ό Πειρατής του πλοιάρχου Μαροάτ. | Ό Πασχάλης Βρυνώ, | Ό Πάπας και η Σύνοδος | Ό Πανσλαβισμός και η σημερινή κατάστασις της Εκκλησίας της Ελλάδος | Ο παλαιός και νέος Αγαθάγγελος | Ό οδηγός των δικαστικών κλητήρων | Ό νέος Χάρτης της Ευρώπης. Προοίμιον προς ανάγνωσιν. | Ό νέος Ροβινσών | Ό νέος ευρωπαϊκός ΧάΤΡης | Ό Νέος Αλαδίνος | Όνειροκρίτης ή ακριβής εξήγησις των αληθών ονείρων | Ο Μυράτης | Ό Μουσηγέτης Απόλλων, | Ό Μισαγύρτης. | Ομιλία | Ό [Ιωσήφ] Ματζίνης και το Ρωμαϊκόν Κράτος | Ολυμπία του 1859. ΈκθέσειΕ των Ελλανοδικών | Ολυμπία του 1859. Γενική Έκθεσ[ι]ς | Ολυμπία του 1859. Γενική Εκθεσις της Επιτροπής, και εκθέσεις των Ελλήνοδικών. | μέθοδος εφηρμοσμένη εις την Ιταλικήν γλώσσαν, | Ή κιβδηλεία. | Ό Κέντης ή επεισόδια της θαλάσσης | Ό κάλυξ η αι πρώται ωδαί | 0ι τετυφωμένοι εμπαίκται του Χριστού | Οινουργική Εταιρία Κεφαλληνίας. | Οι Αυτοκράτορες Ναπολέων Γ' και 'Αλέξανδρος Β'. Προς τους Ομοεθνείς, | Ό ζητών να νυμφευθή | Ό εφημεριδοπώλης | Ό έρως και ή γυνή | Ό εναγής ιατρός. Ή ή πολύκροτος δίκη του Ουίλλιαμ Πάλμερ | Ό Ελληνικός άγων. | Οδηγίαι κανονίζουσαι την Διδασκαλίαν της Γυμναστικής. | Ό Γεροστάθης η αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας | Ο γαμήλιος έρως. | Ό βίος Ναπολέοντος του Β' | Ό Αρματωλός | Ό Άγιος Τάφος. Διατριβή αυτοσχέδιος | Νομολογία | Νομολογία | Τα των Εθνών | Νέον φυλλάδιον του Αμπούτ. | Νέον Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν | Στίχοι. | Στίχοι | Εις πεζόν. | Στίχοι. | Στίχοι. | Στίχοι | Στίχοι | Νέον έτος | Νεκρολογία | Νεκρολογία. | Νεκρολογία | Νέα Μέθοδος | Απάντησις | Μεταφράσεις Ελληνικών δραμάτων | Μελέται Περί προαγωγής της επιστήμης και των γραμμάτων εν γένει εν Ελλάδι | Μαθήματα Στοιχειώδους Αριθμητικής | Λωτοφάγοι. | Λύσις φιλοσοφική επί του προβλήματος του Ανθρωπίνου Προορισμού | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι επιτάφιοι | Λόγοι | Λόγοι | Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν | Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας | Λεξικον Ελληνοτουρκικόν | Κωμωδία Ό Μετεμφιεσμένος | Κυψελίδαι Μέρος Α'. | Κτιτορικόν | άπαντησις | Κλείς του Ομήρου | Κατήχησις του συνταγματικού πολιτεύματος | Κατηγορία | Κατάλογος | Κανονισμος | Κανονισμός | Κανονισμός | Καθήκοντα των παίδων προς τους γονείς αυτών | Ιωσήφ Γαριβάλδης. Ιδιωτικός και πολιτικός βίος αυτού. | Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738 | Ιωάννης Ζαμπέλιος | Ιστορικά Σκηνογραφήματα | Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων | Ιστορία του Ναπολέοντος | Ιστορία του μικρού Ιωάννου | Ιστορία του ελληνικού έθνους | Ιστορία της νήσου Ύδρας | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Ιονικός νόμος περί Τραπεζών, | I odhos tu uranu | II Saluto alla Grecia | Ικετήριος | Ιδιωτικά Στιχουργήματα | Ιατρικός οδηγός | Θεωρητική αριθμητική | Θεολογικόν Εγχειρίδιον | Θεοδώρα Φραντζή, ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως | Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον | Θεία και ιεράΑποκάλυψις | Η Χρυσαλλις Ημερολόγιον | Η Φωνή του Δικαίου | Η τιμωρία, | Η Τερψίφωνος Λύρα | Ή Σίφνος και ο δήμαρχος αυτής | Ή Ρωσσοφοβία και ό Πανσλαβισμός | Η πρώτη νικητήριος μάχη της Ελληνικής Επαναστάσεως ή ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας | Η πόλις Σιών | Η πέριστερα. | Ή οφειλέτις Ελλάς | Η Ορφανή της Μόσχας | Η οικογένεια Γονώ | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Ή νέα Ελλάς ευγνωμονούσα. | Ή μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας | Ήμερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Ή Κριμαϊκή Εκστρατεία | Ή κοσμική εξουσία των Παπών | Ή κιβδηλεία | Ή κατα την Άνατολήν Δυσις ήτοι ίστορικο-κριτική Θεωρία | Η καλόβη του Θωμά ή ο βίος των μαύρων εν Αμερική | Η κακάβα, | Ή Ιωάννα Δάρκ ή η Αυρηλιανή Παρθένος | Η Θυσία του Αβραάμ | Ηθική | Ή εύμορφη βοσκόπουλα | Ή εορτή και συνάμα ή απόδωσις Της εντίμου εκλογικής πανηγύρεως του Παπά Σκαφιδά, | Ή Ελένη. | Η εκλογή της 28 και 29 Νοεμβρίου Ε.Ν | Η εκδικούμενη γυνή | Η δίκη Καλάμου και Καστών. | Ή διάλυσις του γάμου της Κυρίας Θεοδώρας Τυπάλδου Μπασιά και κυρίου Βαπτιστού Ανίνου | Ή βάρβιτος | Ή Ανατολή | Έφεσις | Ευρωπαϊκή και Ασιατική Τουρκία | Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας | Εύρεσις της πανσέπτου εικόνος του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου. | Ευλαλία Ποντοά | Στίχοι. | Επίτομος ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως συλλεγείσα εκ διαφόρων ιστορικών πηγών | Επίτομος Γεωγραφία | Έπί της κοινωνικής οικονομίας εναρκτήριος παράδοσις | Επιτάφιος. | Έπιστολιμαία περί ιερογλυφικών γραμμάτων διατριβή | Επιστολή | Επιστολή Προς τον Δήμαρχον Σίφνου | Επιστολή | Επίσημος Διαδήλωσις | Επίσημα έγγραφα | Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι | Επανάστασις Νεαπόλεως ή ο Μαζανιέλλος | Εορτή ονόματος | Ενωπίον μιας Ελληνίδος. | Έν τη αγία ευλογία των νεόνυμφων κυρίου Διονυσίου Ποταμίτου και κυρίας Μαρίας Μαρτινέγκου του Προκοπίου | Ενιαύσιος έκθεσις | Ελληνική νομοθεσία | Ελληνική γραμματική | Ελληνική Αρχαιολογία | Ελλάς και Τουρκία. | Έκ της εν Τεργέστη εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος «Ή Ήμερα» | Έκτακτον παράρτημα του Φωτός. | Έκτακτον παράρτημα του αριθ. 31 της εφημερίδος Φωνή Ιονίου και Ρήγας, | Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις της έπι της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επιτροπής. | Έκθεσις Της Εισηγητικής Επιτροπής. | Έκθεσις Προς την Γερουσίαν. | Έκθεσις | Έκθεσις και Νομοσχέδιον περί φορολογικού συστήματος. | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις Έπι του απολογισμού του Υπουργείου των Ναυτικών δια την χρήσιν 1858. | Έκθεσις επιστημονική | Είς τον θάνατον του Φιλέλληνος Καρόλου Λένορμαν | Είρμολόγιον | Ειμαρμένης Παίγνια, | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.Απολογισμός του έτους 1859. | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εγχειρίδιον του Γερμανικού ποινικού δικαίου | Εγχειρίδιον πρακτικής γεωργίας | Εγχειρίδιον Ιταλικής γραμματικής | Εγχειρίδιον. | Εγχειρίδιον Γεωγραφίας | Έγγραφα | περί του ρωμαϊκού ζητήματος, | Δυτικόν ήμισφαίριον — Ανατολικ.Ημισφαίρ | Δραματική τριλογία, ή δράματα τρία | Δον Κισότ η τα περιεργότερα των συμβάντων αυτού | Δόνα Μαριάνα | Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως | Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος. | Διηγήσεις | Διηγήματα αστεία και περίεργα | Διατριβή | Διάλογοι επτά, | Διαλογικά γυμνάσματα | Δημήτριος Άρλιώτης | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της γερμανικής γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής γλώσ[σ]ης | Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων | Γνωμικά | Γνωμικά διαφόρων σοφών περί "Ερωτος | Γεωγραφίας Στοιχειώδη Μαθήματα | Γενική Συνέλευσις των μελών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας | Γενικαι άρχαι του εμπορίου | Εισηγήσεις | Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου. | Βίος Αριστείδου. | Ό Εφημεριδοπώλης | Ή Ανατολή εν έτει 1860. | Τα κατά Παύλον και Βιργινίαν | Διηγήματα, | Άρθρον σχετικόν προς την λιβελλογραφίαν επι του διαζυγίου | Άτλας του αρχαίου κόσμου | Athènes moderne, | Ατάρ - Γκιούλ, ή ο άπιστος δούλος, | Άσματα | Αρχαιολογία Ελληνική | Αριθμητική | Από Πειραιώς είς Σμύρνην. Πονημάτιον | Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου.Της χρήσεως 1858 | Απολογία | Απάντησις | Απάντησις προς τας ερεσχελίας του κ. Ειρηναίου Ασωπίου | Αντώνης Χάνδολος ό πρεσβύτερος των μελών της ενεστώσης Βουλής προς τους συναδέλφους του | Αναφοραί του επί των Εσωτερικών Υπουργείου περί της καταστάσεως κλάδων τινών της Διοικήσεως | Ανατύπωσις λόγου | Αναπλήρωμα της εν Ιερουσαλήμ εκδόσεως των περί της εκλογής και χειροτονίας του αρχιεπισκόπου Σινά επισήμων εγγράφων | Αναμνήσεις και μνήματα. | Ανάμικτα ή Φιλολογικοί τίνες και Αρχαιολογικαί παρατηρήσεις | Αναγνωσματάριον της Γαλλικής γλώσσης | Αμφιθέα | Αλληλεθνές της Ευρώπης δίκαιον | Χρηστομάθεια Γαλλική | Τα κάλανδα του διανομέως της Φωνής του Ιονίου προς τους Κυρίους Συνδρομητάς. | Νέον έτος. | Νέον έτος. | Στίχοι | Ο διανομεύς του Παρατηρητού | Στίχοι | Χάν ό Ισλανδός | Hallesk' Marco Botzares | Φυσικόν δίκαιον | πραγματεία περί ραχίτιδος, | Φήμη | Υπουργείον των Στρατιωτικών. Χρήσις 1857. Απολογισμοί Των εξόδων της χρήσεως 1857. | Γενικός πίναξ του εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1858 | Διαχείρισις της πολιτικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων εν γένει του Κράτους κατά τα έτη 1857 και 1858. | Το πρώτον βήμα | Το Πεπρωμένον. | Στίχοι | Το αδαμάντινον δακτυλίδιον. | Τινά περί γυναικείου φύλου, | Λόγος της 25 Μαρτίου του έτους 1859 | Τη Ισαβέλλη Ιατρά | Τέχνη του μορφώνειν υπνοβάτας. | Τέχνη του βίου | Τα της εν Ιασίω Μονής της Γόλια | Τα περί της αυτοκέφαλου Αρχιεπισκοπής της πρώτης Ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας. | Τα πάθη της ανθρώπινης καρδίας | Ταξείδια του Γύλλιβερ ή τα περιεργότερα των συμβάντων αυτού, | Τα Μοναστηριακά, | Ταμείον Ορθοδοξίας | Τα κυριώτερα της περί παιδείας επισήμου του Άρχοντος αλληλογραφίας προς την εκλαμπροτάτην Γερουσίαν | Τακτική των τριών όπλων Πεζικού Ιππικού και Πυροβολικού | Τα κατά την βουλευτικήν εκλογήν Καρυστίας διατρέξαντα. | Τα εκλογικά Παρνασ[σ]ίδος. | Τα Γεωγραφικά | Τα βιβλία των Ψαλμών, των Παροιμιών, και του Ησαίου. | Τα απομνημονεύματα του διαβόλου | Τά Άπαντα | Τα αληθή μυστήρια των Παρισίων | Σωτήριος ή περί μαθητικής. | Σχέδιον κανονισμοί της Οινοπνευματικής Εταιρίας ή Μέλισσα | Σύντομος τοπογραφία της νήσου Λέσβου | Σύντομος Πραγματεία | Σύντομος έκθεσις | Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Σύνταγμα των θείων και Ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων | Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας, | Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως κατ' ερωταπόκρισιν | Συνοπτική Επιθεώρησις της Παλαιστίνης και Συρίας | Συνοπτική έκθεσις των πράξεων της Αρχαιολογικής Εταιρίας από της 20 Ιουλίου 1858 μέχρι της 24 Μαΐου 1859 | Συμπολίται. | Συμπολίται | Συλλογή τών πολιτικών αποφάσεων τοϋ 'Αρείου Πάγου τοϋ έτους1859 | Συλλογή | Συλλογή δημοτικών ασμάτων | Συλλογή | Στοιχειώδης σειρά Γεωγραφικών Μαθημάτων εις τρεις Περιόδους | Στοιχειώδης πολιτική | Στοιχειώδης Διδασκαλία της Πρακτικής Πίστεως, | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία Άλγεβρας | Στατιστικοί πληροφορίαι περί Ελλάδος. | Σκέψεις επι του Ιονίου ζητήματος | Σιωνίτης υμνωδός η μελωδικοί και θείοι ύμνοι | Σειρά εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των ιερατικών σχολείων, | Προφητικόν Ημερολόγιον | Προς τον Καπετάν Ζήση Σωτηρίου Έλληνα του Ολύμπου εις Αθήνας, | Προς τον ευάγωγον λαόν της Λευκάδος. | Έκθεσις της εν Αθήναις Αστυκλινικής από της συστάσεως αυτης μέχρι του τέλους του έτους 1858. | Προς την Υ. Α. Υ. τον Μέγα Δούκα Κωνσταντίνον της Ρωσσίας. | Έκθεσις περί της δημοσίας Εκπαιδεύσεως | Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Σίρ Έρρίκον Στόρξ | Προς την αυτού Εξοχώτητα τον Σίρ Ε. Κ. Στόρξ | Προσλαλιά | Πρόδρομος του απανθίσματος του Ελληνικού αγώνος | Πρόγραμμα Περί της συστάσεως της εταιρίας της προικίσεως των παίδων, | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην συνοδον της πέμπτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της πέμπτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά της επί της αναθεωρήσεως του εκλογικού καταλόγου επιτροπής | Πραγματεία περί λουτρών | Πολιορκία και αλωσις Κωνσταντινουπόλεως | Ποιήματα και πεζά | Ποιήματα διάφορα. | Σκέψεις περί Ελληνικής ποιήσεως. | Petition | Περί των Ελληνικών του Ξενοφώντος | Περί της παραδόσεως της νεωτέρας ιστορίας της Ελλάδος | Περί της Κορινθιακής σταφίδος | Περί Πολεμικής Τέχνης. | Περί Ομήρου και των ποιημάτων αυτού | Περί λύσσης παρ' αρχαίοις. Μονογραφία | Περί δημοτικής εν Ελλάδι γλώσσης διατριβή | Περιγραφή της Αθήνησιν Ακροπόλεως κατά W. Smith και άλλους ατθιδογράφους | Πεντηκοστάριον | Παρατηρήσεις | Παράρτημα του αριθμού πρώτου | Ό ψευτοξενοδόχος. | Ορθοδόξων Ελλήνων θεολογικοί γραφαί τέσσαρες. | Ό περίφημος Καζαμίας, | Ό Παπά Τρέχας | Ό ξύλινος σταυρός | Ομιλία | Όμιλίαι | Όμηρόκεντρα. | Ό Μάϊος | Όλύμπια | Ολύμπια | Έκθεσις των ελληνικών προϊόντων | Ολλενδόρφου | Ολίγαι παρατηρήσεις | Οκτώηχος | Ο Κουριαλιστής έν Παλινωδία | Ο Κόμης Μοντεχρήστος | Ό κατήγορος του Κεραυνού ενώπιον των ορκωτών, | Οινοπνευματική εταιρία ή Μέλισσα. | Οίνο-πνευματική Εταιρία ή Μέλισσα. Εγκύκλιος. | Οικονομικός | Ο ιερός νυμφαγωγός | Οι δύο εξόριστοι | Ο Επιτάφιος Θρήνος | Ο επίγειος παράδεισος | Οδηγός της υπηρεσίας των δημοσίων υπολόγων | Ό Δεκάλογος, | Ο γαμήλιος έρως. | Ο Βασιλικός | Ο Αθανάσιος Διάκος. | Νόμος ΦΚΤ. περί Τραπέζης. | Νομολογία | Νομολογία | Μελέτη Επί της Ιστορίας της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας Νικολάου Καραμζίνου | Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας. | Προς τους κ. κ. Συνδρομητάς της Εφημερίδος | Στίχοι | Αι Ευχαί του Ελλήνος του Ολύμπου προς άπασαν την Ελληνικήν φυλήν. | Προς τους αναγνώστας της Ιατρικής Μελίσσης. | Στίχοι | Στίχοι. | Στίχοι | Neaera | Κωμωδία | Λαίλιος | εγκύκλιος επιστολή | Δοκίμιον περί πολιτισμού των Φαιάκων | Μαθήματα Άλγεβρας | Λουκία | Λουΐζα Δαλμάρ | Λονδίνου απόκρυφα | Λονδίνου απόκρυφα | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λογίδριον | Λογίδιον | Λεξικόν Ιταλικόν και Έλληνικόν, | Κωμικόν βιβλιάριον | Κύριλλος Λούκαρις ο Οικουμενικός Πατριάρχης | Κύριε ! Έκ των συγκροτησάντων το συμπόσιον | Κανονισμός των εν Κέρκυρα σχολείων τών κορασιών | Κανονισμός | Κανονισμός | Καλλίφωνος Σειρήν. | Καθώς είνε γνωστόν εις όλους | Καθίδρυσις Πατριαρχείου | Ιστορικόν ποίημα ή Λάκαινα | Ιστορία των Δελαουάρων και Ιροκουάς Ινδών | Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου | Ιόνιος εταιρεία Προς προαγωγήν των Επιστημών, της Γραμματολογίας και των Τεχνών εις τάς Ιονίους Νήσους. | Ιερά Ιστορία | Ιεραί ακολουθίαι | Ιερά Γεωγραφία. | 9 προτάσεις | 19 προτάσεις | Υπόμνημα | Θεωρία αριθμητικής | Θεωρητικόν Στοιχειώδες της Μουσικής. | Θεωρητική και πρακτική πραγματεία περί πρόσκαιρου οχυρωτικής και υπερασπίσεως πολεμικών θέσεων | Ποιήσεις | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον καί η Αποκάλυψις Ιωάννου | Η Χρυσαλλίς Ημερολόγιον | Η χρησμωδός Σίβυλλα. | Ή χαλκόμυγα προς απάντησιν | H Σμάρρα και ο Βέης Σπαλατίνος | Η πτώσις του Βυζαντίου. | Η Πρόνοια, | Η Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως | Η ορφανή της Μόσχας | Ή Ορθοδοξία θριαμβεύουσα | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Η Μικρούλα | Ή Μάνη κατά το έτος 1826 | Η λέμβος της εκκλησιαστικής νηός | Ή κυρά Φροσύνη, | Η Κριμαϊκή Εκστρατεία | Η κόμησσα Εσκαρπανιάς | Η κιβδηλεία | Ηθικά Διηγήματα | Η είς Βραζιλίαν Μετανάστευσις. | Η 21 Μαΐου. | Ή 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός - Ελληνισμός | Ή βωβή των Πορτίκων | Η Βουλγαροσλαβική συμμορία και η τριανδρία αυτής. Πραγματεία | Η Απελευθέρωσις των Αθηνών. | Η άλαλος των Πορτίκων. | Η Αισώπειος φιλοσοφία | Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821 και 1859 | Ευριπίδου Ιππόλυτος στεφανηφόρος | Ευρετήριον | Αρχιμανδρίτης Μενέλαος εκτής ιεράς Μονής του Νιάμσου έκ Μολδαυίας | Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, και περί λειτουργίας | "Έρευνα Περί ιατρικής χωρογραφίας και κλίματος Αθηνών | Επιτομή της Γενικής Ιστορίας | Επιτομή ειδικής παθολογίας | Επιστολή περί Κάσου | Έν Ζάκυνθω τή 4/16 'Οκτωβρίου, | Έλοΐζα και Αβελάρδος | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική λεγεών των εθνικοτήτων. | Έλληνική Γραμματική | Έλληνες ! | Έκλογικόν Έγχειρίδιον | Έκθεσις | Εκθεσις | Έκθεσις | Έκδοσις | Εισαγωγικόν μάθημα εις το εκκλησιαστικόν δίκαιον της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας | Εισαγωγή είς την Αγίαν Γραφήν και Στοιχεία 'Ερμηνευτικής της Αγίας Γραφής | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1858. | Εθνικά δάκρυα καί νεκρικά άνθη. | Έγχειρίδιον του μηχανικού σώματος, | Έγχειρίδιον του έν ισχυί Οθωμανικού Δικαίου | Έγχειρίδιον περί λογιστικού των δήμων. | Έγχειρίδιον Ιταλοελληνικών διαλόγων | Έγχειρίδιον διδασκαλίας | Εγκυκλοπαιδεία της Εκκλησιαστικής Μουσικής | Λόγος | Έγγραφα | Δύο λέξεις εις την Ιστορίαν Σ. Τρικούπη | Δοξαστάριον | Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως | τα ευρισκόμενα. | Διήγησις | Διδαχαί | Διάφορα | Διάφορα Διηγήματα και Ποιήματα | Διατυπώσεις περί διαγωνισμού, | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις του Ελληήνος του Ολύμπου | Διάλογος μεταξύ Γέρου Μάρκου, Ανάσταση και Διονυσίου | Διάλογοι | Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι, | πρόγραμμα | αγόρευσις | Γυνή και τίγρις | Γραμματική της λατινικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γραμματική ελληνική | Γραμματική Ελληνική | Γεωπονικόν εγχειρίδιον | Γεωγραφία στοιχειώδης | Γενικαί άρχαί του εμπορίου και ιστορία | Γαριβάλδου βίος, | Βίος και θάνατος του Σωκράτους | Βιολέττα Βαλερύ ή η αποπεπλανημένη | Βίοι των επισήμων στρατιωτικών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδος | Βιογραφία | Γενικόν Τιμολόγιον | Αμαρτωλών Σωτηρία | Κυριακοδρόμιον | Βιβλιοθήκη Τερψίνους Ο Σαδίκης ή η Ειμαρμένη. | Βιβλιοθήκη τερψίνους εθνικών διηγημάτων | Βασιλικόν Πολυτεχνείον εν Αθήναις. | Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων | Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων | Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων | Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων | Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων | Βαλεντίνη | Βαλεντίνη | Αυτοκρατορικός Ποινικός Κώδηξ. | Αρχαιολογική διατριβή | Αρχαιολογία Ελληνική | Αριθμητικής έγχειρίδιον | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απομνημονεύματα | Απομνημονεύματα | Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου του 1857. | Απάντησις | Απάνθισμα της Παλαιάς και Νέας Αγίας Γραφής | Ανατολικοί επιστολαί. | Ανασκευή της διαμαρτυρήσεως των πέντε Συνοδικών | Ανακάλυψις | Αληθής Βιογραφία | Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. | Αιτιολογική Έκθεσις Του περί της Τραπέζης Νομοσχεδίου. Προς την Βουλήν. | Αισθηματική αλληλογραφία | Αι προξενικαί σφαγιάσεις, | Αι Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ενετίας και την άγγλικήν προστασίαν και η εν αυταίς ελληνική ποίησις | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασολείου του Μεγάλου συν τή των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Αι Γυναίκες | Αγόρευσις | Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας, | Άγγελος τύραννος του Παταυίου | Αγγελία. | Ωδή Σαπφική είς την ημιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος | Ωδή Σαπφική είς τηνΗμιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως Όθωνος. | Ωδή επι τη Εικοσιπενταετηρίδι της Βασιλείας Όθωνος Α' | Ωδή | Χίος δούλη | Χίος (Απόσπασμα ποιήματος) | Στίχοι | Χάρτης τής νυν Ελλάδος διά τον προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων άτλαντα | Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας μετά τής νυν Ελλάδος των Ιονίων Νήσων και του Μαυροβουνίου | Φυλλάδα για Τσοί Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό, | περί γυμναστικής | Φιλόμουσων μυύησις | Λόγος | Έκθεσις επι του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επι των Εσωτερικών Υπουργείου του 1857 έτους. | Ύμνος προς τον Φιλέλληνα Γλάδστωνα. | Των παρά Ξενοφώντι | Τω καλώ καγαθώ πολίτη κυρίω κόμητι Νικολάω Λούντζη, | Τυπικόν της Ελληνικής Γραμματικής | Τυπικόν Εκκλησιαστικής Τάξεως, | λόγων Ιερών συλλογή | ημερολόγιον | Το προσεχές μέλλον των εν τη Ανατολή λαών Ως προς την ιστορίαν. Πραγματεία | Το καύχημα των χριστιανών Ελλήνων. | Το καλόν κατευόδιον | Τι το ωραίον της τέχνης | Τη πρωταοιδώ Κυρία σαβέλλη Ιατρά | Τα περί του απ' Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου | Τα κατά την τελετήν της 25 Ιανουαρίου 1858 | Τα δράματα της θαλάσσης | Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος και του προσώπου.Πλήρης πραγματεία | Σύστημα Ρωμαϊκού δικαίου | Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις | Συνοικέσιον κλίσεως | Συμπλήρωμα Αριθμητικής | Σύμβασις | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1858. | Συλλογή των ποιημάτων του Διονοσίου Σολομού.— | Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επίσημων εγγράφων, | Στοιχειώδης πραγματεία περί του δικαίου των Εθνών | Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. | Στοιχειώδης Γεωγραφία των Παίδων. | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης | Στοιχεία μαθηματικής Γεωγραφίας | Σκέψεις περί του ανατολικού ζητήματος | Σημαντικότης της νεωτέρας ελληνικής προς τε την αρχαίαν γλώσσαν και προς την συγκριτικήν γλωσσολογίαν. Διατριβή | Σειρά εγκύκλιον μαθημάτων | Σαούλ | Προφητικόν ήμερολόγιον | Προσφώνησις του Προέδρου της Βουλής | Πρός τους τιμιωτάτους της Μητροπόλε[ω]ς Έκκλησίας ενωρίτας και αδελφούς, | Προς τους τιμιωτάτους ενωρίτας και αδελφούς της Μητροπόλεως | Προς τους συμπολίτας μου | Προς τον λαόν της Επτανήσου Συμπολίται | Προς τα άτομα των νεόνυμφων εύγενους κυρ. κυρ. Στεφάνου Μπούλζου και ευγενούς κυρ. κυρ. κομίσσης Μαρίας Λούντζη | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρακτικά | Πρακτικά | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πραγματεία περί τήης Φηραϊκής γης | Πραγματεία περί της ενεργείας και των αποτελεσμάτων του Χριστιανισμού έπι του αστυκού των ρωμαίων δικαίου | Ποιητική Συλλογή | Περί υπαιτιότητος και καταλογισμού δικαιολογητικού. Εναίσιμος διατριβή | Περί των Ελληνικών του Ξενοφώντος | Περί των διαφόρων πηλών. Πραγματεία | Περί των γνώσεων | Περί της έν Βυτίνη Ελληνικής Σχολής | Περί της Γαλλικής δημοκρατίας | Περί της αυτομάτου του ανθρωπίνου σώματος καύσεως εναίσιμος διατριβή | Περί πολιτισμού. Λόγος | Περί Πανεπιστημιακής Σπουδής Δοκίμιον | Περί μεταρρυθμίσεως της Πόλεως Αθηνών Γνώμαι | Περίληψις Συνοπτική περί διαφόρων υπηρεσιών του κυρίου Πάνου Μοναστηριώτου | Περί θρέψεως | Περί ενεχύρου και υποθήκης, εναίσιμος διατριβή | Περί Ελληνικής Συντάξεως, | Περί διαγνώσεως και θεραπείας των νοσημάτων της καρδίας εν γένει | Παύλα Μόντη | Πασιέντσαι | Παρακλητική | Πανουργίαι υψηλόταται Μπερτόλδου | Ό Χριστόφορος Κολόμβος, | Ό Φερδινάνδος. | Ό τροχός της τύχης | Ό Ροβινσών έν τη νήσω του μετά ηθικής εφαρμογής | Ορθόδοξος στηλίτευσις | Οργανισμός του καταστήματος της εταιρίας ο Οδυσσεύς. | Ό πειρατής ή Υσκόκ. | Όνοματολόγιον ναυτικόν | Μέθοδος | Όλίγαι λέξεις περί τίνος Του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας αποφάσεως. | Ό Κόλας. | Ό Ιππότης του ερυθρού οίκου. | Οί περιηγηταί της Ανατολής | Οι Ιησουίται | Όθων ό τοξότης | Ό θάνατος Ναθαναήλ Δομενεγίνου Ζακυνθίου | Ό εξόριστος ή η μελανή αίθουσα | Ό Έμπορος | Ό διδάσκαλος της γαλλικής | Οδηγία δια την καλλιέργειαν του ζακχαρωτού Ολκού | Ό δεκάλογος | Ό Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας | Ό Βύγιος Ιαργάλιος | Ό Βασιλέας των βουνών | Ό αντιγράφων και σόλοικος Συγγραφεύς | Νόμος περί ληξιαρχικών πράξεων και οδηγίαι προς τους ληξιάρχους. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των Ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | λόγος προς τους Λατίνους περί του Αγίου Πνεύματος | Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας | Μελέτη επι του Ιστορικού δοκιμίου της Ρωσσικής Νομοθεσίας του Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου | Στίχοι | Ευχαί του Ελλήνος του Ολύμπου Προς απάσαν την Ελληνικήν φυλήν | Στίχοι | Στίχοι. | Στίχοι | Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων | Νέα ποιήματα | Μυθολογικόν | ο Μάρκος Βισκόντης | Αντωνίου του Κατήφορου | Μέρος Α'. Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους | Κώδηξ ανατροφής | Μάρκος Πιέρης. | Μαρία Δοξαπατρή. | Μαργαρίται | Μανών Λεσκώτου | Εισαγωγή είς την ορθόδοξον Φεολογίαν | Μαθήματα Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού | Λόγος | Λόγος | Λόγος περί ύπερηφανίας | Λόγος περί εκκλησιαστικής μουσικής | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος Επικήδειος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος αυτοσχέδιος | Λόγοι | Λόγοι | Λογίδριον αυτοσχέδιον | Κωμωδία ό ανεψιός ώς θείος | Κυπριανάριον | Κρηπίς θεσπισμάτων. | Κλίμαξ της Ελληνικής Γλώσσης. | Κι/θαρικαί και άλλαι διάφοροι ποιήσεις | Κάτοικοι της Νήσου Κρήτης | Κατήχησις ή ορθόδοξος χριστιανική διδασκαλία, της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατ' επιτομήν ήθική | Καταστατικόν της Εταιρίας της Ελληνικής Οινοποιίας έν Πάτραις. | Καταστατικόν της εν Αθήναις ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας ό «Φοίνιξ» | Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων | Catalogo dei medicinali | Σχολικός Άτλας | Κανονισμός | Κανονισμός | Κανονισμός | Καθήκοντα των τέκνων | διατριβή περί ελεφαντιάσεως. | Ιστορικόν | Ιστορικαί πραγματείαι | αλήθειαι συμβάντων τινών της Μάνης. | Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου | Ιστορία χρονική | Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων | Ιστορία Έβραιοπούλας της Μαρκάδας | Ιστορία δύο πτωχών νεανίσκων. | Ιστορία Γεωργίου του Καστριώτου | Ιούλιος Καίσαρ. | Θησαυρός | Απλή στιχουργία | Θεματογραφία έκ της σημερινής εις την αρχαίαν Ελληνικήν | Ή Χρυσαλλίς ημερολόγιον | Ή Τασσώ | Ή σταυροφορία κατά της 'Ιονικής Τραπέζης | Ή στερεομετρία προς την εν Γυμνασίοις και κατ' Ιδίαν διδασκαλίαν | Η ποιήτρια της Λέσβου | Ή παλίρροια του Ευρίπου και ό μεγαλόσαυρος της Αιδηψού | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον Απόρου Νέου, Η Μελέτη περί του ανθρωπίνου βίου | Ή κυρία με τας Καμέλιας | Ή Κρίσις των Υπερκοσμίων | Ή Κόρινθος από των αρχαίων χρόνων | Ή κατασιραφείσα κοιλάς | Ή Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Ηθική έν τώ βίω ενεργούμενη | Ή θεία και ιερά Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου | Ή ελευθέρα Ελλάς μετά της Θεσσαλίας, Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων | Ή εις Βρασιλίαν μετανάστευσις | Η 25 Μαρτίου 1858. Ζήτω ό Συνταγματικός Θρόνος | Η 20 Μαΐου 1858. Ήμερα της εις τον θρόνον αναβάσεως της A.M.του Βασιλέως της Ελλάδος Οθωνος Α' Έκτακτον φυλλάδιον | Η Είκοσιπενταετηρις του Σεβαστού ημών Βασιλέως Όθωνος. | Η Δενδροζώγλωσσα. | Η ακατοίκητος νήσος | Ζήτω η 25 'Ιανουαρίου 1858. Της Συνταγματικής Βασιλείας της Ελλάδος, | Εύρετήριον της ελληνικής νομολογίας | Ευμέθοδον γαλλικόν αναγνωσματάριον | Ευβοϊκά, | Προς τους κ. κ. Συνδρομητάς της Νέας Πανδώρας, | Στίχοι. | Έσωτερικός Κανονισμός του έν Κέρκυρα Σωφρονιστηρίου. | Ερμηνεία περί διδασκαλίας της αναγνώσεως, της γραφής, της αριθμητικής, της κατηχήσεως και των λοιπών μαθημάτων | Ερμηνεία περί διδασκαλίας της αναγνώσεως της γραφής, της αριθμητικής, της κατηχήσεως και των λοιπών βοηθητικών μαθημάτων | Έρευναι περί ιατρικής χωρογραφίας και κλίματος Αθηνών. | Έπιχείρησις του δι' αερίου φωτισμού της πόλεως Αθηνών | Επίτομος Φυσική Ιστορία προς χρήσιν των παίδων | Επιτομή της Ιεράς ιστορίας εκ της παλαιάς τε και νέας Διαθήκης | Έν τη ιερά ευλογία των νεόνυμφων κυρίου Βασιλείου Γκιούρου και κυρίας Ελένης Πάγκαλου | Έν τη ιερά ευλογία των ευγενών νεόνυμφων κυρ.κυρ. Στεφάνου Μπούλτζου | Εν τη ιερά εορτή του ευγενούς κυρ. κυρ. Νικολάου Χαλίκια | Έν τη θεία και ιερά εορτή του κυρ. Διονυσίου Κολοκοσζά | Εν τη θεία ευλογία των νεόνυμφων ευγενούς κυρ. κυρ. Σπυρίδωνος Γιόρκ | Έν τη εορτή του κυρίου Γεωργίου Γκιούρου | Έν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κυρίου κόμητος Δημητρίου Λούντζη | Έν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κυρίου Δημητριίου Δερώση του ευγενούς Γεωργίου | Έν τη αγία εορτή του ευγενούς κυρ. κυρ. Διονυσίου Βολτέρρα | Ένοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών, | Έναρκτήριος Λόγος | Ελληνικά Χρονικά. | Έλεγχος | Ελεγείον | Έκλογή ποικίλων ποιηματίων | Έκθεσις | Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1858. | Έκθεσις του κατά την εννάτην φεβρουαρίου 1858 εν Κορίνθω και τοις πέριξ συμβάντος σεισμού και των συνεπειών αυτού. | Έκθεσις της Διευθύνσεως της Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας ο Φοίνιξ | Έκθεσις | Εκθεσίς Περί του Απολογισμού των Εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου διά την χρήσιν 1856. | Έκθεσις Έπι των γενικών λογαριασμών οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια τα έτη 1846 έως 1850. | Έκθεσις Επι του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων το Γ' Κράτους δια το 1859. Προς την Βουλήν. | Έκθεσις Επί του Απολογισμού των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου διά την χρήσιν 1857. | Εισηγήσεις | Εισαγωγή είς την φιλοσοφίαν η Πραγματεία περί της αρχής και της βεβαιότητος των ανθρωπίνων γνώσεων | Έθνική Τράπεζα της Ελλάδος. | Έθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1857. | Εγχειρίδιον Χριστιανικόν | Εγχειρίδιον Υγιεινής. | Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού | Εγχειρίδιον του ορθοδόξου ιερέως | Εγχειρίδιον Τοπογραφικής Ανατομίας | Εγχειρίδιον της δημοτικής διαχειρίσεως | Εγχειρίδιον συνταγολογίας | Λόγος | Δογματική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας. | Διοργανισμός του Ιερού Ταμείου των ενδεών ιερέων της νήσου Κεφαλληνίας. | Δικηγόρου πάρεργα | Διήγησις | Διδάσκαλος της Γαλλικής, | Διδασκαλία περί διαχειρίσεως εμπορικών βιβλίων | Διάταγμα Περί Κανονισμού του εν Αθήναις Φυσιολογικοί Μουσείου. | Διαδήλωσις. | υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου | Δημήτριος Προύσης. | Δήλωσις περί δύω επιγραφών | Δεχθήτε ευμενώς ω άνδρες Ορθόδοξοι και αναγνώσατε τους παρόντος στίχους εις τεκμήριον αγάπης, | Δεύτερη Φυλλάδα | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης | Γιατρικό δια τη πνευματική χολή. | κατά των Πλήθωνος αποριών | Γεώργιος Δαντϊνος, η ο προδοθείς σύζυγος | Γεωγραφικός Άτλας | Γενική Συνέλευσις της Ελληνικής Ατμοπλοΐας | Γαλλοελληνικοί συνήθεις και οικιακοί διάλογοι | Βίος του Μπερτολίνου | Βίος Νεοφύτου Δούκα | Βίος Λαυρεντίου | Βίος | Βίοι | διηγήματα δύο. | Άσμα | Αρχαί τριγωνομετρίας | Αριστομένης και Γοργός | Απόφασις | Αποφάσεις του Δικαστηρίου των εν Σύρω Πρωτοδικών | Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως | Αποκάλυψις του θησαυρού του κεκρυμμένου | Απάντησις | Απάντησις του υποστρατήγου Θεοδώρου Γρίβα | Απάντησις Της A.M. του Βασιλέως εις την προσφώνησιν του Προέδρου της Γερουσίας | Αναστασιματάριον | Ανασκευή της του Δ. Τσαμαδού Ανασκευής | Αναμνήσεις και εικόνες | Αναλυτικαί Έρευναι επι του εν Κεφαλληνία ύδατος της Αγίας Έλεουσης | Αναννωσματάριον της γαλλικής γλώσσης | Αμλέτος | Μελέται επι της αρχαίας χωρογραφίας καί ιστορίας της Ηπείρου | ό Περιπλανώμενος, | Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Παύλου του Νέου Τουέν Τριπολει της Πελοποννήσου μαρτυρήσαντος | Ακολουθία | Ακολουθία και βίος των αγίων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαυρας ψαλλομένη τη γ' του Μαΐου μηνός | Αι Κερατσίτσαι, | Αί κατά τας συνεδριάσεις της 10 και 11 Ιανουαρίου 1858 Ενώπιον του δευτέρου τμήματος των εν Αθήναις Εφετών δύο αγορεύσεις | Αί Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου τοΰυ Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου | Αι εθνικαί γαίαι. | Νά σου κι' ό Μανώλης μας! | Αδολεσχία Φιλόθεος | Αγιασματάριον | Αγγλοελληνικοί συνήθεις και οικιακοί διάλογοι. | Αγγελία. Ενθαρρυνόμενος εκ της προ πολλών ήδη ετών | Αγγελία, | Ωρολόγιον | Ώραι ανέσεως Ποικίλα ποιημάτια | Ωδή | Ωδή | Ωδή | Ωδή | Ωδή | Ωδαί. | Ψαλτήριον Δαυίδ του προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών | Χρονολόγιον του έτους 1857 | Χρονολογία της αρχαίας ιστορίας | Εγχειρίδιον πρακτικής παθολογίας | Χάρτης της Ελλάδος | Φυσική Ιστορία των ζώων προς χρήσιν των σχολείων | Φιλοσοφικοί μελέται περί Χριστιανισμού | Φήμη | Φήμη | Υπόμνημα εφευρέσεως | Υπόμνημα αυτοσχέδιον | Του ποιητικού διαγωνισμού του 1857 τα επεισόδια και μιας λογικής αριθμητικής ή επίκρισις | Ομιλίαι | Ομιλίαι | Το πρώτο ψυχοσάββατο | Το προσεχές μέλλον των εν τη Ανατολή λαών Ως προς την ιστορίαν. Πραγματεία | Το νόσημα της Ελλάδος. Λόγος έμμετρος | Το μωρόν άλας | Το καναρίνιον | Το ζήτημα της ημέρας ήτοι η εκλογή των αντιπροσώπων εν Κεφαλληνία | Της αρτίως δημοσιευθείσης ευχής του Πάπα Πίου Θ'. Βραχεία ανάλυσις | Tη εκλαμπροτάτη Κυβερνήσει της νήσου Παξών Αναφορά | Τα Μυρτίδια ή ο εν Κυθήροις ναός της Θεοτόκου | Τα κατά του εν Ελλάδι μονοπωλίου των διδακτικών βιβλίων | Τα ιατρικά θαύματα | Τα δικηγορικά γελοία. | Τα αληθή μυστήρια των Παρισίων | Σχεδίασμα επιτύμβιον | Σύντομος επί του δικαίου διατριβή | Σύνοψις μυθολογίας | Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως κατ' ερωταπόκρισιν, | Συνθ/ήκαι, πρωτόκολλα, συμβάσεις, και άλλαι διπλωματικοί πράξεις μεταξύ Ελλάδος και των άλλων Δυνάμεων, | Συνεδρίασις ΛΑ'. Έν Κέρκυρα. | Τά "Απαντα | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1857 | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1856. | Συλλογή των ποινικών Αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1857. | Συλλογή των ποινικών Αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1856. | Συλλογή των κατά την Τρίτην Σύνοδον της Δ' Βουλευτικής Περιόδου Εκδοθέντων Ελληνικών Νόμων. | Συλλογή τών γνωστών Ποιημάτων | Συλλογή ποιήσεων | Συλλογή βίων Ελλήνων συγγραφέων | Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων. | Στοιχειώδης Ρωμαϊκή ιστορία | Στοιχειώδης πολιτική, μαθηματική και φυσική Γεωγραφία | Στοιχειώδης Ελληνική Γραμματική, | Στοιχειώδης Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Στοιχεία χρονολογίας | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία πειραματικής φυσικής και μετεωρολογίας | Στοιχεία νεωτέρας πολιτικής γεωγραφίας. | Στοιχεία Ηθικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Στοιχεία Αριθμητικής Θεωρητικής και Πρακτικής | Στεναγμοί | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Μαθήματα Φυσικής. | Πρώτη Συνοδός τοϋ ενδεκάτου Κοινοβουλίου τοϋ 'Ηνωμένου Κρά-τους τών 'Ιονίων Νήσων | Προς τους κατοίκους της Πρωτευούσης | Προς τους Ευγ[εν]είς εκλογείς της Κέρκυρας | Προς τον ιεροελλογημότατον δόκ. Αναστάσιον Λαμπούδη | Προσκυνητάριον | Προσκυνητάριον | Προσκυνητάριον | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής επι τη εορτή του νέου έτους, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα | Πρόγνωσις ή εντελής έξήγησις των ονείρων εκ των δοκιμωτέρων αρχαίων και νέων συγγραμμάτων | Πράξεις του ενδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της πέμπτης βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά της Β' Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ασφαλ.κτλ. Εταιρίας Ή Ομόνοια. | Πραγματεία περί των δυνάμεων της ψυχής | Πραγματεία περί συκαμινοφυτείας και μεταξοσκωληκοτροφίας | Ποιήματα Σολομού και ωδή είς τον θάνατον του | Ποίημα νεκρικόν | Πνευματικός Καθρέπτης | Περί των δυο περιωνύμων ναυμαχιών των χριστιανικών της Ευρώπης δυνάμεων κατά των Τούρκων | Περί του Ιερού μυστηρίου του γάμου | Περί του θείου νόμου | Περί της ιατρικής σημασίας και της ετυμολογίας των λέξεων Malandria, Manken και Malleus | Περί της εν Επτανήσω διοργανώσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως | Περί της είς τους ίππους γενομένης οζαινίτιδος μάλεως | Περίληψις των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων | Περί ημερολογίου Πραγματεία | Περί Ελληνικής συντάξεως | Περί εκλογής επαγγέλματος | Περί δικαίου, | Περιγραφή της εν Τήνω νήσου ευρεθείσης αγίας και θαυματουργούς εικόνος | Περί ανωμάλων και ελλιπών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δοκίμιον | Περί Αλεξάνδρου του Μεγάλου Λόγος | Πεζογραφική καλλιλογίλ | Παράρτημα. | Παράρτημα των περί ιερών Ακολουθιών επιστολών | Παράρτημα του ελληνικού και ίταλικοϋ λεξικού | Παράρτημα του αριθ. 8 της εφημερίδος η Ευνομία. | Παρακλητική | Παραίνεσις προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. | Λυρικών Ποιήσεων φυλλάδιον Β | Ο περί ιερατικών σχολείων νόμος | Ο οδοιπόρος | Ονειροκρίτης | Ο μπαστουναίος | Ο Μάιος | Μέθοδος | Ολίγα Στοιχικά | Ολίγαι λέξεις | Ο λέων της θαλάσσης | Οκτώηχος | Οι βιβλίου και νου δεόμενοι καθηγηταί | Οθωμανίς | Ό Θάνατος του μακαρίτου Θεοδώρου Βαλιάνου | Ο θάνατος τον αοιδίμου Μιχαήλ Τοσίτζα. | Ο Ελληνικός άγων και το υπόμνημα | Ό ελάχιστος Έλλην. | Οδηγός των φοιτητών του Πανεπιστημίου Όθωνος | Οδηγίαι προς κατασκευήν και εξέτασιν χημικών και φαρμακευτικών σκευασιών | Ο Γκιαούρ τεμάχιον τούρκικου διηγήματος | Ό Αντισθένης και η Ερατώ | Ό Αγαμέμνων | Νομοσχέδιον. Α' Συνοδός του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου | Νόμος ΣΟΖ'. Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εγγείων φόρων και του δικαιώματος της επικαρπίας, | Νόμος περί δικαιοδοσίας | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας | Νεοσύλλεκτα δημοτικά ποιήματα | Νεοελληνική φιλολογία | Νεκρολογική βιογραφία | Ναυτικός Συνέκδημος | Μύθοι | Μουσική Κυψέλη | Μνημόσυνα. | Μηκρηή ορμηνία για τα γράμματα κε ορθογραφήα της Ρομεηκής γλόσας | Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1856. | Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1855 | Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους διά το έτος 1854. | Εγχειρίδιον Χειρουργικής | Μαθήματα Αναλυτικής Γεωμετρίας | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λογιστικόν Δοκίμιον | Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, | Λεξικόν έλληνικόν και ιταλικόν | Λειμωνάριον | Στοιχεία Γεωμετρίας. | Λαέ της Κέρκυρας, | μικρόν συντακτικόν της αττικής διαλέκτου. | Κρίσεις θρησκευτικαί | Κομφυκίος ή τέχνη του κοινωνικού βίου | Κλίμαξ της Ελληνικής γλώσσης | Κλείς επιστημονική | Κλαβίγιος | Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως | Κάρολος Βρόσκης | Κανονισμός του Καταστήματος της Ασφαλιστικής, κτλ. Εταιρίας Η Ομόνοια, | Κανονισμός του εν Έρμουπόλει Σύρου Ελληνικού Παιδαγωγείου, | Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής των 'Ιεροσολύμων. | Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής | Η απάντησις | Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Ιστορία του Σουλλίου και Πάργας | Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων | Ιστορία σύντομος της Πάργας | Ιεροδιακονικόν | Ιερά Γεωγραφία. | Θρηνωδία | Θεωρία του ποινικού δικαίου | Θεμελίωσις του Βαρβακείου Λυκείου | Ή πληγωμένη καρδιά | Η οπτασία του Έλληνος | Πνευματικόν Καθάρσιον. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Η ΚΕ' Μαρτίου 1857 | Η Ηώς, | Η Εύμορφη Βοσκοπούλα | Ή επιστροφή εκ της Ελλάδος εις Ζάκυνθον του ευγενούς κυρίου κόμητος Διονυσίου Μεσσαλά, | Η επιπεδομετρία | Συζήτησις Περί της εκλογής των αντιπροσώπων Κεφαλληνίας | Η Ελληνική Άνοιξις | Η Γ' Σεπτεμβρίου 1857. | Η Γενική Ιστορία | Η Αφρικανή οικογένεια | Η αρχαία Μεσσηνία και ο Αριστομένης | Η Ανάστασις | Ζάκυνθος τη 20 Δεκεμβρίου 1856 ε. έλ. Μόλις ηρχισεν ό συναγωνι-σμός | Ευβοϊκά, | Εταιρεία των Παρίων Μαρμάρων, | Επίτομος Λατινική Γραμματική | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας | Επιτομή Αγγλικής γραμματικής. | Προσφώνησις | Επιτάφιος | Επιτάφιος | Επιστολή | Επιστολή | Επίκρισις | Επικρίσις | Έπανόρθωσις τη Σ. Τρικούπη 'Ιστορία περί των Ψαριανών πραγμάτων ιστορουμένων. | Έορτολόγιον | Έν τη λαμπρή εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκοπούλου | Έν τη ημέρα της ψηφοφορίας το Γ' ευγ. κυρ. Κωνσταντίνου Συγούρου | Έν τη ευλογία των νεόνυμφων κυρίου κ. προξένου Δημητρίου Σανδρίνη και της ευγενούς κ.κ. Ελένης Αρβανιτάκη | Έν τη εορτή του κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσαλά | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Μπούλτζο | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κόμητος Διονυσίου Μερκάτη | Εν τη εορτή του ελλογιμωτάτου κυρίου δόκτορος δημοσίου διδασκάλου Αθανασίου Μπονσινιόρ του Διονυσίου. | Εν τη εορτή της ευγενούς κυρ. κυρ. Ελένης Λούντζη | Έκτη εορτή της ευγενούς κυρίας κυρίας Αικατερίνης | Ένοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών | Εν μάθημα προς τον Καθηγητήν Πατρών Γ. Δούκαν | Εν Αθήναις, τη 28 Ιουλίου 1856. Κύριε Πρέσβυ. | Ελλάς | Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού | Εκθεσις Της έπι του προϋπολογισμού του Κράτους επιτροπής επί του προϋπολογισμού του 1858. | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις Επι του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1858. | Έκθεσις Αποστολικής Εκκλησίας, | Εκατονταετήρις | Εισηγήσεις | Εισαγωγή εις την οθωμανικήν γλώσσαν | Ειδοποίησις. Θέατρον Εθνικόν. | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1856. | Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού | Έγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας | Εγχειρίδιον της νεοελληνικής γλώσσης, | Έγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής δια τους πρωτόπειρους | Εγκόλπιον των νέων, η ομιλίαι | Έγγραφα αφορώντα τας εκλογάς της Κεφαλληνίας | Δύο λέξεις περί τίνα ψεύδη διαδοθέντα κατά της πολιτικής πορείας του κόμ. Δημητρίου Σολομού | Δοξαστάριον | Δοκίμιον περί ανατροφής κορασιών | Δοκίμιον λογικής αριθμητικής | Δοκίμιον ιστορικόν | Διοργανισμός του έν Αθήναις Λυκείου | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί Κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής. | Διηγησίς | Διδαχαί | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας. | Διάφορα Διηγήματα | Διά τον θάνατον του Κόμητος Διονυσίου Σολομού, | Διάλογοι περί γραμματικής, | Διαθήκη | Έκθεσις | Α'.Επιτάφιος | περί δημοσίου των Ελλήνων δικαίου | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα μεν υπό Γ. Γενναδίου... | Γραμματική τής αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης. | Γραμματική νέας μεθόδου της Γαλλικής γλώσσης | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γενική έκθεσις | Γαδάρου, Λύκου και Αλουπούς διήγησις χαρίης | Βυζαντιναί μελέται, περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος: από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ. | Βραχεία Δικαιικη νομοθετική Συμβούλια. | Διάλογος Α'. Μεταξύ Μπαρμπαγιάννη και Τσανέτου. | Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος | Αμαρτωλών Σωτηρία, | Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Οικονομικών. Τελωνιακόν Δασμολόγιον | Αφροδίτη Των ερώτων, η ο υιός του Τιτιανού, | Ιστορία της πολιορκίας Μεσολογγίου | Α' Συνοδός του ΙΑ Κοινοβουλίου. | Άσμα νυμφικόν | Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας | Αρχαιολογία Ελληνική | Απόσπασμα λόγου | Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1856. Του Υπουργείου των Οικονομικών | Απάντησις της Γερουσίας εις τον κατά την εναρξιν της Α'. Συνόδου της Ε'. Βουλευτικής περιόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον. | Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την εναρξιν της Α' Συνόδου της Ε' | Απάντησις προς τον μικρομέγα αρχιριζοσπάστην Κυρ. Δημήτριον Καλλίνικον και συ;ντροφίαν | Απάντησις προς τον αμερόληπτον Σύμβουλον της καταχθονιώτητος. | Απάντησις. Εις την εφημερίδα του Λονδίνου. Ο Εωθινός Ταχυδρόμος. | Ανθολόγιον | Ανασκευή των παρά του Ν. Κοτζιά ιστορουμένων | Ανάμνησις της Ιεράς στέψεως. | Αληθής έκθεσις | Μελέται επί της αρχαίας χωρογραφίας και ιστορίας της Ηπείρου | Απομνημονεύματα ποιητικά | Ακολουθία του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου | Ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του έκτης περίφημου νήσου της Ύδρας | Ακολουθία του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μόδεστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων | Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως | Ακολουθία | Ακολουθία | Αισώπου βίος | Αί πολιτικαί ομολογίαι | Αγγλική εγκυκλοπαίδεια | Ωρολόγιον | Ωδή | Χρονογραφία της Ηπείρου | Χρηστομάθεια της Αγγλικής γλώσσης | Χρηστομάθεια ελληνική | Ο πρώην Συντάκτης τον Φιλαλήθους και ό πρώην Συνδρομητής, | Φήμη | Υπάρχεις; | Υμνωδία εις την υπεραγίαν βεοτόκον | Των γονέων και διδασκάλων πρώτη διδασκαλία παιδικών γνώσεων κατ' ερωταπόκρισιν. | Τω Ευσταθίω Αρακούλη ευγνωμοσύνης τεκμήριον | Τριώδιον | Τρίτον Μέρος του Ευρετηρίου της Πολιτικής Νομολογίας του Ανωτάτου της Δικαιοσύνης Συμβουλίου Από του έτους 1849 μέχρι του 1854 | Η ασματική Ακολουθία, | ημερολόγιον | To όνειρον του ναύτου. | Το κατά τας Ηγεμονίας μοναστηριακόν ζήτημα. Question des mo-nasteres auxs principautes | Το βδέλυγμα της Ερημώσεως | Το ανθοφόρον κάνιστρον | Διοπτική (Perspective) | Τα τρία άσματα | Τα τέσσαρα θεια και ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα παράπονα των ανύπανδρων γυναικών. | Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς | Τα δάκρυα | Σύντομος Πραγματεία | Σύντομος περιγραφή των ορυκτών της Ελλάδος, | Σύντομος Ιερά Ιστορία της εκκλησίας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, | Σύντομος θρησκευτική ανασκευή κατά του θεοστυγούς και επαράτου βιβλιαρίου του Ανδρέου Τ. Λασκαράτου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας | Συμπολίται! Πρώτην ήδη φοράν | Συμπολίται ! Παρουσιαζόμενος και αύθις | Συμπολίαι. Παρουσιάζομαι ως Υποψήφιος | Συμπολίται! | Συμπολίται! Ο δημόσιος βίος προηγείται του Ιδιωτικού | Συμπολίται Ι Μεταξύ των υποψηφίων | Συμπολίται! Με καθαράν ειλικρινή και ελευθέραν την συνείδησιν | Συμπολίται! εμφανιζόμενος πρώτην ήδη φοράν | Συμπολίται! | Συμπολίται! | Συμπολίται! | Συμπολίται! Δια τρεις επακόλουθους φοράς | Συμπολίται! Αν αι εποχαί του σκότους | Συμβουλή αμερόληπτου πολίτου Ζακυνθίου | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855 | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855. | Συζήτησις ζητημάτων εκ των περί πανεπιστημιακής παιδεύσεως. | Στοιχειώδης Ελληνική Γραμματική | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία φιλοσοφίας | Στοιχεία γραμμικής ιχνογραφίας. | Στηλίτευσις κατά του ασεβούς βιβλιαρίου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Σοφίας Απάνθισμα | Σκέψεις έπι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων. | Σκέψεις επι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων. | Σεμίραμις | Ρητορική | Πρώτοι ακροβολισμοί του μεγάλου Ζαλοκωστείου πολέμου | Πρώται γνώσεις | Προς τους Υποψηφίους αντιπροσώπους της Νέας Βουλής | Προς τους συμπολίτας μου | Προς τους ομοεθνείς Έλληνας | Προς το εν Παρισίοις Σ. Συμβούλιον. Όλυμπος τη 1/13 Φεβρουαρίου 1856. | Πρόγραμμα της υποδοχής της Α. Μ. του Βασιλέως εν τε τω Πειραιεί και ταις Αθήναις, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα τήςτελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους | Progetto | Πρακτική οδηγία | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1853, 1854,1855 και 1856 | Ποιήματα Διάφορα | Ποία η εκτέλεσις των εθνικών αποφάσεων | Poesies nationales | Πνευματικός Καθρέπτης | Πίναξ | Πινακίδες η νέον άλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως. | Περί των σχέσεων του λόγου προς τας άλλας νοητικάς δυνάμεις | Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών | Περί της νεοελληνικής ποιήσεως | Περί της εν Κέρκυρα χολέρας κατά το 1855. | Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους | Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγινώσκειν, γράφειν και αριθμείν. | Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγιγνώσκειν, γράφειν, και αριθμείν. | Περί μακροβιότητος του άνθρωπου και περί της ποσότητος της ζωής έπι της γης | Περίληιμις της Παλαιάς καί Νέας Γραφής. | Περιήγησις εν Κριμαίος μετά ημερολογίου | Περί Ερμηνευτικής των θείων Γραφών. | Περί δογμάτων, διοικήσεως και ιερουργιών | Περί γενέσεως του ανθρωπίνου καρπού | Πεντηκοστάριον | Παράρτημα τών περί ιερών ακολουθιών επιστολών | Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου | Επιτάφιος λόγος. | Παγκόσμιος Έκθεσις τον 1855. | Ο Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην | περίφημος Καζαμίας | Ο Νέος Ροβινσών | Ομιλίαι | Όμιλίαι εις την Θείαν και ιεράν λειτουργίαν. | Ό μάγειρος ή ο φίλος της οικιακής οικονομίας. | Ολλενδόρφου | Η απάντησις Εις τα περί ταύτης της Βελτιώσεως ρηθέντα | Ό Καζαμίας του έτους 1856. | Οι λεγόμενοι ριζοσπάσται και σωτήρες του τόπου | Οί ελληνικοί κώδικες | Ό θάνατος του αοιδίμου Μιχαήλ Τοσίτζα. | Ό ευεργέτης της Ελλάδος Γεώργιος Σίνας. | Ό εν Ελλάδι αστυκός νόμος. Αινέσιμος διατριβή | Ο Ελικών των Μουσών, | μεταβολή του κατά Ιωάννην Αγ. Ευαγγελίου | Νομοσχέδιον περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | ό Έλλην της Ίδης, | Ιστορία της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας | Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας. | Νέον Μαρτυρολόγιον | Έτος νέον ευτυχές. Χαράν λάμψιν ταίς ψυχαίς | Νέα Απόδειξις Της προστασίας του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος | Μετάφρασις του Υψηλού Αυτοκρατορικού Χάτι - Χουμαγιουνίου | Μέρος Α' Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1853 | Μαθήματα Τριγωνομετρίας | Μαθήματα πρακτικής ηθικής | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λεξικόν Ιταλικόν και Ελληνικόν | Λεξικόν Ελληνο - Γαλλικόν. | Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν | Λειμωνάριον | Λαιλιομάστιξ | περί των διαλέκτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, | κριτικήν είς την Κριτικήν του Kant | Κοσμοσοφία ή το καθολικόν αλληλέγγυον | Επιστολή | Κατά την Συνεδρίασιν της Γερουσίας της 27 τοΰυ παρελθόντος, μηνός Ιουνίου [1856] | Κατάλογος βιβλίων του καταστήματος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. | Καππαδοκικά, | Κανονισμός της υπηρεσίας των Ελληνικών ατμόπλοιων. | Κανονισμός της εν Παλαίω Πετριτσείου Σχολής του Καθιδρυτού Δρς Στάμου Πετρίτση | Καλλιγραφία | Καθ' ην στιγμήν πρόκειται να συζητηθή το τελωνιακόν δασμολόγιον | Ιστορικόν δοκίμιον | Ιστορικόν διήγημα | Ιστορία του Ναπολέοντος, | Ιστορία δύω μελλονύμφων | Ίκετήριος | Ιεφθάε, | Ιερά Γεωγραφία. | Θωμάς Μαστιγοφόρος | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου | Ή ωραία Μελπομένη και ό εραστής της Νικολάκης | Ή Γ' Σεπτεμβρίου 1856. | Ή Τερψιχόρη, | Ή τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεωςεπισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων | Ή στεψις του αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών Αλεξάνδρου Του Β'. | Ή προσωπική ελευθερία, | Ή Πνευματική Σάλΐΐΐνξ | Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ή κατοχή | Η κατάστασις του ελληνικού κλήρου. Διατριβή αυτοσχέδιος | Ή Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, | Ή ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ην αυτή ή ιδέα της αρετή ςεις τον πολιτικόν κόσμον εισαγομένη | Ή Ελληνική Φυλή καί η Δύσις Απάντησις εις την «Συνταγματικήν» | Η απάτη, | Ζήτω η 25. Μαρτίου 1856 Ζήτω ο Συνταγματικός Θρόνος Ζήτωσαν αι τρεις Συμμαχικοί Δυνάμεις | Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας, | Εταιρεία Αρχάγγελος. | Ερωτόκριτος | Ερμηνεία εις την ιεράν Αποκάλυψιν του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου | Επιτομή της τέχνης του πολέμου | Επιτάφιος λόγος | Επιτάφιος Θρήνος | Επιστολή | Επιστολή προς Ζακυνθίους. | Επιστολάριον | Επιστολαι | Ενοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών | Εν Ζακύνθω τη 22 Δεκεμβρίου 1856 Ε. Α | Εν Ζακύνθω τη 21 Δικεμβρίου του 1856 | Υπόμνημα | Ελληνικής γραμματικής σκελετός. | Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827 | Ελεγχος κατά των αιρέσεων και ασεβειών | Ελεγείον | Εκλογείς και συμπολίται ! Προτεινόμενος υποψήφιος | Έκλαμπρότατε Έπαρχε Ευγενές Επαρχιακόν Συμβουλών Νομίζων προσφυές | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις | Έκθεσις της Εισηγητικής Επιτροπής της Βουλής. | Έκθεσις περί του Έλληνικού εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος1855-56 | Έκθεσις περιληπτική | Εκθεσις Έπί του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1857. | Έκθεσις Επί του Γεν. προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1856. | Εις την άφιξιν εν Ζακύνθω του λόρδου Μεγάλου Αρμοστού των Ιονίων Νήσων | Ειρμολόγιον | Είρμολόγιον | Εικασία | Εθνική Τράπεζα της Ελλβίδος. Απολογισμός του έτους 1855. | Εγχειρίδιον Φυσικής | Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής | Δοκίμιον Λογικής Αριθμητικής | Δοκίμιον καλλιλογίας ήτοι στοιχεία αισθητικής | Δοκίμιον εκκλησιαστικών μελών | Διδασκαλία του ρίμματος των φορητών σφαιροβόλων όπλων. | Διδασκαλία του ραβδοτού βελγικού τουφεκίου. | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διάφορα έγγραφα καί επιστολαί | Διανεμητικός Πίναξ του χορηγήματος των Τριών Ναυτικών Νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών. | Διάλογος μεταξύ Ιωάννου και Δημητρίου. | Διαγνωστικός πίναξ των οφθαλμικών φλογώσεων | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Δ. Aιγινήτου | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης δια τους αρχαρίους | Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική Ελληνική | περί της γινομένης εις τους ίππους Μάλεως | Γεωπονικόν | Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα | Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος | Βιογραφία του Λόρδου Βύρωνος | Βασίλειον της Ελλάδος. Το επι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον. | Αυτοσχέδιος επιτάφιος Λόγος | Αρχαία Γεωγραφία της Ελλάδος | Άχαρνης, | Αριθ. 4,380, 4390. Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επί του Νομοσχεδίου περί συστάσεως Ιερατικών σχολείων, | Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως | Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαι των Αγίων Αποστόλων | Αποσπάσματα εκ του ανεκδότου ποιήματος «Οί παλμοί της καρδίας μου». | Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον | Απάντησις | Απάνθισμα της Παλαιάς και νέας αγίας Γραφής | Απάνθισμα η Μεδζμουαϊ Μακαμάτ. | Ανδρόνικος και Ελένη | Ανάβλεπε! ήτοι νεανίδες και άνθη. | Ακολουθία του Αναγνώστου | Ακολουθία εις την ιεράν και θεομητορικήν και θαυματουργόν αγίαν εικόνα της Υπαπαντής καλουμένην | Ακολουθία | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασελείου του Μεγάλου συν τη τών Προηγιασμένων Γο^γορίοο | Αγγελία.