(17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ
  5. Αλέξιος ή αι τελευταίαι ημέραι των Ψαρρών, ιστορικό διήγημα | Ακολουθία και βίος του αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά Του εν Αλβανία μαρτυρήσαντος | Αι περιπέτειαι ενός Έλληνος | Αί μεγάλαι επιστημονικαί και βιομηχανικαί ανακαλύψεις παρά τοις αρχαίοις και τοις νεωτέροις | Αι εν τη Βουλή συζητήσεις επί του Εξωτερικού δανείου | Αδελφοί Επταννήσιοι | Άγιος Μηνάς | Άγγελος και Βιργινία | Αγγελία συνδρομής εις το σύγγραμμα | Αγγελία | Ωδή | Ωδή | Ψαλτήριον | Μαθήματα Χριστιανικής Διδασκαλίας | Χριστιανική Ηθική | Τραγούδια εθνικά | Θούριος του κρασοπατέρα προς τον Επτανησιακόν λαόν. | Ύμνος εις Αμαλίαν βασιλείαν ως εγήματο Οθωνι τω των Ελλήνων βασιλεί, | Τοις σεβαστοτάτοις νεογάμοις Όθωνι και Αμαλία χαίρειν | Epitome Historiae Sacrae | Ο Γεωργάκης και ή μηλιά | Orationes et Epistolae | Αμαρτωλών Σωτηρία | Άνθος Χαρίτων | Υπόμνημα Δ' κατά των συνταγματικών παρανομιών του Όθωνος. | Ποιήσεις Πολιτικαί. | Περίληψις Ιεράς Ιστορίας | Θυμέλη | Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω η Ένωσις. | Αναστασιματάριον | Υπόμνημα Γ' κατά της κακής εν γένει πολιτικής πορείας του Όθωνος. | Υπόμνημα Β' κατά της Κυβερνητικής πορείας του Όθωνος | Τα κομψά συμβεβηκότα | Ο φίλος των παίδων | Odhos tu Stavru | Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού Συλλόγου | Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής | Η φωνή του Τυρταίου | Έκτακτων Παράρτημα του Φωτός | Νόμος περί μεταλλείων. Loi sur les mines. | Λόγος | Κατάλογος των βιβλίων των παρά τω ελληνικώ τυπογραφείω του Αγίου Γεωργίου ευρισκομένων. | Η γλυκεία φλόξ, | Ανθολογία | Το Πεπρωμένον | Τοις απανταχού Ελλησιν ιατροίς | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και ΝέαςΔιαθήκης, | Προσευχαί των Αγίων και Οδηγίαι περί Προσευχής | Έκθεσις Της παρά της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδ Μεγάλου Αρμοστού | Καταστατικόν της Αλληλεπικούρου Εταιρείας των Ελλήνων Ιατρών, | Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη της εν Βιέννη εθνικής Σχολής βιβλίων. | Κανονισμός της παρά τους πρόποδας των Ταταούλων κειμένης νεοσύστατου έλληνο - αλληλοδιδακτικής σχολής. | Il saluto alia Grecia | Η φωνή των ανθέων, | Διοργανισμός της Λέσχης | Γύμνασμα Σχολαστικόν | Γραμματεία της Γερουσίας | Αναφορά προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου Περί των από α' Ιανουαρίου 1856 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1859 γενομένων δημοσίων έργων | Αλφαβητάριον | Το βιβλίον εις τας χείρας με φακέλλους σφραγισμένους | Ξεφυτρόνουν ξεφυτρόνουν ως να ήσαν μανιτάρια | Χάρτης τοπογραφικός των παρά την Κωνσταντινούπολιν Νήσων. | Privilegien | Τελωνιακόν Δασμολόγιον του Βασιλέως της Ελλάδος | Συλλογή 'Ανθέων | Πίναξ γενικός των ασθενών της Αστυκλινικής του έτους 1858. | Νέον έτος | Η Καθαριότης είναι, δεν το αγνοεί κανείς | Λόγος Του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χ. Κώνστα. | Λόγος | Λόγος περί φιλομάθειας. | Λόγος | Καταστατικόν της εν Πάτραις Ασφαλιστικής Εταιρίας | Καλλιγραφία Ελληνική, Γαλλική, και Γερμανική | Ένστασις κατά της βουλευτικής εκλογής Δωρίδος. | Εκ του νεοστί δημοσιευθέντος αυτοκρατορικού ποινικού κωδικός | Δοκίμιον περί Ανωμάλων και Ελλιπών Ρημάτων της Γαλλικής Γλώσσης | Διαταγαί και Οδηγίαι του Υπουργείου των Στρατιωτικών | Διακήρυξις της ΙΑ' Βουλής περί Ενώσεως. | Βασιλικός λόγος | Αλφαβητάριον περιέχον τους εις τα δημοτικά σχολεία εν χρήσει της δευτέρας εκδόσεως πίνακας της αναγνώσεως | Αγόρευσις | Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ | Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα τμήματος Γ'. Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις, | Οχληρόν το νέον έτος! μέ την λύραν εις τας χείρας | Υμνος Εις την παρά της Αυτού Εξοχότητος του κυρίου Βαρόνου Σίμωνος Σίνα | Σύντομος Πραγματεία περί των διαθέσεων του Χριστιανού προςτον Θεόν | Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, | Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν της | Πρόγραμμα περί των από Πειραιώς αναχωρήσεων των Γαλλικών και Αυστριακών ατμόπλοιων. | Χρηστοηθείας μαθήματα | Οργανισμός του Καταστήματος της Εταιρίας. | Ενώ συμβαίνωσι πολλά ς' όλην την οικουμένην, | Με της αυγής την δρόσον, που νέον έτος φέρει | Λόγος | Λόγος είς το μνημόσυνον της μακαρίτιδος Χριστίνης Ψυχάρη | Λεξικόν Γαλλο-ελληνικόν | Κωστάλ ό Ινδός. | Καταστατικόν της Εταιρείας της Ελληνικής Οινοποιίας | Κανονισμός της έν Αθήναις υπό την προστασίαν της Α. Μ. του βασιλέως Όθωνος Ιατρικής Εταιρείας. | Η Γ. Σεπτεμβρίου 1858---- | Ελαίαν ή 'Ανατολή Τ' την κεφαλήν φορούσα | Εκπαιδευτικόν κατάστημα διευθυνόμενον υπό των εν Σύρω Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων. | Έκθεσις Περί μαθητών και μαθημάτων του έν Σύρω εμπορικού εκπαιδευτηρίου μετά τίνων σχετικών παρατηρήσεων | Δύο έπιστολαί προς τον κ. Κωνσταντίνον Λομβάρδον, συντάκτην της «Φωνής του Ιονίου» | Διάταγμα Περί τροποποιήσεως του εξαγωγικού και εισαγωγικού τέλους διαφόρων εμπορευμάτων | Αραβικόν Μυθολογικόν | Περί διαγραφής δέκα εκλογέων εκ του εκλογικού καταλόγου | Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ' | Το Νομοσχέδιον περί αδάσμου κυκλοφορίας | Σύστημα Δογματικού και Πρακτικού Χριστιανισμού. | Σύντομος Πραγματεία περί αληθούς μετανοίας | Σύντομος επίκρισις της προς την Γερουσίαν Αναφοράς του Δρος Ι. Σκαλτσούνη. | Σύντομα Απομνημονεύματα περί Διονυσίου του Σολωμού | Σύμβασις | Τελωνιακόν Δασμολόγιον. | Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Λίβελλος κατά των Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου | Selections from modern Greek writers in prose and poetry