Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10856. — Σύνοψις της Παγκοσμίου 'Ιστορίας, Συγγραφεΐσα μεν γερμα- νιστι ύπο Γεωργ. Ούηβέρου Δ. Φ. Καθηγητού κλπ. εν Έϊδελβέργη, Μεταγλωττι- σθεΐσα δε ύπο Α. Ι. Άνζωνιάδο;), ΙΙρός χρήσιν της νεολαίας. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Άντωνιάδου. Βιβλίον πρώτον.— «Τάχος-----πολλά». Λουκιανού Π. Δ. Ι. Σ. 56.—Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου, απέναντι της Ρόμβης αριθ. 217. 1858. Εις 12ον, σ. δ' + 240. Πρβλ. αριθ. 8043 και 8878. ΒΓΡ—. -*
  3. Γεωργ. Ούηβέρου