Κωστάλ ό Ινδός.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10846. - Κωστάλ ό Ινδός. Είς 4ον, σ. 128. Παράρτημα τής Πανδώρας· άνευ έτους, αλλά τοΰ 1858. ΓΕΝ. Per. 55. 4^