Άγγελος και Βιργινία

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. -*- 8100·-"Αγγελος και Βιργινία. Δίπρακτον δράμα έκπονηθέν ΰπό Άριστέας Χ. Ήγουμενίδοο. Άθήνησι, τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. 1860. Εις 8ον, σ. 64. ΕΕΘΣ 83, ΦΣΠ—.
  3. Αριστέας Χ. Ηγουμενίδου