10836. -'Αναφορά τοΰ Έκλογέως Κυρ. Σπυρίδωνος Άραβαντινού Ζαχαρά- του π. Νικολάου από την πόλιν Ληξουρίου. Εις δον, σ. 24. Περί διαγραφής δέκα εκλογέων έκ τοΰ εκλογικού καταλόγου. Τοΰ 1858. ΔΑ Κ—. #
Σπυρίδωνος Άραβαντινού Ζαχαρά-του

Περί διαγραφής δέκα εκλογέων εκ του εκλογικού καταλόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί διαγραφής δέκα εκλογέων εκ του εκλογικού καταλόγου