Περί διαγραφής δέκα εκλογέων εκ του εκλογικού καταλόγου

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10836. -'Αναφορά τοΰ Έκλογέως Κυρ. Σπυρίδωνος Άραβαντινού Ζαχαρά- του π. Νικολάου από την πόλιν Ληξουρίου. Εις δον, σ. 24. Περί διαγραφής δέκα εκλογέων έκ τοΰ εκλογικού καταλόγου. Τοΰ 1858. ΔΑ Κ—. #
  3. Σπυρίδωνος Άραβαντινού Ζαχαρά-του