Λόγος Του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χ. Κώνστα.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10875.— Λόγος Τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ έν 'Αθήναις 'Ορφανοτρο- φείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χ. Κώνστα. Εκφωνηθείς έν αύτώ ενώπιον τοΰ Με- γαλειοτάτου Βασιλέως και τής Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης Τή Μαρτίου 1859 Ήμερα τής παρά τής Αυτών Μεγαλειότητος επισκέψεως αύτοΰ. Ύπό Φιλίππου Ίωάννου, μέλους τοΰ Συμβουλίου. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ τυπογραφείου τής Αυγής. ('Οδός άγ. Μάρκου και Μιλτιάδου). 1859. Είς 3ον, σ. 12. IB 29, 653. *
  3. Φιλίππου Ίωάννου