Θούριος του κρασοπατέρα προς τον Επτανησιακόν λαόν.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10927. — Θούριος τοΰ κρασοπατέρα προς τον Έπτανησιακόν λαόν. [έν τέλει:] Ό φιλόκοινος ομογενής σας. Ι. Α. Άραβαντινός. Έκ της τυπογραφίας ή Σαλπηγξ. Εις 8ον, σ. 7. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοϋ 1850. ΓΕΝ—.
  3. Ι. Α. Άραβαντινός