Ο Γεωργάκης και ή μηλιά

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10923. - Ό Γεωργάκης και ή μηλιά. "Ηθική Λιήγησις διά τά παιδιά. Έν Λονδίνφ. 'Από το τυπογραφεΐον της περί θρησκευτικάς διατριβάς Εταιρίας. 1831. Εις —, α. —. Εβρηιαι έν χειρόγραφα) άντιγράψφ έν ΓΕΝ*—. *