Ενώ συμβαίνωσι πολλά ς' όλην την οικουμένην,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10851.-Νέον έτος 1858. [κάτω:] Οί γραμματοκομισταί τοϋ ταχυδρομείου. Μφ· 0.24 χ 0.31. Στίχοι. "Αρχ. 'Ενώ συμβαίνωσι πολλά ς' δλην τήν οίκουμένην, - - - . IB, 90. -*