Εκπαιδευτικόν κατάστημα διευθυνόμενον υπό των εν Σύρω Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10841. — Έκπαιδευτικόν κατάστημα διευθυνόμενον υπό τών εν Σΰρω "Αδελφών τών Χριστιανικών Σχολείων. "Αδεία τοΰ 'Υπουργείου τής δημοσίου Εκπαι- δεύσεως. Έν Έρμουπόλει τυποις Δ. Κουκούλα και Ρ. Πρίντεζη. 1858. Εις 8ον, σ. 8. Περιέχει τόν Κανονισμόν. ΒΚΧ 856. -*