Αγγελία συνδρομής εις το σύγγραμμα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8099· 'Αγγελία συνδρομής εις τό σύγγραμμα δλοι εχουσι δίκαιον καί δλοι έ'χουσιν άδικον ήτοι ή αγγλική Κυβέρνησις και ό [όνιος λαός, ιστορική "Εκθεσις ύπό τοΰ Ίππότου Άνδρέοο Παπαδόπουλο» Βρετοδ Λευκαδίου Εις 8ον, σ. 8. 'Εν τέλει: Έν 'Αθήναις τή 2 'Ιανουαρίου 1860. Ή αυτή αγγελία εξεδόθη ιδιαιτέρως και ίταλιστί, ένθα αναγράφεται : Έκ τοϋ τυπογραφείου Ή Φιλόμουσος Λέοχη. Συνεπώς και ή ελληνική έκδοσις της 'Αγγελίας πιθανώτατα έίετυπώθη έν τώ αΰτώ τυπογραφείφ τών 'Αθηνών. ΛΕΥ—.
  3. Ιππότου Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού Λευκαδίου