Στοιχειώδης Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10827. — Στοιχειώδης 'Ιστορία τής 'Αρχαίας Ελλάδος. Συγγραφεΐσα μεν υπό τοϋ "Αγγλου Θωμά Κείτλη Μεταφρασθεΐσα δε και συμπληρωθείσα υπό 1'π. Άντων:άδοο. Προς χρήσιν κυρίως των Ελληνικών σχολείων. "Εκδοσις τρίτη βελτιωμένη. "Αθήναι τυποις Κωνσταντίνου Άντωνιάδου. 'Απέναντι τής Ρόμβης, αριθ. 117. 1857. Εις 12ον, σ. ιβ' + 284. Πρβλ. αριθ. 5203, 5565 και 6541. ΜΙΘ-. -Χ
  3. Θωμά Κείτλη