Αι περιπέτειαι ενός Έλληνος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8105.-ΑΙ περιπέτειαι ενός "Ελληνος, διήγημα ιστορικόν πρωτότυπον ύπό Γ. Φλέσα, φοιτητοϋ τής νομικής σχολής. 'Αθήναι. Τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. (Κατά τήν όδόν Άδριανοϋ). 1860. Εϊς 8ον, α. ζ'+ 64. ΛΕΥ—.
  3. Γ. Φλέσα