Οργανισμός του Καταστήματος της Εταιρίας.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10852. -'Οργανισμός τοϋ Καταστήματος της Εταιρίας. Ό "Οδυσσεύς. Έν Ζακύνθω τΐ'πογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοπούλου. 1858. Είς 8ον, α. 7. IB 118, 1865. A f V ^ fc "^ -#