Η γλυκεία φλόξ,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10901. — Ή γλυκεία φλόξ, ήτοι διάφορα ποιημάτια της καρδίας, εκδοθέντα υπό Ε. II. ΧΙρίαΐοδοόλοο]. —Ό Έρως-------της ζωής. Φόσκολος.—Έν Πάτραις τυ- πογραφεϊον και βιβλιοπωλεΐον Ε. Π. Χριστοδούλου και Σα. 1861. Εις 8ον μικρόν, σ. 114 ΕΦΛ. Ν. Φ. 133. -Μ-