Χάρτης τοπογραφικός των παρά την Κωνσταντινούπολιν Νήσων.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10882. — Χάρτης τοπογραφικός τών παρά την Κωνσταντινούπολιν Νήσων. Έχαράχθη υπό Γεωργίου Κόλμανν. 1859. [κάτω:] Έτυπώθη υπό Κ. Μαθαρίκου. Πίναξ διαστάσεων 0.31 χ 0.35. IB 2130. ¦»¦
  3. Γεωργίου Κόλμανν