Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα τμήματος Γ'. Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10860 - Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα τμήματος Γ'. 'Ιεράς Κατηχή- σεως Σύνοψις, πρώτον μεν εκδοθείσα υπό Α. Κοραή, Νϋν δε προς χρήσιν τής Ελ- ληνικής Νεολαίας Μετατυπωθεΐσα τό έ'κτον υπό Σ. Κ. Βλαστοϋ. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ· τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοϋ. Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1858. Εις 16ον, σ. 16. ΒΚΧ 10117.