Λόγος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10849. — Λόγος τοϋ κυρίου Π. Α. Οικονόμoυ Γυμνασιάρχου τοΰ έν Σάμω Πυθαγορείου Γυμνασίου. 'Εκφωνηθείς έν Λιμ. Βαθέος την 21. 9μβρίου 1858. ήιιέ- ραν της εγκαθιδρύσεως του. Έν Σάμω έκ τοϋ ηγεμονικού τυπογραφείου Διευθυνομέ- νου υπό ζ\. Φωτιάδου. 1858. Είς 8ον, ο. 7. ΒΚΧ 834. #-
  3. Π. Α. Οικονόμoυ