10832. - Σύντομος Πραγματεία περί αληθούς μετανοίας.— Χαρά — μετα- νοοϋντι. Κουκ. ιε'. 7·— Εν Σμύρνη, Έκ τής τυπογραφίας Α. Πατρικίου. 1857. Εις 8ον μικρόν, σ. 45. ΑΧΔ —. -Κ-
Αίδεσ. Έρ. Βένν.

Σύντομος Πραγματεία περί αληθούς μετανοίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Πραγματεία περί αληθούς μετανοίας