Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού Συλλόγου

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10908. - Κανονισμός τού έν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού Συλλόγου. Κων- σταντινούπολις. Τύποις Ι. Λαζαρίδου. 1862. Εις —. 'Εξώφυλλον 291 Πανδώρας. *