Γύμνασμα Σχολαστικόν

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10888. - Γύμνασμα Σχολαστικόν έν τή καθ' "Ελληνας φωνή, παιχθέν υπό τοΰ Κ. Πέλοπος. Τιμάται λεπ. 10. 'Αθήναις. Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. ΑΩΞ. Είς 8ον, σ. 8. IB 60, 10δ8. *