Τραγούδια εθνικά

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10928. - Τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα υπό Άντωνίου Μανούσου. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1850 Εις 8ον, σ. 32. Περιέχει τήν Άπατημένην Κόρην και σημειώσεις έπί τοϋ άσματος. Πρβλ. αριθ. 5336 και 5337, Φ. Μπουμπουλίδην, Συμβολή εις τήν βίβλιογραφίαν τών δημωδών ασμάτων, έν π. Έλλην. Δημιουργία 5 (1950) 369.