10831. —Σύντομος έπίκρισις τής προς την Γερουσίαν 'Αναφοράς τοϋ Δρος Ι. Σκαλτσούνη. 'Υπό Γ. Δρ Καρούσου. Προοίμιον. [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία Τυ- πογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 1857. Εις 8ον, σ. 11. Πρβλ. αριθ. 10810. ΔΑΚ-. #
Γ. Δρ Καρούσου

Σύντομος επίκρισις της προς την Γερουσίαν Αναφοράς του Δρος Ι. Σκαλτσούνη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος επίκρισις της προς την Γερουσίαν Αναφοράς του Δρος Ι. Σκαλτσούνη.