Σύντομος επίκρισις της προς την Γερουσίαν Αναφοράς του Δρος Ι. Σκαλτσούνη.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10831. —Σύντομος έπίκρισις τής προς την Γερουσίαν 'Αναφοράς τοϋ Δρος Ι. Σκαλτσούνη. 'Υπό Γ. Δρ Καρούσου. Προοίμιον. [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία Τυ- πογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 1857. Εις 8ον, σ. 11. Πρβλ. αριθ. 10810. ΔΑΚ-. #
  3. Γ. Δρ Καρούσου