Αγόρευσις

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10862. - Άγόρευσις τοΰ βουλευτοΰ 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου κατά την 3/15 Φεβρουαρίου 1859 [κάτω:| Τυπογραφεΐον «Έρμης* 'Αντωνίου Τερζάκη. Μφ. 0.28x0.43. ΚΔ—. ¦Χ-
  3. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου