Η Καθαριότης είναι, δεν το αγνοεί κανείς

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10876.-Νέον έτος 1859. Ό Καθαριστής τών δρόμων--- Μφ. 0.24 χ 0.30. Στίχοι. "Αρχ. Ή Καθαριότης είναι, δέν το αγνοεί κανείς-----IB 90. *