Ένστασις κατά της βουλευτικής εκλογής Δωρίδος.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10869. - "Ενστασις κατά της βουλευτικής εκλογής Δωρίδος.