Κανονισμός της παρά τους πρόποδας των Ταταούλων κειμένης νεοσύστατου έλληνο - αλληλοδιδακτικής σχολής.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10892. — Κανονισμός τής παρά τους πρόποδας τών Ταταούλων κειμένης νεο- σύστατου έλληνο - αλληλοδιδακτικής σχολής. Τής Ενορίας τής Ευαγγελιστρίας Συντα- χθείς Παρά Κυριακοΰ Σταματιάδου Αλληλοδιδάκτου εκ Πραΐστης τής ΜακΗδονίας, κατ' αϊτησιν τής Σ. Εφορίας και τών Προυχόντων. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1860. Είς 8ον, σ. 6 + 1 α. ά. ΠΚ. Ψγ 134.
  3. Κυριακοΰ Σταματιάδου