Αναστασιματάριον

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10914. - Άναστασιματάριον νέον άργόν και σΰντομον περιέχον Τά 'Αναστά- σιμα τοΰ Εσπερινού, "Ορθρου και Λειτουργίας μετά τών 'Αναστάσιμων Κανόνων, αργών Καταβασιών, Τιμιωτέρων συντόμων, Έωθινών μετά τών Δοξολογιών αυτών Κατανυκτικών, Μαρτυρικών, Νεκρώσιμων, τών τριών έννάτων ωδών, τών Βαΐων, της Κυριακής τοΰ Θωμά, τής 'Αναλήψεως, και τών τριών Κανόνων τοΰ 'Ακάθιστου, τών Παρακλήσεων, έ'τι δε και τάς Καταβασίας τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελοποννησίου, Και ήδη έπιδιορθωθέν εκδίδεται νΰν το έ'κτον παρά. Ίωάννοο Πρωτοτ|)άλτου τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησίας. Έν Κων- σταντινουπόλει, τΰποις Θ. Δηβητζιάν. 1863. Εϊς 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 536. Πρβλ. αριθ. 3082, 3259, 5893 και 7458. ΜΠΑ—. *
  3. Πέτρου Λαμπαδαρίου