Χρηστοηθείας μαθήματα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10853. - Παιδική Βιβλιοθήκη. Χρηστοηθείας μαθήματα ή μικρά ήθική Περί πολιτεύματος και καθηκόντων τών παίδων. Εκδοθέντα επιμέλεια τοΰ Ι. K[oxx(ovvj]. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων Έκδοσις εννάτη. Έν 'Αθήναις, τΰποις και άναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού. Κατά τήν όδόν Έρμου, άριί). 212. 1858. Εις 16ον. σ. 30. Πρβλ. αριθ. 4809, 6069 και 10786. ΔΚΟ 3113.