Αλφαβητάριον

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10885. — Άλφαβητάριον κατά νέαν μέθοδον φιλοπονηθέν υπό Γ. Κωνσταν- τινίδου. Προς χρήσιν των παίδων, Μετά τριάκοντα πέντε εικονογραφιών. 'Αθήναι, τΰ- ποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (Παρά τή Πύλη τής 'Αγοράς, άριτ>. 420). 1860. ΕΙς 16ον, σ. 107+1 ά. ά. IB 123, 1941. *
  3. Γ. Κωνσταν-τινίδου