Αδελφοί Επταννήσιοι

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. -* 8102.—'Αδελφοί Έπταννήσιοι. Φρικτή και άπαισία ύπήρξεν ή έντϋπωσις αυτή και άλγεινότατα διήχει ό ήχος αυτής εις πάσαν καρδίαν. Τφ Έντιμοτάτω και Φιλομοΰσω Δικηγόρφ Α. Θεριανφ (λεγομ. Χαβιάρω). [κάτω:] 'Ιωάννας... Λ.. . Πατρινός Έν Ζακύνθω τή 9. 'Απριλίου 1860. Ε. Π. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός, Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Μφ. 0.30x0.42. Συντάκτης ό Ί«>άνν>;ς Λιογαράς. ΛΖ—.
  3. Α. Θεριανώ