Αγγελία

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8098.-Άγγελία. [κάτω:] Έν 'Αθήναις, την 15 Φεβρουαρίου 1860. Ό Διευθυντής Ν. Δραγούμης.
  3. Ν. Δραγούμης