10825. — Σκηναί Σπαρτιαναί. ήτοι τά αθλα δυο αδελφών. 'Υπό Π. Χα- ραλαμπίδου.— Ώ μιαρέ------βορβυτάραξ .. .'Αριστοφάνης.— Έν Πάτραις έκ της τυ- πογραφίας «αί Πάτραι». 1857. Εις δον, σ. 40. Λίβελλος κατά τών Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου, άστυν. υπαλλήλων έν τή περιοχή Λειβαθοΰς τής Κεφαλληνίας. ΔΑΚ—.
Π. Χα-ραλαμπίδου

Λίβελλος κατά των Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λίβελλος κατά των Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου