Καταστατικόν της Αλληλεπικούρου Εταιρείας των Ελλήνων Ιατρών,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10894. — Καταστατικόν της Άλληλεπικοΰρου Εταιρείας των Ελλήνων 'Ια- τρών, θεμελιωθείσης υπό τών εν 'Αθήναις ιατρών τη G 'Απριλίου I860 και εγκριθεί- σης δια τοΰ από 11 'Ιουνίου 1860 Β. Διατάγματος.— «"Αλλήλων τα βάρη------τοΰ Χριστοΰ>. Προς Γαλατάς, ~'. 2.— Άθήνησιν, 1860. [έν τέλει:] εκ τοΰ ττιπογραφείου Δ. Είρηνίδου. Εις 12ον, σ. 11. Ό έπί τοΰ εξωφύλλου τίτλος: Συνεταιρισμός τών 'Ελλήνων 'Ιατρών. IB 56, 987, ΑΧΔ—. *
  3. Α. Αναγνωστάκης.