Συλλογή 'Ανθέων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10879. — Συλλογή 'Ανθέων έκ τοϋ νέου Ελληνικού Παρνασσού Έν Ζα- κύνιθω τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη ήπειρώτου Και υπηκόου της ελευθέρας Ελλάδος. Διευθυνόμενον υπό Ν. Ταρουσσοποΰλου. 1859. Είς φύλλον, φ. 16 ά. ά. ΕΦΛ. Ν. Φ. 5237. *