Η φωνή των ανθέων,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10890. — Ή φωνή τών ανθέων, έρανισθεΐσα υπό Φιλανθοΰς. Έν 'Αθή- ναις, 1860. Είς 32ον, σ. 18S. ΑΕΒ 269. *