Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη της εν Βιέννη εθνικής Σχολής βιβλίων.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10893. — Κατάλογος τών έν τή Βιβλιοθήκη τής έν Βιέννη εθνικής Σχολής βι- βλίων. Βιέννη 1860. Πρβλ. Π. Κ. Ένεπεκίδου, Οί 'Αρμένιοι μοναχοί τής Βιέννης, έν έφ. Βήμα, τής 18 Μαίου 1955.