Διαταγαί και Οδηγίαι του Υπουργείου των Στρατιωτικών

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10866. — Διαταγαί και Όδηγίαι τοΰ 'Υπουργείου των Στρατιωτικών. Άφο- ρώσαι την έξέτασιν της σωματικής ικανότητος τών στρατευσίμων και 'Οργανισμός τών υγειονομικών Επιτροπών τοΰ στρατοΰ, Έν 'Αθήναις εκ τοΰ βασιλικού τυπογρα- φείου 1859. Εις 8ον, σ. 158. ΒΚΧ 5799. #·