Λόγος είς το μνημόσυνον της μακαρίτιδος Χριστίνης Ψυχάρη

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10848.— Λόγος είς το μνημόσυνον της μακαρίτιδος Χριστίνης Ψυχάρη Εκ- φωνηθείς έν τη Ίερα 'Εκκλησία τοϊι Τιμίου Προδρόμου, κατά τον Γαλατά, τη Β' Κυριακή τών Νηστειών 16ην, Φεβρουαρίου 1858. Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοΰ Τυ- πογραφείου Έπαμ[ε]ινώνδα Λαζαρίδου. 1858. Είς 8ον, σ. 10. ΒΚΧ 7859. 1. *