Αναφορά προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα του επί των Εσωτερικών Υπουργείου Περί των από α' Ιανουαρίου 1856 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1859 γενομένων δημοσίων έργων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10886. — 'Αναφορά προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα τοΰ επί των Εσωτερικών Υπουργείου Περί τών από α' 'Ιανουαρίου 1856 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1859 γενομένων δημοσίων έργων, [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, τή 2 Φεβρουαρίου 1860.— Α. Γ. Kουντουριώτης. Είς 8ον, σ. 36. ΓΕΝ — , *
  3. Α. Γ. Kουντουριώτης