Πρόγραμμα περί των από Πειραιώς αναχωρήσεων των Γαλλικών και Αυστριακών ατμόπλοιων.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10854. - Πρόγραμμα περί τών από Πειραιώς αναχωρήσεων τών Γαλλικών και Αυστριακών ατμόπλοιων. Μφ. 'Εν τέλει : 'Αθήναι τή 28 'Απριλίου 1858. Έκ τής Γενικής Διευθύνσεως τών Ταχιιδοο- μείων. UH. MG. 1204. 8.