Υπόμνημα Β' κατά της Κυβερνητικής πορείας του Όθωνος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10912. —'Υπόμνημα Β' κατά της Κυβερνητικής πορείας τοΰ "Οθωνος. Έν Σμύρνη 1862. Εις 8ον, — ΕΤΒ 276.