Αι εν τη Βουλή συζητήσεις επί του Εξωτερικού δανείου

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. -*¦ 8103.- Αί εν τή Βουλή συζητήσεις επί τοϋ Εξωτερικοί δανείου. Άθήνησιν, Έκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αθηνάς. I860. Εις δον, σ. 80. ΓΕΝ. Κ. G. 652