Σύμβασις

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10829. — Σύμβασις γενομένη εν 'Αθήναις Την 28 'Ιουνίου 1857 μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Διευθύνσεως της Ελληνικής 'Ατμοπλοίας συνομολογηθεΐσα Δυ- νάμει τοϋ άρθρου 4 τοΰ ΣΠΑ'. Νόμου, περί συστάσεως ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ τών Νήσων και τών παραλίων μερών τής Ελλάδος. Εις 4ον, σ. 26. Έχ τοϋ εθνικού τυπογραφείου. IB 72, 1255.