10829. — Σύμβασις γενομένη εν 'Αθήναις Την 28 'Ιουνίου 1857 μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Διευθύνσεως της Ελληνικής 'Ατμοπλοίας συνομολογηθεΐσα Δυ- νάμει τοϋ άρθρου 4 τοΰ ΣΠΑ'. Νόμου, περί συστάσεως ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ τών Νήσων και τών παραλίων μερών τής Ελλάδος. Εις 4ον, σ. 26. Έχ τοϋ εθνικού τυπογραφείου. IB 72, 1255.

Σύμβασις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύμβασις