Λόγος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10903. — Λόγος εις την εναρξιν τών μαθημάτων της Β. έν Τίρυνθι Γεωργικής Σχολής εκφωνηθείς την 22 'Οκτωβρίου 1861 παρά τοϋ Διευθυντού Α. Ήλιοπούλου. Έν Ναυπλίω. Εις —. 'Εξώφυλλον 2ί)1 Πανδώρας. *
  3. Α. Ήλιοπούλου